Vnější obchodní vztahy v lednu 2020

00.00.0000
Euroskop

EU chce posílit celosvětová pravidla upravující průmyslové subvence, Výbor INTA schválil dohodu o volném obchodu s Vietnamem

  • EU společně s USA a Japonskem chce posilovat stávající pravidla týkající se průmyslových subvencí

  • Obchodní dohoda EU – Vietnam má odstranit téměř všechna cla z obchodu se zbožím

Krátce…

EU chce posílit celosvětová pravidla upravující průmyslové subvence

  • Strukturální reforma WTO a zajištění rovných podmínek pro světový obchod je klíčovou prioritou EU a Komise.

  • Společné prohlášení je snahou o řešení některých otázek narušujících světový obchod.

Zástupci EU, USA a Japonska 14. 1. 2020 vydali společné prohlášení, ve kterém oznámili, že se dohodli na posílení stávajících pravidel týkajících se průmyslových subvencí, a odsoudili praktiky nucených transferů technologií. EU, USA a Japonsko se dohodly, že stávající seznam subvencí, které jsou podle pravidel WTO zakázány, je pro boj se subvencemi narušujícími trh a obchod nedostatečný. Proto se shodly, že by do Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních měly být doplněny nové typy nepodmíněně zakázaných subvencí. EU, USA a Japonsko se rovněž dohodly, že u obzvláště škodlivých typů subvencí, jako jsou příliš velké subvence, by mělo být uplatňováno obrácené důkazní břemeno: člen WTO poskytující subvenci musí prokázat, že daná subvence nemá žádné vážné negativní dopady na obchod nebo kapacitu a že je zajištěna účinná transparentnost. Signatáři prohlášení rovněž potvrdili potřebu transferů technologií pro světový obchod a investice a jednali o základních pravidlech, která by mohla být zavedena, aby se zabránilo praktikám nucených transferů technologií ve třetích zemích. Společné prohlášení potvrdilo také další spolupráci v řadě klíčových otázek, k nimž např. patří: (1) důležitost podmínek orientovaných na trh; (2) reforma WTO, jejímž cílem je lepší dodržování stávajících povinností v rámci WTO týkajících se oznamování; (3) snaha, aby vyspělí členové WTO, kteří si nárokují status rozvojové země, přijali v rámci probíhajících i budoucích jednání ve WTO závazky v plném rozsahu; (4) vytváření mezinárodních pravidel týkajících se obchodních aspektů elektronického obchodu v rámci WTO, a (5) mezinárodní fóra, jako je Globální fórum pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství a setkání vlád/orgánů týkající se polovodičů.

Výbor INTA schválil dohodu o volném obchodu s Vietnamem

  • Vietnam představuje pro EU 2. největšího obchodního partnera v regionu ASEAN.

  • Dohoda má zajistit ochranu 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením.

Výbor INTA 21. 1. 2020 schválil poměrem 29:6:5 návrh obchodní dohody a dohody o investicích mezi EU a Vietnamem. Vietnam představuje pro EU 2. největšího obchodního partnera v regionu ASEAN a stále větší počet evropských společností zde zřizuje svou regionální kancelář. Nicméně investice EU ve Vietnamu s hodnotou 6 mld. € v roce 2017 zůstávají nadále na poměrně nízké úrovni. Mezi nejčastěji dovážené výrobky z Vietnamu patří telekomunikační vybavení, obuv a textil, nábytek a zemědělské produkty. Naopak z EU do Vietnamu se vyvážejí zejména stroje, dopravní zařízení, chemické látky a potraviny a nápoje. Tyto dohody spolu s dohodami podepsanými nedávno se Singapurem (více v příspěvku „Rada přijala obchodní a investiční dohodu mezi EU a Singapurem“, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2018) představují příležitost pro EU uzavřít do budoucna dohodu s celým sdružením ASEAN. Nová obchodní dohoda je vázána na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která mj. umožňuje přijmout adekvátní opatření v případě porušování lidských práv. Komise dohodu představila v říjnu 2018 a Rada ji schválila v červnu 2019 (více v příspěvku „Rada schválila obchodní dohodu a dohodu o investicích s Vietnamem“, Vnější obchodní vztahy v červnu 2019). Obchodní dohoda má odstranit téměř všechna cla z obchodu se zbožím. Ihned po vstupu dohody v platnost má být zrušeno 65 % cel na zboží vyvážené z EU do Vietnamu, zbývající cla mají být poté postupně zrušena do 10 let. V případě vývozu zboží z Vietnamu do EU bude ihned zrušeno 71 % cel a zbytek do 7 let. Součástí je také zvláštní ustanovení na odstranění technických překážek, např. v automobilovém odvětví. Dohoda má také zajistit ochranu 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením. Dohoda nabízí příležitosti rovněž pro podniky EU ve Vietnamu, které se budu moci účastnit nabídkových řízení za stejných podmínek jako domácí podniky. Obě strany se také zavázaly k účinnému provádění Pařížské dohody o změně klimatu či zásady ILO (Mezinárodní organizace práce) týkající se základních práv pracovníků. Dohodou se proto zřizují specializované platformy, s jejichž pomocí se v EU a ve Vietnamu do plnění těchto závazků zapojí občanská společnost. Dohoda o ochraně investic zřizuje nový systém soudů pro investiční oblast, prostřednictvím kterého mohou být pravidla sloužící k ochraně investic vymáhána. Státům je zachováno právo přijímat regulační opatření, bude-li to v zájmu jejich občanů. Dohoda také zavádí nové právní záruky k předcházení střetu zájmů a ke zvýšení transparentnosti. EP by měl na svém zasedání v únoru 2020 schválit obchodní dohodu i dohodu o ochraně investic. Aby dohoda o ochraně investic vstoupila v platnost, musí ji po Radě ratifikovat i členské státy.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality