Shrnutí: Jak vypadalo belgické předsednictví?

„Chránit – posílit – připravit,“ tak znělo heslo belgického předsednictví v Radě EU, které v neděli 30. června končí. Předsedající země se mění pravidelně po půl roce a úzce spolupracují v rámci tzv. „předsednického tria“. Stávající trojici tvoří Španělsko, Belgie a Maďarsko. Pro Belgii to bylo již třinácté předsednictví. V rámci svého programu si stanovila šest klíčových tematických oblastí. Jaké největší úspěchy předsednictví zaznamenalo?

V rámci ochrany obyvatel a hranic byla pozornost belgického předsednictví věnována boji proti organizované trestné činnosti, riziku terorismu či kybernetickým a hybridním hrozbám. Významných výsledků bylo dosaženo v oblasti řízení migrace, kdy došlo k přijetí nového Paktu o azylu a migraci. Jeho cílem je nastavení jednotných postupů při zvládání migračních toků a ochrany vnějších hranic EU. Mimo to byla v květnu ze strany Rady i Evropského parlamentu potvrzena finální dohoda na aktualizaci Schengenského hraničního kodexu.

„Je třeba se snažit ovlivnit to, co se děje ve světě,“ uvedl belgický premiér Alexandr De Croo v lednu při začátku předsednictví. Snaha přiblížit Ukrajinu k Evropě bylo pro Belgii jedno z prioritních témat. Belgické předsednictví sehrálo klíčovou roli v pokračující podpoře Ukrajiny. Podařilo se dosáhnout dohody ohledně financování obnovy a rekonstrukce skrze tzv. Nástroj pro Ukrajinu. V červnu proběhla první mezivládní konference s Ukrajinou, čímž byl zahájen proces přístupových jednání. Stejně důležitý krok, v rámci své cesty do Unie, učinilo i Moldavsko. Belgie se aktivně podílela i na úspěšném prosazení 14. sankčního balíčku vůči Rusku.

Belgie se zaměřila na boj se stávající trojí ekologickou krizí – změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění. Lídři EU potvrdili dlouhodobý cíl dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Během belgického předsednictví bylo schváleno nařízení o obnově přírody, které má pomoci obnovit poškozené ekosystémy, přizpůsobit evropskou krajinu klimatickým změnám a bojovat proti úbytku biologické rozmanitosti.

Cílem předsednictví bylo připravit ambiciózní sociální agendu, která by podpořila evropskou společnost k tomu, aby byla inkluzivnější, rovnější a spravedlivější pro všechny občany.  Na summitu sociálních partnerů ve Val Duchesse podepsali zástupci Evropské komise, belgického předsednictví a evropští sociální partneři tzv. „Tripartitní prohlášení v zájmu úspěšného evropského sociálního dialogu“. V něm se zavázali k podpoře prosperujících podniků, tvorbě kvalitních pracovních míst a služeb a také zlepšení pracovních podmínek.

V rámci posilování konkurenceschopnosti EU se Belgie soustředila na zajištění lepších podmínek pro malé i střední podniky, a umožnění spravedlivé hospodářské soutěže jak v rámci Evropy, tak na globální scéně. Předsednictví se zaměřilo na posílení vnitřního trhu EU a také budoucnost průmyslu. Úspěchem byla dohoda na aktu o průmyslu pro čisté nulové emise, který navýší výrobní kapacitu EU u technologií podporujících přechod na čistou energii. Dosáhlo se také významného pokroku v oblasti regulace umělé inteligence, která je zaměřená na zajištění bezpečného a etického vývoje AI v Evropě. Rovněž se podařilo najít shodu nad cílenou revizí stávajícího víceletého rámce Evropské unie, která posílila rozpočet EU o 64,4 mld. EUR. Tím může Unie lépe reagovat na neočekávané situace do roku 2027.

Během belgického předsednictví se zvláštní pozornost věnovala zajištění svobodných a spravedlivých voleb do Evropského parlamentu, které se konaly od 6. do 9. června. V tomto kontextu předsednictví spolupracovalo s evropskými institucemi na zajištění transparentnosti a bezpečnosti volebního procesu, včetně obrany proti kybernetickým hrozbám a dezinformacím. Belgie kladla důraz na dodržování základních práv a demokratických hodnot, na kterých je Evropská unie založena. Předsednictví se taktéž věnovalo posilování postavení a aktivního začleňování občanů, zejména zapojování mládeže, zvyšování kvality vzdělávání a zlepšování podmínek v oblasti mobility a sportu.

Zdroj: Rada EU

Foto: Wikimedia Commons

Sdílet tento příspěvek