Veřejná konzultace týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů

16.06.2008
Euroskop

Komise očekává příspěvky zainteresovaných aktérů do 25. července 2008.

Veřejná konzultace týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů

Komise 2. června 2008 otevřela veřejnou konzultaci týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů (Impact Assessment). Její význam tkví v tom, že posuzování dopadů je inherentně spjato s předkládáním nových legislativních návrhů – má výrazný potenciál ovlivnit jejich výslednou podobu. Daná veřejná konzultace se přitom dotýká základních parametrů samotného způsobu posuzování dopadů.

1. Pozadí

Komise své pokyny pro posuzování dopadů sestavila poprvé v roce 2002 na základě mandátu summitů Evropské rady, které se konaly v Göteborgu 15.-16. června 2001 a Laekenu 14.-15. prosince 2001. Pokyny pro posuzování dopadů byly dosud dvakrát revidovány – v roce 2005 a 2006. Přesto však podle Komise nejsou s ohledem na kvalitu připravovaných legislativních návrhů dostatečné. Proto v roce 2006 vznikla z iniciativy předsedy Komise rada pro posuzování dopadů, jež dospěla po prozkoumání přibližně 150 posouzení dopadů k závěru, že stávající pravidla by měla být revidována, resp. zpřesněna.

2. Formální struktura konzultovaného dokumentu

Přepracované pokyny pro posuzování dopadů jsou, pokud jde o strukturu, dokumentem, jenž je srovnatelný s pokyny pro posuzování dopadů z let 2002, resp. 2005 a 2006. Bez příloh mají 55 stran, s přílohami 121. Obecně je záměrem Komise stávající pokyny radikálně neměnit.

3. Klíčové obsahové body konzultovaného dokumentu

V přepracovaných pokynech pro posuzování dopadů doznaly největších změn pasáže dotýkající se:

1. subsidiarity, proporcionality, resp. přidané hodnoty iniciativy EU;

2. posouzení rizik;

3. sociálních dopadů;

4. dopadů na spotřebitele;

5. dopadů na malé podniky;

6. dopadů na státní a regionální úroveň, na mezinárodní obchod a investice a na třetí země;

7. dopadů na administrativní zátěž a zjednodušení legislativy.

Komise se v návaznosti na to ve veřejné konzultaci dotazuje, zda jsou přepracované pokyny pro posuzování dopadů dostatečně jasné, zda vyvažují posouzení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů ap.

4. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace bude uzavřena 25. července 2008. Do té doby je možné do ní prostřednictvím e-mailové adresy sg-impact-assessment-guidelines-consultations@ec.europa.eu přispět. Po jejím uzavření a vyhodnocení Komise předpokládá finalizaci přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů a jejich zveřejnění.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality