Týdenní přehled dění v institucích EU 17. – 24. června 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 17. do 24. června 2024. Nadcházející zasedání, jednání výborů Evropského parlamentu, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

Rada začne diskusí a hlasováním o přijetí nařízení o obnově přírody. Na programu jednání Rady jsou tři obecné přístupy: ke směrnici o monitoringu půd, k rámcové směrnici o odpadech (potravinový odpad, textil) a ke směrnici o environmentálních tvrzeních. V nelegislativní části se předpokládá schválení závěrů ke střednědobému hodnocení 8. akčního programu pro životní prostředí a rovněž proběhnou dvě diskuze ke klimatu (ke sdělení o cíli 2040 a ke sdělení ke klimatickým rizikům). V části Různé se očekávají informace o stavu projednávání legislativních aktů, z proběhlých mezinárodních jednání a k programu nadcházejícího maďarského předsednictví. Polsko, Česko a Maďarsko budou informovat o podmínkách dražeb v rámci Inovačního fondu na rok 2024, pokud jde o výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů nebiologického původu (druhá série dražeb vodíku). Delegaci ČR povede ministr P. Hladík.

Hlavním tématem jednání bude politická rozprava na téma úlohy politiky soudržnosti (PS) při provádění strategické agendy 2024. Kohezní politika má zůstat součástí strategické agendy. Na závěr budou přijaty závěry k 9. kohezní zprávě. V rámci bodu Různé ČR představí deklaraci 11 ministrů k Budoucnosti kohezní politiky a závěry z jednání v Karlových Varech o posílení spravedlivé transformace v regionech, které procházejí dekarbonizací. Delegaci povede náměstek R. Sršeň.

Belgické předsednictví (BE PRES) plánuje na Radě přijetí obecných přístupů k nařízení pro přidělování kapacity na železnici, k revizi směrnice o harmonizovaných Říčních informačních službách (RIS) a k nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost (EMSA). Dále také BE PRES předloží zprávy o pokroku u směrnice o kombinované dopravě a směrnice o váhách a rozměrech silničních vozidel. V rámci bodů bez diskuze, tzv. A-bodů, BE PRES plánuje schválit zprávu o pokroku u nařízení o právech cestujících v multimodální dopravě a u směrnice o celoevropském účinku zákazu řízení. V nelegislativní části agendy bude Rada schvalovat závěry ke zprávě Evropského účetního dvora týkající se bezpečnosti silničního provozu. V rámci bodů Různé si delegace členských států vyslechnou informace předsednictví o aktuálním stavu přípravy revize politiky jednotného evropského nebe (SES2+), návrhů z tzv. námořního balíčku (vyšetřování námořních nehod, pravomoci státní přístavní inspekce, práva a povinnosti státu vlajky a znečištění z námořních lodí), návrhu k přestávkám a odpočinku pro řidiče v příležitostné dopravě a k přeshraniční výměně informací týkajících se dopravních přestupků. Delegace Rakouska a Nizozemska budou prezentovat čtvrtou zprávu o pokroku práce na platformě mezinárodní železniční osobní dopravy. Na závěr Rady představí nastupující maďarské předsednictví hlavní priority a akce pro druhé pololetí r. 2024. Delegaci za Českou republiku povede ministr dopravy M. Kupka.

Na programu Rady je dosažení obecného přístupu k návrhu směrnice, pokud jde o zřizování a fungování evropských rad zaměstnanců a účinné prosazování práv na nadnárodní informování a projednání a zpráva o pokroku ke směrnici Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Představeny budou také zprávy o pokroku u směrnice o stážích a doporučení o posíleném rámci kvality pro stáže. Rada přijme závěry k příspěvku Rady ke strategické agendě EU na období 2024-2029 v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovnosti a závěry o přiměřenosti důchodů připravené Výborem pro sociální ochranu. Ministři a ministryně povedou politickou debatu na téma nedostatek pracovních sil. V rámci bodu různé představí belgické předsednictví akce pořádané předsednictvím a Maďarsko představí program nadcházejícího předsednictví. V rámci bodů různé bude dále belgické předsednictví a Komise informovat o nařízení o zřízení rezervoáru talentů v EU, akčním plánu k nedostatku pracovních sil a dovedností v EU a Evropském roku dovedností. Delegaci povede ministr práce a sociálních věcí M. Jurečka.

Podle předběžného programu jednání Rady se očekává, že ministři budou pokračovat v jednání o balíčku DPH v digitálním věku s cílem dosáhnout politické dohody. Pokračovat budou i diskuse o hospodářských a finančních důsledcích války na Ukrajině. Očekává se rovněž, že ministři schválí zprávu Rady o daňových otázkách předkládanou Evropské radě a závěry o pokroku dosaženém skupinou pro kodex chování (daně a podnikání). Komise by pak měla předložit jarní balíček evropského semestru. Očekává se rovněž, že belgické předsednictví představí pokrok v oblasti legislativních návrhů týkajících se finančních služeb, které jsou v současné době posuzovány. Na závěr budou ministři jednat o stavu provádění nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Ve čtvrtek před zasedáním Rady se ministři zúčastní výročního zasedání Rady guvernérů Evropského mechanismu stability a Euroskupiny, v pátek těsně před zasedáním Rady se zúčastní výročního zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky (EIB). Delegaci ČR povede ministr Z. Stanjura.

Na programu jednání je politická debata k farmaceutickému balíčku (zaměřená na pobídky). Předsednictví rovněž plánuje předložit ke schválení závěry Rady k budoucnosti Evropské zdravotní unie a k přijetí doporučení Rady k onkologickým onemocněním, která jsou preventabilní očkováním. V rámci bodu Různé poskytnou předsednictví a Komise informace o průběhu vyjednávání mezinárodní dohody o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně, stejně jako o vyjednávání změn Mezinárodních zdravotnických předpisů a o 10. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Závěrem jednání představí maďarská delegace program svého nadcházejícího předsednictví. Následovat bude neformální oběd ministrů na téma dostupnosti zdravotní péče. Delegaci ČR povede ministr zdravotnictví V. Válek.

Na programu je prezentace každoročního sdělení k rybolovným právům pro nadcházející rok ze strany Evropské komise. K tomuto tématu proběhne rovněž výměna názorů. Předsednictví dále předloží zprávy o pokroku k nařízením o rostlinném a lesním reprodukčním materiálu, k nařízení o dobrých životních podmínkách zvířat během přepravy a k nařízení o nových genomických technikách. K návrhu o monitoringu lesů by měla být vedena obecná diskuse. Dále bude k finálnímu schválení předložen návrh závěrů Rady k budoucnosti zemědělství v EU. Diskutována bude rovněž problematika budoucího nastavení společné zemědělské politiky po roce 2027. V části Různé by měl být zařazen kyperský bod týkající se společné iniciativy devíti Středozemních států v oblasti zemědělství, Rumunsko by mělo předložit bod v části Různé týkající se větší flexibility při financování nákupu hospodářských zvířat z prostředků druhého pilíře společné zemědělské politiky. Delegaci ČR povede ministr zemědělství M. Výborný.

Na Radě pro zahraniční věci proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině s důrazem na vojenskou podporu, využití mimořádných výnosů z imobilizovaných ruských aktiv nebo na výsledky mírového summitu ve Švýcarsku. Zúčastnit by se měl skrze videokonference jako pravidelně ukrajinský ministr zahraničí D. Kuleba. Proběhne také diskuze o situaci na Blízkém východě, která se zaměří například na připravovanou asociační radu EU-Izrael, reaktivaci asistenční mise EU na hranicích v Rafáhu, fungování Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky nebo mírový proces. Během oběda proběhne diskuze s ministry zahraničí zemí západního Balkánu o zahraničně-bezpečnostní spolupráci. Ministři se dále budou věnovat situaci v Gruzii a možné reakci EU na neblahý vývoj v zemi. Na závěr ministři prodiskutují situaci v regionu Velkých afrických jezer. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničí J. Lipavský.

COREPER

Coreper I dne 19. června 2024

 • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 16. července 2024 (program jednání)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června 2024 (příprava)
 • Zeměpisná rovnováha zaměstnanců v orgánech, institucích a agenturách EU (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti (soudržnost) dne 18. června 2024 (následná opatření)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 24. června 2024 (příprava)
 • (možný bod) Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (částečný mandát k jednání s Evropským parlamentem)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 13. a 14. června 2024 (následná opatření)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 21. června 2024 (příprava)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. července 2024 (pořad jednání)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června 2024 (příprava)
 • Zahraniční vměšování před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2024 (informace předsednictví)
 • Evropská strategie pro hospodářskou bezpečnost (výměna názorů)

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června 2024 (příprava)     

EVROPSKÝ PARLAMENT

V rámci povolebního vyjednávání zasednou v tomto týdnu ke schůzím jednotlivé frakce EP.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 19. 6.

Očekává se, že Kolegium přijme:

Rozpočtový balíček /předsedkyně a J. Hahn/

 • Návrh rozpočtu EU na rok 2025
 • Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU

Jarní balíček evropského semestru /N. Schmit a P. Gentiloni/

Návrh rozhodnutí Rady o vodítcích pro politiky zaměstnanosti v ČS /N. Schmit a V. Dombrovskis/

VÝBORY PČR

Ve středu 19. 6. zasedne VEZ PS PČR.

Na programu jednání výboru figurují následující body:

 • Konvergenční program a Národní plán reforem České republiky 2024
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán pro evropský diplom
 • Návrh doporučení Rady o atraktivní a udržitelné kariéře ve vysokoškolském vzdělávání
 • Návrh doporučení Rady o Evropském systému zajišťování kvality a uznávání ve vysokoškolském vzdělávání
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pokročilé materiály pro vedoucí postavení v průmyslu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dialogy o čisté transformaci – hodnocení – Silný evropský průmysl pro udržitelnou Evropu

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek