SPECIÁL: Klimaticko-energetický balík

30.06.2008
Euroskop

Vše podstatné o jednom z největších legislativních projektů EU posledních let.

SPECIÁL: Klimaticko-energetický balík

Tzv. klimaticko-energetický balík, soubor čtyř níže uvedených legislativních návrhů, byl Komisí zveřejněn 23. ledna 2008. Jeho cílem je právní ošetření konkrétních kroků majících napomoci boji proti fenoménu globálního oteplování a potažmo (v druhém plánu) i potenciálnímu snížení energetické závislosti EU na třetích zemích a/nebo subjektech. Projekt však zdaleka není nekontroverzní.

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16 v konečném znění)

Úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)17 v konečném znění)

Geologické skladování oxidu uhličitého

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18 v konečném znění)

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19 v konečném znění)

Seznam odkazů

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality