KARIÉRA V EU

Průvodce EPSO testy

Délka celého výběrového řízení činila v minulosti až dva roky, úřad EPSO však usiluje o její zkrácení na 6 měsíců tím, že zrušil od jara 2023 testování v hodnotícím centru (tzv. Assessment Center) na povinné bázi. Výběrové řízení tak nyní sestává z písemného testování. Úspěšní uchazeči o služební místo v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam (reserve list), který je k dispozici orgánům a institucím EU. Platnost rezervního seznamu je uvedena při jeho vyhlášení, u specializovaných výběrových řízení je platnost delší než u všeobecných. Hodnotící centrum může být zařazeno na základě požadavku instituce, která iniciovala výběrové řízení. Ústní testy z hodnotícího centra jako je ústní prezentace, hraní role (role play), pohovor na základě dovedností – „competency-based interview“ či motivační pohovor mohou být zařazeny jako podmínka pro to, aby uchazeč na rezervním seznamu získal služební místo. Platnost rezervního seznamu může být prodloužena. Po úspěšném absolvování devítiměsíční zkušební doby je úředník na svém služebním místě potvrzen na dobu neurčitou.

Úřad EPSO testuje primárně tzv. měkké dovednosti (soft skills), takže výběrová řízení jsou vhodná i pro uchazeče, kteří nejsou odborníky na EU.

Podmínkou pro účast na výběrovém řízení je vytvoření online účtu (EPSO Account) na domovské stránce úřadu EPSO. Po přihlášení se na konkrétní výběrové řízení musí uchazeč svůj EPSO účet průběžně kontrolovat (doporučuje se vícekrát týdně), aby si např. včas zarezervoval termín pro testy CBT (lze rezervovat i na sobotu; testy probíhají online)

Vzhledem k tomu, že každé výběrové řízení je mírně odlišné, je nutné si oznámení o výběrovém řízení pečlivě přečíst. V oznámení o výběrovém řízení se dozvíte zejména:

 • podmínky účasti na výběrovém řízení (požadované VŠ vzdělání, případně i délka vyžadované odborné praxe)
 • počet osob, které budou zařazeny na rezervní seznam
 • jaká je struktura testů, které jsou do výběrového řízení zařazeny
 • minimální počty bodů, které musíte získat v jednotlivých fázích výběrového řízení, abyste mohli postoupit do další fáze
 • postup v případě nesrovnalostí během výběrového řízení
 • předpokládané místo výkonu práce
 • termín pro přihlášení se k výběrovému řízení
 • jazyky, ve kterých je možné konkurz absolvovat

Po přihlášení se na výběrové řízení si musí uchazeč rezervovat termín na testy, které probíhají online. Tzv. CBT – computer-based testing – sestává ze 3 dílčích fází: verbální uvažování (verbal reasoning), numerické uvažování (numerical reasoning) a abstraktní uvažování (abstract reasoning). Jedná se o test kompetencí (tzv. competency testing), nejde tudíž o testování znalostí související se služebním místem.

Ukázky příkladů CBT (převzaté z internetové stránky EPSO) jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Tabulka č. 1: Ukázka příkladu verbálního uvažování*

Emu je největší z ptáků pocházejících z Austrálie a po svém příbuzném pštrosovi současně druhý nejvyšší pták na světě. Emuové jsou nelétaví a mohou dorůstat výšky až dvou metrů. Rychlým krokem dokáží urazit dlouhé vzdálenosti a na kratších vzdálenostech běhat rychlostí zhruba 50 km/h. Jejich schopnost běhat je dána dvěma faktory. Prvním z nich jsou jejich silně vyvinuté svaly dolních končetin, na něž připadá významná část jejich celkové tělesné hmoty – tento podíl je zhruba stejně velký jako v případě létacích svalů u létavých ptáků. Druhým faktorem jsou jejich chodidla, jež jsou svojí stavbou běhu zvlášť dobře uzpůsobena.

Které z následujících tvrzení je správné?

A. Emu je jediný pták na světě, který může dorůst výšky dvou metrů

B. Ke schopnosti emua běhat nejvíce přispívají svaly jeho dolních končetin

C. Významné procento tělesné hmotnosti emua připadá na svaly jeho dolních končetin

D. Emuové dokáží krokem urazit dlouhé vzdálenosti rychlostí až 50 km/h

*V rámci verbálního uvažování se netestuje znalost gramatiky, ale schopnost porozumění a interpretace textu. Dobrou přípravu na tento typ testu poskytují kurzy na Cambridge jazykové zkoušky.

Tabulka č. 2: Ukázka příkladu numerického uvažování*

Jaký byl v roce 2000 poměr HDP Nizozemska k HDP Finska?

A. 1 : 3 B. 2:3              C. 3:2              D. 3:1  E. Žádná z výše uvedených odpovědí

* Ve většině příkladů se v tabulkách objevuje hodně údajů, které nejsou pro řešení příkladu relevantní. Je tedy zásadní (vzhledem k omezenému času) identifikovat jen ty údaje, které jsou pro řešení příkladu nezbytné a nezabývat se studiem dalších údajů.

Tabulka č. 3: Ukázka příkladu abstraktního uvažování*

Který obrázek následuje v pořadí?

* Obtížnost jednotlivých příkladů v této části je různá. Není proto vhodné zdržovat se příkladem, který nedokážete rychle vyřešit. Naopak je vhodné postoupit k dalšímu příkladu, a pokud zbude čas, vrátit se k příkladům nevyřešeným. Pokud čas nezbude, lze i tipovat, protože za nesprávnou odpověď se body neodečítají, naopak je zde 20%-ní pravděpodobnost správného řešení na rozdíl od chybějící odpovědi.

Další ukázkové testy CBT jsou dostupné na domovské stránce úřadu EPSO pod heslem „Sample tests“, popř. na domovské stránce společnosti Prometric, která testy připravuje.[1]

Pro úspěšné splnění testů CBT je třeba pouze získat stanovené minimální skóre bodů, které je uvedeno v oznámení o výběrovém řízení. Do další fáze postupují všichni uchazeči, kteří získají alespoň minimální stanovený počet bodů, nejde o soutěž o vyšší počet bodů mezi uchazeči. Po úspěšném složení CBT může být uchazeč u některých výběrových řízení pozván k testu digitálních dovedností (včetně kybernetické bezpečnosti), je-li tento test uveden v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Test má podobu výběru z variant (multiple-choice testu), tj. uzavřených otázek s více odpověďmi. Otázky mohou znít např. takto: What is the dark web? What is an IP address? Spolu s testem digitálních dovedností je zařazen též test odborných dovedností u specializovaných výběrových řízení (Specialist competition) a test znalostí o EU u obecného výběrového řízení (Generalist competition).

[1] https://www.prometric.com/epso/EPSO-AST-SC-Cycle-Self-Assessment-Language-Options

Případová studie představuje písemnou zkoušku založenou na vyšším počtu dokumentů, jejímž cílem je ověřit zejména schopnost analyzovat a řešit problémy, schopnost písemné komunikace a time-management. Kandidát disponuje zpravidla časem 90 minut, během kterých by měl odpovědět na zadání otázek. Obvyklým úkolem je sepsání shrnutí („executive summary“) anebo informace („briefing note“) pro vedoucího Vašeho oddělení (Head of Unit). Od uchazeče se přitom očekává, že svoji odpověď strukturuje jasně a použije precizní formulace.

Z hlediska struktury se doporučuje rozdělit text na úvod, stať a závěr, přičemž jednotlivé části statě mohou být rozděleny na podkapitoly s názvem odpovídajícím zadání otázek. Pokud jde o rozsah psaného projevu, očekává se výstup o rozsahu 600 až 800 slov odpovídající 2,5 až 3,5 stranám.

Tato část testu je náročná zejména proto, že vyžaduje rychlou orientaci v řadě dokumentů, které se vyznačují nestejnorodou relevantností. Není tedy čas pročítat všechny dostupné dokumenty detailně, ale je potřeba se zaměřit jen na informace, které jsou přínosné pro splnění zadaného úkolu. Předchozí znalosti problematiky EU mohou sice být výhodou, avšak zadání případové studie je často fiktivní, popř. zaměřené natolik detailně, že se o obecné poznatky nelze opírat. V zadání je navíc výslovně uvedeno, že uchazeč musí vycházet pouze z informací uvedených v zadání.

Evropská komise vydala podrobný manuál nazvaný „Claire´s Writing Tips“ s doporučeními jako formulovat své myšlenky jasně, stručně a srozumitelně.

Tipy pro úspěšné absolvování případové studie:

 • Ujistěte se, že si případovou studii před odevzdáním řádně zkontrolujete, abyste předešli zbytečným překlepům.
 • Případovou studii nesmí uchazeč podepisovat (řešení případové studie je anonymizováno a jako anonymní je také vyhodnocováno)
 • Zadání případové studie používá vždy celou řadu zkratek typických pro EU. Lepší a rychlejší orientaci v textu Vám umožní dobrá znalost základních zkratek, zejména: HoU (Head of Unit), DG (Directorate General); je vhodné podívat se také na zkratky odborných výborů Evropského parlamentu na jeho domovské stránce.

Cílem strukturovaného pohovoru je ověřit zpravidla čtyři různé kompetence specifikované v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. V roce 2022 představil úřad EPSO nový seznam celkem 8 kompetencí, které budou předmětem testování od roku 2023. Tyto kompetence jsou uvedeny níže:

A. Kritické myšlení, analýza a kreativní řešení problémů

Pracovat s komplexními informacemi za pomoci holistického, systémového myšlení. Uvědomovat si důsledky problémů i mimo svou vlastní oblast odpovědnosti a zvažovat obecnější situaci a jiné úhly pohledu. Pochopit, co je zásadní, a jasně strukturovat myšlenky. Vymýšlet kreativní a inovativní řešení, která zohledňují potřeby a postoje zainteresovaných stran.

B. Rozhodování a dosahování výsledků

Přijímat rozhodnutí v proměnlivém prostředí, na základě protichůdných nebo neúplných informací. Vybrat si mezi řešeními, která nejsou ideální, a v závislosti na situaci nalézt správnou rovnováhu mezi kvalitou a rychlostí. Výzvy přeměnit v činy a praktická řešení a dosáhnout hmatatelných výsledků.

C. Práce s informacemi (digitální a datová gramotnost)

Vyhledávat, filtrovat, hodnotit, využívat, vytvářet a sdělovat obsah s využitím informačních technologií a internetu. Číst, chápat a různými způsoby využívat údaje a prokázat zvládání početních úkonů. Uplatňovat znalosti, dovednosti a kompetence prostřednictvím digitálních nástrojů a rychle se přizpůsobovat novým podmínkám v oblasti IT i dané profese.

D. Sebeřízení

Organizovat vlastní práci, stanovit si cíle, efektivně plánovat čas a projevovat vnitřní motivaci a smysl pro odpovědnost. Projevovat odolnost vůči stresu a neúspěchům. Pozitivně reagovat na změny a realizovat je a udržet si efektivitu v podmínkách měnící se či kolísavé pracovní zátěže. Projevovat flexibilitu a přizpůsobivost.

E. Týmová práce

Spolupracovat i mimo rámec dané struktury a převzít odpovědnost za výsledky organizace jako celku. Sdílet své znalosti (a nenechávat si je pro sebe), projevovat vstřícnost. Řešit konflikty konstruktivně. Neshledávat obtíže v práci v multikulturním a mnohojazyčném prostředí, podporovat rozmanitost a chovat se vůči ostatním s respektem a otevřeností.

F. Učení jako dovednost

Vytvářet si strategie učení, identifikovat vlastní vzdělávací potřeby a usilovat o průběžné zlepšování. Převzít odpovědnost za vlastní učení a přemýšlet o něm. Být připravený změnit strategii na základě nových informací, poučit se z neúspěchu a získané zkušenosti účelně uplatňovat. Poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a reagovat na ni.

G. Komunikace

Jasně komunikovat ústně i písemně a přizpůsobovat sdělení a médium danému publiku. Mít schopnost koncipovat texty, vypracovat solidní argumenty a efektivně je strukturovat a rovněž schopnost přesvědčovat, vyjednávat, zprostředkovávat a naslouchat.

H. Iniciativnost

Projevovat iniciativu, kreativitu, nadšení, inovativnost, schopnost předvídat a vůdčí schopnosti. Pozitivně reprezentovat organizaci vůči okolí, učit a odborně vést ostatní, jít příkladem a inspirovat ostatní svým jednáním.

Hodnotitelé při testování jednotlivých kompetencí uvedou, kterou dovednost budou posuzovat. Například: “Regarding the competency of prioritising and organising: Describe an occasion when you have needed to change plans or reprioritise? What happened?“

Při strukturovaném pohovoru se doporučuje mluvit v první osobě jednotného čísla, tedy „I“, nikoliv v první osobě množného čísla, tedy „We“. Rovněž je přínosnější zmínit se o dvou nebo třech situacích relevantních pro posuzovanou dovednost, než se zabývat příliš podrobně jedním případem. Není vhodné příliš detailně popisovat kontext situace, protože za zdlouhavý popis nelze získat žádné body. Ty se udělují za způsob řešení problému a ponaučení, které pro Vás z tohoto problému vzešlo.

Kompetence, které jsou testovány v rámci strukturovaného pohovoru, jsou zcela předvídatelné, proto je možné se na strukturovaný pohovor předem dobře připravit. Na každou ze čtyř testovaných kompetencí si může uchazeč připravit předem nějaké životní situace spojené se studiem, prací anebo mimoškolními aktivitami. Doporučuje se postupovat podle metody STAR používané specialisty na lidské zdroje. Zkratka STAR je odvozena od počátečních slov: „Situation“, „Task“, „Action“ a „Result“. Tato technika vychází z toho, že na základě zkušeností uchazečů z jejich minulosti lze lépe předvídat jejich budoucí chování na pracovišti. Příklady možných otázek během strukturovaného pohovoru uvádí následující tabulka:

Tabulka č. 4: Příklad otázek strukturovaného pohovoru vycházejících z metody

Zdroj: http://blog.ecornell.com/star-interview-method/

Tabulka č. 5: Rozbor jednotlivých částí metody STAR

Situace“ představuje popis případu, se kterým se uchazeč v minulosti setkal.

Úkol“ by měl vymezit, čeho se uchazeč snažil dosáhnout. Může to být například splnění termínu, vyjednání podmínek smlouvy s problematickým zákazníkem anebo vyřešení sporu.

„Akce“ je objasnění kroků, které uchazeč učinil za účelem dosažení vytyčeného cíle. Hodnotitelé zde posuzují odůvodnění a prezentaci alternativních strategií.

„Výsledek“ by se neměl omezit na popis úspěšného dosažení cíle, ale měl by se vztahovat i na zpětnou vazbu, kterou uchazeči celý proces přinesl, tj. co se uchazeč touto zkušeností naučil, zda lituje nějakého svého postupu, rovněž lze nabídnout alternativní řešení, které by uchazeč na základě získané zkušenosti do budoucna preferoval, pokud by byl opět vystaven podobné situaci.

Uchazeči, kteří získají ve výběrovém řízení nejvyšší počet bodů, budou zařazeni na rezervní seznam. Rezervní seznam se zveřejňuje na internetové stránce úřadu EPSO. Platnost rezervního seznamu je uvedena při jeho vyhlášení. Rezervní seznamy ze specializovaných výběrových řízení mívají zpravidla delší platnost než rezervní seznamy ze všeobecných výběrových řízení. Platnost rezervního seznamu může být prodloužena. Samotné zařazení na rezervní seznam není garancí náboru na konkrétní služební místo v rámci institucí EU. Úspěšným uchazečům jsou do jejich EPSO profilu zasílány nabídky volných služebních míst, na která se mohou hlásit.

Úspěšní uchazeči (tzv. laureáti) za sebe mohou v institucích lobbovat tak, že vedoucímu oddělení (Head of Unit), kde je volné služební místo, mohou zaslat svůj životopis a motivační dopis. EPSO tyto postupy sice nedoporučuje, ale v praxi jsou běžné. Doporučuje se přijmout nabídku služebního místa, i kdyby zcela neodpovídala představám uchazeče. Jakmile se uchazeč stane úředníkem, má možnost služební místo po určité době změnit v rámci tzv. mobility (je již uvnitř systému). Navíc nabídka druhého služebního místa už nemusí přijít.

Platové podmínky úředníků EU i jejich další benefity jsou velmi nadstandardní. Nástupní plat úředníka na pozici AD5 činil v roce 2023 kolem 5000 EUR, pokud byl úředník přijat do služby jako svobodný a bezdětný. V případě, že byl úředník přijat do služby po uzavření trvajícího manželství, vzniká mu automaticky nárok na příspěvek na domácnost (tzv. household allowance), o který se plat zvyšuje. Úředníci rekrutování z ČR mají vždy nárok na odlučné (tzv. expatriation allowance), tedy příspěvek na práci v zahraničí, který představuje 16 % platu. Další příspěvky lze nárokovat, pokud má úředník děti (příspěvek na dítě – child allowance, příspěvek na vzdělání dětí – education allowance). Úředník s malými dětmi má právní nárok na to, aby pracoval na částečný úvazek. Děti mohou v Bruselu i v Lucemburku navštěvovat českou sekci evropských škol. Instituce mají k dispozici i vlastní jesle a školky. Úředník EU může během prvních let svého pobytu v Bruselu koupit auto či vybavení do domácnosti (nábytek a elektroniku) bez DPH. Po úspěšně splněné zkušební době může úředník požádat o neplacené volno (CCP), a to až v celkové délce 12 let, přičemž žádost je nutné každý rok obnovovat. Po návratu ze CCP nabídne administrativa úředníkovi služební místo, které odpovídá jeho zařazení.

Úředník má také možnost na základě účasti v interním konkurzu změnit své služební místo buď v rámci instituce anebo interinstitucionálně. Tento postup je označován jako mobilita anebo rotace.