KARIÉRA V EU

Jak se dostat do institucí EU?

Výběrové řízení pro pracovní pozice v institucích Evropské unie (EU) podléhají centrální organizaci, Evropskému úřadu pro výběr personálu (Úřad EPSO). Tento úřad napříč institucemi EU zajištuje výběrové řízení nikoliv na konkrétní pozice v institucích, ale pro tzv. rezervní seznamy. Z těchto rezervních seznamů následně instituce EU vybírají vhodné kandidáty na různé pozice. Obecně platí, že zisk permanentní pozice v institucích EU je náročný, zdlouhavý a komplikovaný proces, který ale může vyústit v nabídku velmi dobře ohodnocené a zajímavé práce.

Kromě institucí EU lze rovněž získat zaměstnání anebo stáž i v některých z decentralizovaných agentur v různých členských zemích EU, které mají zvláštní, často jednodušší, výběrová řízení.

Veškeré všeobecné informace o výběrových řízeních do institucí EU získáte i v ČJ na stránkách EPSO. Další informace a právní rámec práce v institucích EU lze čerpat ze Služebního řádu úředníků EU.

 

Průběh každého výběrového řízení je mírně odlišný a je vždy vymezen ve vyhlášení výběrového řízení označovaném jako „Notice of Competition“. Výběrová řízení jsou zveřejňována v Úředním věstníku EU, avšak přehledněji je lze nalézt na domovské stránce úřadu EPSO.

Na rozdíl od praxe ve většině soukromých společností i státní správy v ČR je v institucích EU striktně oddělen výběr úředníků od jejich náboru. Zatímco za výběr, který končí zveřejněním seznamu úspěšných uchazečů (reserve list), je zodpovědný Úřad EPSO, nábor z rezervních seznamů je plně v kompetenci jednotlivých institucí EU. Umístění na seznam úspěšných uchazečů znamená, že uchazeč splňuje minimální požadavky, aby mohl být úředníkem EU, ale nezakládá právo na konkrétní místo v institucích EU.

Od roku 2023 představil Úřad EPSO nový orientační harmonogram výběrových řízení, které by měly být výrazně kratší oproti minulým ročníkům.

Více konkrétních informací o podobě výběrových řízení naleznete v sekci Průvodce EPSO testy.

3.1. Stálí zaměstnanci (úředníci)

Úředník je po absolvování devítiměsíční zkušební doby jmenován služebním orgánem na určité služební místo v některé z institucí EU, čímž definitivně získává smlouvu na dobu neurčitou. Má rovněž možnost karierního růstu či možnost čerpání neplaceného volna, a to až po dobu 12 let. Nárok na důchod z rozpočtu EU získává úředník potom, pracuje v institucích EU minimálně 10 let.

3.2. Administrátoři (AD) a asistenti (AST)

Instituce EU přijímají úředníky ve dvou základních kategoriích: administrátoři (AD) a asistenti (AST). Právě úředníci v kategorii AD vykonávají odbornou práci napříč agendami EU. Zvláštní podskupinu asistentů pak představují sekretářské pozice (AST/SC). Pro absolventy bakalářského i magisterského studia vyučovaného na vysokých školách v EU bez předchozí praxe jsou vypisovaná výběrová řízení do platové třídy AD5. Místa ve vyšších platových třídách (např. AD6 anebo AD7) vyžadují již několikaletou praxi v oboru získanou po ukončení VŠ studia. Pro výkon středních manažerských pozic 7 se vyžaduje alespoň platová třída AD9 či vyšší. Od podzimu 2023 začne úřad EPSO opět vypisovat i všeobecné výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit absolventi libovolného oboru na vysoké škole v EU. Statisticky je však úspěšnost ve specializovaných konkurzech vyšší. Konkurzů se mohou účastnit pouze státní příslušníci některého z členských států EU. Výběrové řízení sestává z několika kol a úspěšná účast na něm vyžaduje velmi pokročilou znalost anglického jazyka.

3.3. Smluvní zaměstnanci (CAST)

Smluvní zaměstnanec (Contract Agent, CA) má nižší plat než úředník, vykonává přitom často stejně kvalifikovanou práci jako úředník, ale pouze s pracovní smlouvou na dobu určitou. I zde však existuje možnost prodloužení smlouvy (na maximální délku 6ti let). Konkurzy na smluvní zaměstnance se označují jako Contract Agents Selection Tool (CAST). Místa vyžadující vysokoškolské vzdělání jsou označována jako funkční skupina IV (FG IV). Tento typ konkurzů je otevřen permanentně. Smluvní zaměstnanec má omezenější možnosti kariérního růstu. Může se však hlásit do programu pro mladé talenty (Junior Professional Program), pokud jej daná instituce nabízí, nebo na služební místa v rámci vnitřního výběrového řízení dané instituce.

3.4. Národní expert (SNE)

Sekondovaní národní experti zůstávají po dobu svého vyslání do instituce EU nadále zaměstnanci národní státní správy, nadále pobírají plat ve svém domovském úřadě, navíc však dostávají náhrady k pokrytí vyšších životních nákladů v Bruselu či Lucemburku. Jedná se o velmi specifickou formu umístění v rámci institucí EU, která je dostupná pouze pro zaměstnance národní státní správy.

3.5. Placené stáže

Placené stáže (traineeships) jsou určené pro čerstvé absolventy vysokých škol (požaduje se minimálně bakalářský diplom). Tyto stáže nabízejí instituce i agentury, které si stážisty samy vybírají a samostatně si rovněž určují kritéria pro přijetí. Je to jedinečná příležitost, jak si vyzkoušet práci úředníka EU a získat užitečné kontakty, které se mohou hodit při úspěšném absolvování výběrového řízení EPSO a zařazení na rezervní seznam. Stáže v institucích jsou vyhlašovány zpravidla 2x ročně a trvají většinou 5-6 měsíců. Přihlašování probíhá většinou 6 měsíců před zahájením stáže. Seznam stáží je uveden na webu EPSO (záložka „Pracovní místa a stáže“). Podat přihlášku si lze na několik stáží, ale absolvovat lze jen jednu.

Účastníci stáže v Evropské komisi zvané „Blue Book“ mají možnost se následně přihlásit do pokračujícího programu pro mladé talenty (Junior Professional Program), v jehož rámci se mohou po úspěšném vnitřním výběrovém řízení stát úředníky v platové třídě AD5. Podobný program připravuje i Evropský parlament, kde se lze ucházet o stáž buď v Generálním sekretariátu, nebo u jednotlivých poslanců Evropského parlamentu, kteří často hledají stážisty i přes sociální sítě. Od roku 2023 rovněž i Generální sekretariát Rady zahájil svůj vlastní program pro mladé talenty (Junior Policy Team), napříč institucemi EU má podobných programů v příštích letech vzniknout několik. Více informací k jednotlivým stážím lze získat v části Průvodce institucemi EU, anebo na webových stránkách jednotlivých institucí a agentur EU.

V rámci institucí EU se konají výběrová řízení i na konkrétní místa, které vyžadují přijetí specifických expertů na danou oblast. V rámci podmínek těchto výběrových řízení často požaduje přijímající instituce několikaletou konkrétní pracovní zkušenost v dané oblasti.

4.1. Právníci – lingvisté

Právníci-lingvisté EU zajišťují, aby všechny nové právní předpisy byly správně přeloženy do jiných jazyků EU a aby věrně odrážely původní znění. Tento profil je v organizaci, která má 24 oficiálních jazyků, velmi důležitý.

Práce vyžaduje schopné právníky s vynikajícími jazykovými schopnostmi. Mezi jejich úkoly patří mimo jiné sledování legislativních postupů v průběhu celého procesu a poradenství; poskytování pokynů k vytváření předloh znění právních předpisů; kontrola a revize právních textů a přezkum jejich souladu s formálními pravidly.

 4.2. Profesionál v IT

Informační technologie jsou klíčovým technickým předpokladem moderní veřejné správy. Inovativní digitální řešení zajišťují, aby orgány EU řádně fungovaly a plnily své poslání, což ovlivňuje životy milionů občanů EU.

IT administrátoři pracují v oblastech, jako jsou pokročilé technologie, analýza dat, digitální pracoviště, automatizace kanceláří, mobilní výpočetní technika, bezpečnost informačních a komunikačních technologií (IKT), infrastruktura IT.

Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné udržování provozu služeb IT, poskytování technické analýzy a poradenství, řízení služeb datových sítí, vývoj softwaru, uplatňování postupů integrity systému a bezpečnostních postupů.

4.3. Auditor

Auditoři hrají klíčovou úlohu při zlepšování správy a řízení Evropské unie a zajišťují, aby se orgány EU zodpovídaly občanům, kterým slouží. Provádějí nezávislé kontroly v široké škále odvětví a oblastí EU, kontrolují příjmy a výdaje EU, ověřují soulad s právními předpisy a vykonávají nesčetné další úkoly.

Auditoři provádějí řadu externích a interních kontrol, čímž přispívají k činnosti vedoucích činitelů s rozhodovací pravomocí. Vykonávají různé úkoly, včetně kontroly řádného získávání a vynakládání finančních prostředků EU, kontroly zákonnosti jednotlivých opatření, posuzování toho, zda jsou interní postupy správně prováděny, a poskytování odborného poradenství ohledně provádění politických opatření.

4.4. Ekonom

Ekonomové svou prací přispívají ke zlepšení sociálních a hospodářských podmínek občanů EU. Pomáhají stimulovat hospodářství, řešit případné finanční krize a navrhovat vhodné strategie pro řešení celosvětových hospodářských výzev.

Vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí poskytují poradenství v oblastech, jako jsou finanční instituce a trhy, ekonomická integrace a rozvoj, panevropský obchod, veřejné finance, strukturální reformy a jednotná měna.

4.5. Vnější vztahy

Úkolem odborníků na vnější vztahy je podporovat prosazování a ochranu zájmů a hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi a mezivládními organizacemi. Svou prací přispívají k dosažení cílů zahraniční politiky EU, podílejí se na koordinaci mezinárodní spolupráce, upevňují mezinárodní bezpečnost a podporují dodržování lidských práv.

Referenti pro vnější vztahy spolupracují s diplomatickými službami členských států EU a jednotlivými orgány EU, čímž přispívají k harmonizaci vnější činnosti Evropské unie. Mezi jejich povinnosti patří rovněž účast na jednáních a na provádění mnohostranných dohod, zastupování zájmů EU v zahraničí, úzká spolupráce s delegacemi EU a velvyslanectvími členských zemí a vypracovávání politických zpráv a brífinků pro osoby s rozhodovací pravomocí.

4.6. Vědci a výzkumníci

Rozsah a složitost problémů, se kterými se dnes společnost potýká, si vyžadují, aby se EU při řešení otázek ochrany životního prostředí, zdraví, zabezpečení dodávek potravin, digitalizace a dalších globálních výzev stále více spoléhala na odborníky. Orgány EU proto neustále hledají kvalifikované a zkušené experty z různých oblastí, kteří by pracovali třeba jako kvalifikovaní pracovníci v oboru zemědělství, zdravotnictví či bezpečnosti potravin, odborníci na chemické látky, jaderní inspektoři nebo specialisté na umělou inteligenci.

Jak EPSO, tak jednotlivé instituce a agentury EU aktivně propagují pracovní příležitosti na všech dostupných místech, zejména teda prostřednictvím sociálních sítí. Více informací o výběrových řízeních a volných místech lze získat na jednotlivých webových stránkách institucí EU, na stránkách EPSO a na všech dostupných sociálních sítích institucí a agentur EU a EPSO.