Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel

14.07.2008
Euroskop

Dne 23. května 2008 Evropská komise představila návrh nařízení zaměřeného na povinné vybavení motorových vozidel vyspělými bezpečnostními zařízeními, která by měla zvýšit jejich bezpečnost, a tak přispět ke snížení počtu usmrcených a zraněných osob na evropských silnicích.

Návrh nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)316 v konečném znění)

Motorová vozidla vybavená vyspělými bezpečnostními technologiemi se stala prioritou evropské dopravní politiky poté, co v roce 2006 vyšlo najevo, že členské státy EU zaostávají za závazkem snížit počet smrtelných úrazů na silnicích. V tomto období proto přijala Evropská komise iniciativu „Inteligentní automobil, na jejímž základě vznikl i návrh nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti. Ten zavádí povinnosti vybavit nová vozidla systémem stability, jakož i některými dalšími bezpečnostními systémy, a stanovuje požadavky pro pneumatiky vozidel.

1. Legislativní pozadí

Motorová vozidla vybavená vyspělými bezpečnostními technologiemi se stala prioritou evropské dopravní politiky poté, co začátkem roku 2006 vyšlo najevo, že členské státy EU zaostávají za cílem z roku 2001 snížit počet smrtelných úrazů na silnicích o jednu polovinu na 25 000 ročně. V tomto období přijala Evropská komise iniciativu „Inteligentní automobil, zaměřenou na tři cíle – inteligentnější, bezpečnější a k životnímu prostředí ohleduplnější vozidla.

Těchto cílů má být dosaženo pomocí systémů prevence dopravních nehod, které zvýší bezpečnost vozidel. Inteligentnějšími by se měla stát vozidla díky zavedení jednotného rozhraní pro připojení zařízení, jako jsou například navigace. Poslední cíl iniciativy, tedy větší ekologičnost vozidel, by měl být naplněn zavedením technologií snižujících emise CO2.

Iniciativa „Inteligentní automobil, prezentována 15. února 2006, je součástí širší strategie „Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost (i2010) a tvoří spolu s digitálními knihovnami a informačními a komunikačními technologiemi (IKT) pro stárnoucí společnost jeden z jejích tří hlavních pilířů. Jejím cílem je tedy nejenom zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale také podpora zavedení IKT a zaměstnanosti a růstu v Evropě.

V září 2007 Evropská komise prezentovala druhé sdělení týkající se inteligentních vozidel, které se zaměřilo na zavedení nejnovějších technologií. Komise navrhla, aby bezpečnostní zařízení jako celoevropská služba palubního tísňového volání (eCall) a elektronická kontrola stability vozidla (ESC) byly zavedeny povinně pro všechna nově vyrobená vozidla.

Systém eCall v případě vážné dopravné nehody samočinně vytočí evropskou linku tísňového volání 112 a podá záchranářům základní informace o nehodě, které budou obsahovat i přesnou polohu vozidla, a to i v případě, že žádný s pasažérů ve vozidle nebude schopen komunikace. ESC, známé i pod zkratkou ESP, snižuje riziko vzniku smyku vozidla, který je příčinou až 40 % všech dopravních nehod. Děje se tak pomocí přibrzďování jednotlivých kol vozidla. Podle Komise může systém eCall zachránit až 2 500 osob ročně. Povinné zavedení ESC může vést ke snížení počtu usmrcených na evropských silnicích až o 4 000 ročně a snížení počtu vážných dopravných nehod o 100 000 ročně.

Zatímco systém eCall bude zaváděn do roku 2010 dobrovolně, na základě memoranda o porozumění, které podepsalo čtrnáct členských zemí EU, včetně České republiky, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska a více než padesáti zájmových sdružení působících především v oblasti automobilového průmyslu, bude u ESC situace jiná. Jeho zavedení by mělo být povinné, jak předpokládá návrh nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Návrh nařízení se skládá ze čtyř kapitol, které obsahují 16 článků, a ze dvou příloh. V první kapitole je vymezen předmět a oblast působnosti návrhu, jakož i definice některých pojmů. V kapitole druhé jsou stanoveny povinnosti výrobců motorových vozidel, a to jak obecně, tak konkrétně pro požadavky a zkoušky, některé kategorie vozidel, pneumatiky a vyspělé systémy pro vozidla. Třetí kapitola obsahuje povinnosti členských států při schvalování typu vozidel, konstrukčních součástí a samostatných technických celků a ustanovení o sankcích za porušení nařízení. V poslední, čtvrté kapitole se nachází zmocňovací ustanovení pro prováděcí opatření, změna směrnice č. 2007/46, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, a derogační ustanovení. Také je zde upravena účinnost návrhu nařízení. V první příloze návrhu jsou stanoveny požadavky na přilnavost, valivý odpor a hluk odvalování pneumatik. Ve druhé příloze je podrobně specifikována již zmíněná změna směrnice č. 2007/46. K návrhu je také připojena důvodová zpráva.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

V návrhu nařízení byl přijat nový regulativní přístup. Text stanovuje pouze základní pravidla týkající se bezpečnosti motorových vozidel a emisí CO2 a hluku z pneumatik. Technické specifikace budou stanoveny v prováděcích opatřeních přijatých Evropskou komisí.

Nařízení tedy stanoví požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich bezpečnost. Také stanoví požadavky pro schvalování typu pneumatik s ohledem na jejich emise CO2 a hluku.

Výrobcům vozidel se ukládá povinnost zajistit, aby vozidla byla konstruována, vyráběna a montována takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko zranění cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu.

Návrh nařízení zavádí povinnost vybavení všech nových motorových vozidel systémem ESC od 29. října 2012. Dále zavádí povinné vybavení nákladních automobilů a autobusů systémy podpory brzdění a varování opuštění jízdního pruhu od 29. října 2013. Ostatní typy vozidel mohou být vybaveny těmito systémy dobrovolně. Nákladní automobily a přívěsy budou muset být konstruovány tak, aby bylo minimalizováno riziko zranění způsobené předjetím.

Všechna osobní vozidla pro maximálně osm cestujících by měla být od 29. října 2012 vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách, což by mělo přispět ke snížení emisí CO2. Tento systém upozorní řidiče, pokud je v některé pneumatice nebezpečně nízký tlak, a informuje ho, pokud tlak klesne pod hodnotu optimální pro spotřebu paliva. Pneumatiky (kromě profesionálních terénních pneumatik) by měly odpovídat novým přísnějším limitům na hlučnost, přilnavost a valivý odpor.

Návrh nařízení požaduje, aby členské státy zavedly účinné, přiměřené a odrazující sankce, které budou namířeny proti osobám porušujícím výše stanovené povinnosti. Nařízení také výrazně zjednodušuje právní rámec bezpečnosti vozidel a požadavků na pneumatiky, protože ruší přibližně padesát existujících směrnic a dalších sto předpisů regulujících danou problematiku.

4. Stav legislativního procesu

Návrh nařízení předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ministrů, které o něm rozhodnou postupem spolurozhodování.

Novou legislativu jednoznačně vítá Evropská komise. Komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová prohlásila, že EU bude vyvíjet tlak na všechny zúčastněné strany, aby do nových vozidel zaváděly technologie, které pomůžou zachraňovat lidské životy. Evropský parlament plně podporuje cíl zavedení ESC a systému eCall. Upozorňuje však, že nástup inteligentních vozidel je velmi pozvolný, což je způsobeno vysokou cenou nových technologií. Ta by se měla pro koncového spotřebitele snížit. Zároveň je podle poslanců nutné nepolevit ve výcviku řidičů, protože to žádná technologie nedokáže nahradit.

Nadace Mezinárodní automobilové federace (FIA) návrh vítá a konstatuje, že pomůže zmírnit zaostávání EU v zavádění ESC za USA. ESC považuje FIA za „nejdůležitější bezpečnostní zařízení od zavedení bezpečnostních pásů a věří, že se jeho pomocí podaří zachránit více životů. Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) zastává podobný postoj, když upozorňuje mj. na potřebu zvýšení povědomí o výhodách ESC. Při koupi automobilu totiž mnohdy dávají zákazníci přednost komfortním prvkům výbavy před bezpečnostními systémy. Evropská asociace výrobců pneumatik a gumy (ETRMA) také podporuje návrh zavedení kontroly tlaku v pneumatikách. Připomíná, že více než 65 % vozidel jezdí s minimálně jednou pneumatikou, která nemá správný tlak, co zvyšuje spotřebu vozidel.

Na druhé straně nevládní organizace Doprava a životní prostředí (Transport and Environment) návrh kritizuje jako málo ambiciózní. Vytýká mu zejména nedostatečnou snahu splnit cíl snížení počtu usmrcených na silnicích o polovinu do roku 2010 a také málo ambiciózní stanovení požadovaných hodnot pro pneumatiky, což nebude podle organizace stimulovat inovace. Kritizuje výjimky pro sportovně-užitkové automobily (SUV) a upozorňuje na problém hluku způsobeného dopravou, který podle ní způsobuje vážné zdravotní potíže.

5. Očekávaný další vývoj

V Evropském parlamentu se očekává projednání návrhu nařízení v prvním čtení postupu spolurozhodování dne 16. prosince 2008. Návrh bude účinný dvacátý den po schválení jak Radou, tak Evropským parlamentem, což je možno očekávat přibližně za dva roky (tzn. v polovině roku 2010). Většina jeho ustanovení bude uplatňována od 29. října 2012, zbylé části od 29. října 2014 a 29. října 2018. Technické specifikace upřesňující jednotlivé ustanovení návrhu budou přijaty v rámci procedur tzv. komitologie.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality