Týdenní přehled dění v institucích EU 3. – 10. června 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 3. až 10. června 2024. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

V týdnu od 3. do 10. června se nekoná žádné zasedání Rady EU. 

COREPER

 • Zasedání Rady pro životní prostředí dne 17. června 2024 (příprava)
 • Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (doprava) dne 18. června (příprava) 
 • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost, sociální politika a zdraví) ve dnech 20. a 21. června (příprava) 
 • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 24. a 25. června (program jednání) 

5. června 

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června (program jednání)
 • Připravenost na krize a reakce na ně na úrovni EU (výměna názorů)
 • Změny jednacího řádu Evropského parlamentu (schválení dopisu)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 24. června (program jednání)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod) dne 30. května (follow-up ze zasedání)
 • Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů) 
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 13. a 14. června (příprava) 

7. června 

 • Zpráva Komise o právním státě: jak by měla Rada postupovat ve vztahu k zemím zapojeným do procesu rozšiřování (výměna názorů)
 • Závěry o horizontálním krizovém řízení (příprava na schválení)
 • Vojenská situace na Ukrajině (výměna názorů) 
 • Rozšíření: přístupová jednání s Ukrajinou (výměna názorů) 
 • Rozšíření: přístupová jednání s Moldavskou republikou (výměna názorů) 

Na okraj zasedání COREPER II: Zasedání Smíšeného výboru (Schengenský prostor) 5. června 

 • Obecný stav schengenského prostoru (výměna názorů)  
   1. Zpráva Komise 2024 o situaci v schengenském prostoru  
   2. Priority pro cyklus zasedání Schengenské rady v letech 2024-2025 
 • Schengenské prohlášení (výměna názorů) 
 • Budoucnost vízové politiky EU (výměna názorů) 

EVROPSKÝ PARLAMENT

Předvolební období. Volby napříč EU se uskuteční ve dnech 6. – 9. 6. 2024.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise v tomto týdnu nezasedá. 

VÝBORY PČR

Schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR proběhne ve středu 5. 6.

Na programu schůze figurují následující body: 

 • Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Dosažení rovnováhy v oblasti migrace: přístup, který je spravedlivý i odhodlaný
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšování a prosazování pracovních podmínek stážistů a boji proti zastírání řádných pracovních poměrů stážemi („směrnice o stážích“)
 • Návrh doporučení Rady k posílenému rámci kvality stáží
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nedostatek pracovních sil a dovedností v EU: akční plán
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová strategie pro evropský obranný průmysl: dosahování připravenosti EU prostřednictvím pohotového a odolného evropského obranného průmyslu
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro evropský obranný průmysl a rámec opatření pro zajištění včasné dostupnosti a dodávek obranných produktů (EDIP)
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o předvstupních reformách a přezkumech předvstupní politiky

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek