EU chce méně administrativy pro zemědělce, řeší také přemnožení velkých šelem

Dne 27. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), na kterém ministři členských států projednávali reakci EU na situaci v zemědělském sektoru a vývoj obchodu po ruské invazi. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek.

Ministři zemědělství členských států EU jednali na základě podnětů předchozích zasedání Rady AGRIFISH a závěrů dubnové Evropské rady o společné reakci na současnou krizovou situaci v zemědělství.

Rada v této souvislosti uvítala změny společné zemědělské politiky (SZP), které vstoupily v platnost 25. května, a které mají vést ke snížení administrativní zátěže.

Ministři taktéž uvítali další plánovaná opatření navržená Evropskou komisí, jako je například zřízení střediska pro sledování zemědělsko-potravinového řetězce nebo efektivní provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách a její přeshraniční uplatňování. Komise chce také provést průzkum přímo mezi zemědělci, aby určila hlavní zdroje administrativní zátěže.

Zástupci členských států následně jednali o budoucím krizovém rámci a vyzvali k vytvoření účinných nástrojů krizového řízení s odpovídajícími finančními zdroji, které by rychle a adekvátně řešily zejména krize zapříčené výkyvy počasí. Státy by taktéž uvítaly nástroj zajišťující větší podporu pojištění.

Rakouská delegace v rámci rozpravy představila také svůj příspěvek týkající se rostoucích populací velkých šelem v Evropě, ve kterém vyzvala předsednictví a Komisi, aby se i nadále angažovaly v řešení tohoto problému. Většina členských států je znepokojena především navyšující se populací vlků, kteří zemědělcům způsobují značné finanční škody. Zástupci Slovenska v této souvislosti rovněž upozornili na opakující se incidenty napadení člověka medvědem. Některé členské státy proto navrhly přeshraniční monitoring některých velkých šelem.

V další části jednání proběhla mezi ministry výměna názorů na nejnovější vývoj na zemědělských trzích v souvislosti s pokračující ruskou agresí vůči Ukrajině. Krátkodobý výhled pro zemědělské trhy se dle Komise nadále vyznačuje nejistotou v důsledku geopolitických krizí, které mají dopad na celkovou ekonomiku i ceny.

Zástupci členských států následně vedli rozpravu o dopadech nepříznivých povětrnostních podmínek, kvůli kterým řada zemí očekává značný pokles pěstitelských výnosů. Nečekaně silné mrazy z poloviny dubna se negativně dotkly i úrody českých ovocnářů. V souvislosti s nepříznivým počasím se očekává nulová sklizeň až u 80 % ovocnářských podniků. Státy proto vyzvaly Komisi k prozkoumání možností mimořádné pomoci ze strany EU.

Náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek se následně zúčastnil koordinačního jednání k implementaci nařízení proti odlesňování v rámci formátu V4. Tématem schůzky s maďarskými, polskými a slovenskými protějšky bylo projednání nadnárodní spolupráce s cílem zabránění znehodnocování lesů, příprava IT systému a kategorizace zemí dle rizika.

Zdroj: Rada EU, ÚV ČR
Foto: SZ ČR při EU

Sdílet tento příspěvek