Směrnice o evropské radě zaměstnanců

05.06.2008
Euroskop

Komise v následujícím období chystá změnu směrnice o evropské radě zaměstnanců, jež byla přijata před téměř čtrnácti lety – 22. září 1994. Návrh revize má být součástí tzv. sociálního balíku, jejž má Komise zveřejnit 23. června 2008.

Revize směrnice o evropské radě zaměstnanců

Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství

Komise v následujícím období chystá změnu směrnice o evropské radě zaměstnanců, jež byla přijata před téměř čtrnácti lety – 22. září 1994. Návrh revize má být součástí tzv. sociálního balíku, jejž má Komise zveřejnit 23. června 2008. Jedním z posledních formálních kroků před zveřejněním návrhu revize byla druhá fáze veřejné konzultace evropských sociálních partnerů zahájená 20. února 2008; první byla zahájena 20. dubna 2004.

1. Legislativní pozadí a stav legislativního procesu

Směrnice č. 94/45 o zřízení evropské rady zaměstnanců (přijatá 22. září 1994, implementovaná 22. září 1996; v anglické prostředí označovaná jako European Works Council – neboli EWC – Directive) je jedním z legislativních nástrojů, jejichž prostřednictvím se má rozvíjet kooperace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a to primárně v podnicích působících ve více členských státech EU současně. (Aktuálně podle Komise existuje zhruba 800 evropských rad zaměstnanců.) Podmínkou takové spolupráce je uzavření dohody mezi ústředním managementem podniku a zvláštním vyjednávacím výborem.

Ústřední management podniku je odpovědný za vytvoření podmínek pro ustavení evropské rady zaměstnanců, zvláštní vyjednávací výbor pak za její vymezení a složení. Evropská rada zaměstnanců může vzniknout v podnicích s minimálně 1000 zaměstnanci, pokud současně platí, že alespoň ve dvou členských státech pracuje minimálně 150 zaměstnanců takového podniku. (Analogicky to platí i o skupinách podniků, na něž se směrnice rovněž vztahuje.)

Obecně platí, že konstrukce směrnice je vychýlena ve prospěch zvláštního vyjednávacího výboru, resp. evropské rady pracujících. Na druhou stranu platí, že pokud dotčené podnik již disponoval mechanismem podobným evropské radě zaměstnanců, norma se na něj nevztahuje.

Směrnice č. 94/45 byla dosud revidována dvakrát, a to Směrnicí Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Směrnicí Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006 – z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska. V obou případech šlo z hlediska obsahu normy o marginální zásahy.

V ČR je směrnice č. 94/45 v současnosti implementována prostřednictvím Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak ustanoveními § 288-299.

1.1. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o aplikaci Směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994) (KOM(2000)188 v konečném znění)

Dosud jediným shrnujícím dokumentem, jenž byl ze strany EU ke směrnici č. 94/45 a její implementaci vydán, je Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu (KOM(2000)188 v konečném znění). Nejedná se však o analytický materiál jako spíše o popis toho, zda a jak jednotlivé členské státy začlenily směrnici č. 94/45 do svých právních řádů. I z něj je však patrné, že ne všechny tak učinily ve stanovené lhůtě a ve všech požadovaných parametrech. Na druhou stranu je nutno dodat, že od zveřejnění dokumentu uplynulo již více než osm let a EU se mezitím rozšířila o dvanáct dalších členských států – to obé adekvátně umenšuje jeho vypovídací hodnotu.

Některé obtíže však podle Komise přetrvávají. Norma se relativně často neuplatňuje v podnicích střední velikosti, částečně i z toho důvodu, že nedostatečně stanovuje jejich povinnosti. Problémem je rovněž to, že předpokládaný přeshraniční dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli fakticky neexistuje, a pokud ano, pak zdaleka nedosahuje parametrů srovnatelných s realitou, jíž v rámci jednotlivých členských států vytvářejí místní (národní) rady zaměstnanců.

1.2. Situace před předložením textu revize směrnice o evropské radě zaměstnanců

V souvislosti se zahájením druhé (šestitýdenní) fáze veřejné konzultace evropských sociálních partnerů 20. února 2008 podle článku 138 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice a v návaznosti na dřívější aktivity Evropského parlamentu či Hospodářského a sociálního výboru (viz Tisková zpráva: Komise vyzývá sociální partnery k jednáním o evropských radách zaměstnanců) se znovuotevřel latentní spor mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU. A to i přesto, že Komise dopředu avizovala, že revize směrnice by měla být spíše kosmetická.

Mělo by např. dojít k vyřešení praktických obtíží, které v souvislosti s evropskými radami zaměstnanců nastávají v případech, kdy dochází ke slučování podniků, či by mělo být nalezeno řešení, jak směrnici č. 94/45 provázat s dalšími existující (a současně relevantními) legislativními normami – např. se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců či Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Celkově by mělo dojít k deformalizaci způsobu fungování evropských rad zaměstnanců.

Dosavadní debata prozatím mnoho meritorních posunů, ať už z kterékoli ze stran, nepřinesla. O to více byl kladen důraz na formální stránku věci. Zatímco zástupci zaměstnavatelů sdružení v organizaci BusinessEurope s revizí směrnice o evropské radě zaměstnanců obecně vyslovili souhlas, zástupci zaměstnanců sdružení v Evropské konfederaci odborových svazů (ETUC) se postavili proti – částečně z časových důvodů, prioritně však proto, že BusinessEurope svůj souhlas podle ETUC vyslovila jen kvůli tomu, že předpokládá, že revize směrnice se do voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009 stejně nestihne, a revidovaná norma tak bude přijata nejdříve v roce 2010. ETUC proto vyzvala Komisi, aby rovnou předložila text mající směrnici č. 94/45 revidovat (a nespoléhala se na potenciální nelegislativní kompromis mezi zaměstnavateli a zaměstnanci). Stát se tak má podle všeho 23. června 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality