STUDIUM

Formality pro studium v jiné zemi EU

Členství v Evropské unii poskytuje možnost studia na zahraniční škole či univerzitě jiné členské země za stejných podmínek, jako mají domácí studenti.

Právo na vzdělání v jiné zemi EU

Vstupem do EU získali všichni čeští občané právo vzdělávat se a připravovat na budoucí povolání ve všech ostatních členských státech za rovných podmínek s domácími občany. Podmínkou je samozřejmě přijetí na danou vzdělávací instituci. Diskriminace z titulu příslušnosti k jinému státu je nepřípustná. Od studentů a zájemců o vzdělání z ostatních členských států nesmí být požadováno splnění zvláštních podmínek, které domácí studenti a zájemci splnit nemusí.

Stejnými podmínkami studia se rozumí stejné nároky při přijímacím řízení, stejná výše školného, pokud je nějaké vyžadováno, stejné studijní nároky apod. Dokonce, pokud stát přispívá svým studentům na školné, mají na shodný příspěvek nárok i studenti z ostatních zemí EU. Uvedené se však týká pouze vzdělávání jako takového a obvykle se nevztahuje na příspěvky státu na výdaje související – tedy kolejné, nájemné či stravné.

Širší práva pak náleží navíc studentům, kteří jsou zároveň migrujícími pracovníky nebo rodinným příslušníkem migrujícího pracovníka. Takovým studentům pak náleží rovněž např. nárok na grant na obživu při studiu (stipendium, studijní půjčka) za stejných podmínek.

Podmínky vstupu do vzdělávacích zařízení se mohou značně lišit, jednotlivé členské státy si je stanovují samy. V některých případech může být podmínkou přijetí do školy znalost jazyka, která se prokazuje vykonáním jazykového testu. Fakulty téměř všech univerzit stanovují povinné přijímací zkoušky pro studijní obory všeobecné lékařství, stomatologie, architektura, tlumočnictví-překladatelství, studium cizích jazyků a psychologie.

Studenti mají právo pobývat v jiné členské zemi EU. Pokud se občan jedné země zdržuje na území jiného státu – v tomto případě za účelem studia – dobu delší než tři měsíce, může vzniknout povinnost nahlásit svůj pobyt (většinou na příslušném místním orgánu jako je městský úřad). Na základě nahlášení pobytu vám bude uděleno osvědčení o registraci.

K jeho udělení je třeba (kromě identifikačního dokladu):

  • doklad o zapsání ke studiu na vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
  • doklad o dostatečných finančních prostředcích pro zabezpečení živobytí (abyste nemuseli žádat daný stát o finanční podporu)
  • doklad o sjednaném zdravotním pojištění

Právo pobytu vychází ze směrnice EP a Rady 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (pdf, 501 kB). Pobyt nad tři měsíce je popsán v článku 7.

Další informace