Ministři členských států EU jednali o roli umělé inteligence ve vzdělávání a jejím využití v kultuře

Ve dnech 13. a 14. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS). Zástupci členských států v pondělí jednali o programech podpory dospívání či roli umělé inteligence (AI) ve vzdělávání. V úterý se věnovali budoucnosti kultury a audiovizuální oblasti, vlivu influencerů či podpoře individuálního sportu. Českou republiku na jednáních zastupoval ministr kultury Martin Baxa a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller.

Rada během pondělní části zasedání schválila své závěry o inkluzivní společnosti pro mladé, které stanovují cílená opatření na podporu rovnosti, začlenění a podpory mladých lidí v Evropě, zejména těch s omezenými příležitostmi. Ministři debatovali o výzvách, kterým mladí lidé čelí a zdůraznili důležitost usnadnění jejich aktivního zapojení do demokratického rozhodování a začleňování do komunit. Závěry rovněž kladou důraz na zlepšení duševní pohody a životních podmínek mladých.

Ministři schválili závěry Rady o evropských a mezinárodních politických programech pro děti, mládež a práva dětí. V těch vyzývají členské státy a Komisi k usnadnění přechodu z dětství do dospělosti zejména pro mladé lidi ve zranitelném společenském postavení. Členské státy byly rovněž vyzvány ke zvážení rozpracování národních strategií pro práva dětí a mládeže a zajištění koordinace souvisejících politik s cílem pokrytí potřeb dospívajících.

V odpolední části zasedání vedli ministři debatu o úloze umělé inteligence ve vzdělávání a odborné přípravě. Náměstek Miller, podobně jako ostatní zástupci členských států, ve svém příspěvku upozornil, že AI může ve vzdělávání nabídnout nové možnosti, ale přináší zároveň výzvy, které je třeba řešit. „Umělá inteligence je už dnes významným faktorem v mnoha sektorech a její význam bude narůstat,“ uvedl. „Musíme zajistit, aby studenti byli na tuto realitu připraveni, a zároveň abychom neztratili lidský rozměr ve výuce.“ Přidanou hodnotou AI ve výuce je například personalizace vzdělávání či stanovení vzdělávacích plánů.  

Miller také zdůraznil, že pro úspěšnou integraci AI do vzdělávání je třeba vyškolit učitele, zlepšit technologickou infrastrukturu a řešit etické a právní otázky. „Pokud chceme, aby mladí lidé získali z AI maximum, musíme je naučit, jak s touto technologií pracovat bezpečně a zodpovědně,“ doplnil.

Během druhého dne zasedání Rada schválila závěry, které se zabývají pozitivními i potenciálně škodlivými dopady tvorby influencerů na online obsah, který Evropané konzumují. Rada předložila řadu návrhů zaměřených na podporu mediální a digitální gramotnosti a odpovědného chování influencerů, a to včetně těch nezletilých, tzv. „kidfluencerů“. Dokument reflektuje současný stav mediálního prostředí, kde se stále více prosazují jednotlivci, kteří ovlivňují veřejnost, včetně nezletilých, jak s ohledem na jejich spotřebitelské chování, tak i formování názorů na dění ve společnosti.

Tématem ministerské rozpravy byly možné dopady AI na kulturní a tvůrčí odvětví. Obecně mezi ministry panovala shoda na potřebě ochrany autorských práv, spravedlivého odměňování umělců a také ochraně evropské kulturní rozmanitosti a jazyků s důrazem na jazyky menšinové.

Pro budoucnost kulturních a kreativních odvětví je zcela zásadní trvalá podpora tvůrčího potenciálu člověka. Na evropské úrovni je nezbytné trvale podporovat programy tvůrčího i profesního vzdělávání a nejrůznější networkingové aktivity jako jsou například Culture Moves Europe nebo Projekty evropské spolupráce, díky nimž mohou aktéři společně prezentovat a tvořit, vyměňovat si zkušenosti a hledat řešení,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.  

Ministři schválili závěry Rady o přínosu individuálně provozovaných sportovních aktivit na podporu aktivního a zdravého životního stylu Evropanů. Rovněž padly návrhy na organizaci osvětových kampaní za účelem zapojení Evropanů do samostatných sportovních aktivit a rozvoje sportovní infrastruktury.

Také byl schválen pracovní plán EU v oblasti sport na období od července 2024 do prosince 2027. Ten definuje základní hodnoty v oblasti sportu, jeho socioekonomický rozměr a pozitivní dopad na zdraví. Součástí jednání byla také rozprava o úloze dobrovolníků v evropském sportu, na kterých je sportovní odvětví z velké části závislé. Dobrovolníky se však nedaří udržet či přilákat a jejich počty se každoročně snižují.  Napomoci by mohlo lepší financování sektoru, zvýšení povědomí o možnostech dobrovolnictví nebo náležité odměňování. 


Zdroj: Rada EU, MŠMT ČR, MK ČR
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek