Lídři EU schválili novou strategickou agendu na období 2024-2029

Na posledním zasedání Evropské rady dne 27. června se vedoucí představitelé členských států Evropské unie dohodli na podobě budoucího směřování EU a schválili nové strategické cíle na období 2024–2029. EU chce cílit především na zajištění lepší připravenosti na budoucí výzvy.

Strategická agenda, která nastavuje politické a strategické cíle EU, se aktualizuje každých 5 let, a to v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a před jmenováním nové Evropské komise. Přijímá ji jednohlasně Evropská rada, tedy nejvyšší představitelé členských států. Co se týče nově přijaté strategické agendy, ta je založena na 3 pilířích: hodnoty, bezpečnost a hospodářství.

Evropská unie bude v příštích 5 letech cílit na důsledné dodržování zásad právního státu, objektivity, nediskriminace a rovnosti zacházení s členskými státy. Bude posilovat demokratickou odolnost, a to zejména prostřednictvím zapojení občanů, a klást důraz na ochranu svobody médií a plurality občanské společnosti.

EU se rovněž zaměří na boj proti zahraničnímu vměšování do demokratických procesů a proti pokusům o destabilizaci prostřednictvím dezinformací a nenávistných projevů. Mezi další cíle patří také ochrana demokratického diskurzu a podpora kulturního dědictví a rozmanitosti.

Nová strategická agenda reflektuje geopolitické změny a s nimi spojenou potřebu posílení obrany a bezpečnosti. V tomto kontextu se EU zavazuje k pokračující podpoře Ukrajiny v jejím boji za zachování své nezávislosti a územní celistvosti v rámci mezinárodně uznaných hranic. Strategická agenda uznává, že pro zajištění bezpečnosti Unie a rozvoj evropského obranného průmyslu musí EU alokovat značné finanční prostředky, proto je zdůrazněna potřeba investic, ale významné je také posílení evropské obranné technologické a průmyslové základny.

Zároveň bude EU  věnovat zvláštní pozornost posilování odolnosti společnosti, bezpečnosti, stability a míru, a to jak v unijním sousedství, tak mimo něj. Cílit bude rovněž na aplikaci jednotného přístupu k řízení migrace a ochraně vnějších hranic.  Kromě toho se EU bude připravovat na další vlnu rozšíření a provede případné nezbytné reformy, které umožní efektivní fungování evropských institucí i po dalším rozšíření.   

V neposlední řade se členské státy zavázaly také k boji proti trestné činnosti offline i online, organizovanému zločinu, radikalizaci, terorismu a násilnému extremismu.

EU se v příštích letech zaměří na posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti a zlepšování ekonomické a sociální situace občanů. Mezi klíčové aspekty bude patřit mj. prohlubování vnitřního trhu, posilování kupní síly, vytváření kvalitních pracovních míst, ale i zajištění kvalitního zboží a služeb.

Mezi další cíle patří posílení soběstačnosti ve strategických odvětvích s důrazem na rozvoj průmyslu a podporu otevřené ekonomiky. V současném konkurenčním prostředí se EU zaměří na technologický rozvoj a inovace v souladu s dlouhodobým cílem zelené a digitální transformace. V rámci cesty ke klimatické neutralitě do roku 2050 však slibuje pragmatický přístup.

Neoddělitelnou součástí prosperující a konkurenceschopné Evropy je také podpora inovací a prostředí příznivé pro podnikání. V tomto kontextu se EU zavazuje k posílení evropského výzkumu, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, ale také k snížení regulační a administrativní zátěže. Ve všech stanovených cílech EU neopomíjí své občany, a proto se na příštích 5 let zaměří také na sociální politiky, například v oblasti vzdělávání, řešení demografických výzev, ale také i v oblasti zdraví.

Zdroj a foto: Evropská rada

Sdílet tento příspěvek