AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

22.07.2008
Euroskop

Na zasedání Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova ve dnech 14.-15. července 2008 zpravodaj Luis Manuel Capoulas Santos (Portugalsko, PES) prezentoval zprávy ke všem čtyřem návrhům v rámci „health check“. Kontrola stavu reformy společné zemědělské politiky tvořila také jedno z hlavních témat agendy jednání Rady 15. července 2008.

AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola reformy společné zemědělské politiky

Návrh zprávy o nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (PE407.775v01-00 – 2008/0103(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 (PE407.828v01-00- 2008/0104(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (PE407.829v01-00 – 2008/0105(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (PE407.830v01-00 – 2008/0106(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Kontrola stavu reformy společné zemědělské politiky (SZP) představovala jedno z hlavních témat posledních zasedání konaných před letní přestávkou jednak v rámci zodpovědného Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova, jednak v rámci Rady ministrů zemědělství. Na zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova ve dnech 14.-15. července 2008 zpravodaj Luis Manuel Capoulas Santos (Portugalsko, PES) prezentoval zprávy ke všem čtyřem návrhům v rámci „health check.

Zpravodaj konstatoval, že sice sdílí hlavní záměry Komise, kterými jsou prověření fungování SZP po reformě z roku 2003 a její přizpůsobení současným problémům, jde však pouze o krátkodobé úpravy. Komise podle něj nevyužila příležitosti zahájit debatu o modelu SZP po skončení stávajícího finančního období, tedy po roce 2013.

Paralelně proběhla v rámci jednání Rady na dané téma politická diskuse a výměna názorů mezi reprezentanty jednotlivých národních delegací. Je přitom třeba připomenout, že Rada představuje vzhledem ke konzultační proceduře, jejíž užití v případě těchto návrhů vyplývá z primárního práva, klíčového aktéra rozhodovacího procesu.

1. Legislativní pozadí

20. května 2008 zveřejnila Komise formou jediného dokumentu pod jednacím číslem KOM(2008)306 v konečném znění čtyři legislativní návrhy na některé změny klíčových mechanismů a pravidel fungujících na základě reformy z roku 2003 (tzv. Fischlerova reforma) v oblasti společné zemědělské politiky (více viz zde).

Adresátem celého aktu je Rada; všechny čtyři návrhy jsou z hlediska legislativní pravomoci Evropského parlamentu vyplývající z platného primárního práva předmětem tzv. konzultace. Vzhledem k tomu, že jednotlivé návrhy jsou z meritorního hlediska odlišné, i když některé změny v nich obsažené se vzájemně podmiňují, vstupují do legislativního procesu odděleně pod dílčím označením a odděleně jsou označovány i příslušné konzultační procedury. V rámci odpovědného výboru Evropského parlamentu, jímž je Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, byly vypracovány jedním zpravodajem čtyři návrhy zpráv k jednotlivým návrhům obsaženým v předkládaném dokumentu Komise.

Návrhy všech čtyř zpráv zpravodaj doprovodil pracovním dokumentem (PE409.480v01-00) vysvětlujícím klíčové pozměňovací návrhy v souladu s Goepelovou zprávou o kontrole stavu SZP ze dne 28. února 2008 (A6-0047/2008).

2. Klíčové obsahové body návrhů

2.1 Návrh zprávy o nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (PE407.775v01-00 – 2008/0103(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

První ze série zpráv Capoulase Santose ke kontrole stavu reformy SZP navrhuje některé změny týkající se progresivního snižování přímých plateb v rámci povinné modulace (odlišení), s nímž počítá návrh Komise (menší míru povinného odlišení než u návrhu Komise a maximální zachování částek takto „ušetřených na přímých platbách v rámci příslušného členského státu). Souhlasí sice se stanovením maximální výše přímých podpor pro zemědělský podnik, navrhuje však zohlednit některá další kritéria, např. dopady stanovení maximálního stropu přímých plateb na pracovní sílu zaměstnanou v daném podniku. Pro státy EU-10, u nichž Komise navrhuje, aby povinné odlišení platilo až v okamžiku, kdy dojde k vyrovnání výše jim poskytovaných přímých plateb z rozpočtu EU s výší částek poskytovaných státům EU-15, zpráva Capoulase Santose navrhuje vypustit články týkající se zvláštního zacházení s členy EU-10 ve vztahu k modulaci a potvrzuje zavedení povinné modulace v těchto zemích až od roku 2013. Stejně tak zpráva navrhuje vypustit článek týkající se minimálního stropu pro poskytování přímých plateb zemědělskému podniku; naopak navrhuje stanovit maximální výši přímých plateb na částku 500 tis. €. V případě nakládání s vnitrostátní rezervou plateb návrh zprávy doporučuje členským státům upřednostnit osoby začínající se zemědělskou činností, mladé zemědělce či rodinné zemědělské podniky.

Zpráva navrhuje změny také, pokud jde o zařazování dosud existujících speciálních plateb stojících mimo princip „decoupling (oddělení plateb od produkce) do režimu jednotné platby. Na rozdíl od návrhu Komise navrhuje, aby si členské státy zachovaly některé z těchto plateb (např. porážková prémie na telata) a staví se proti striktnímu oddělování prvního a druhého pilíře z finančního hlediska – a pro využívání prostředků tam, kde jsou nejvíce užitečné, což souvisí i se snahou poskytnout větší flexibilitu členským státům při nakládání s finančními prostředky (i když Komise by měla být o opatřeních a dávkách, k nimž se rozhodnou členské státy, včas informována). Návrh odmítá také rychlé zrušení některých dalších plateb, u nichž nedošlo k úplnému oddělení od produkce (např. podpora sušených krmiv a bílkovinných plodin typu hrachu, koňského bobu či vlčího bobu v případě jejich využívání v souvislosti s živočišnou výrobou; až do roku 2012 navrhuje zachovat podporu pro tabák, do roku 2013 podporu na zpracování lnu pěstovaného na vlákno a na bramborový škrob).

Normy cross-compliance navrhuje zpráva doplnit o další čtyři legislativní požadavky týkající se bezpečnosti na pracovišti a některá ustanovení původního návrhu, týkající se ustavení vzájemných fondů pro boj s chorobami zvířat a rostlin či pojištění úrody proti ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými jevy, navrhuje přemístit do návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (ES) č. […]/2008.

2.2 Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 (PE407.828v01-00- 2008/0104(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Druhá ze zpráv navrhuje změny týkající se především návrhů Komise v oblasti řízení rizik a krizových řízení, intervenčních mechanismů (především u pšenice obecné, vepřového masa a mléka; pozměňovací návrhy se týkají především přehodnocení Komisí navrhovaného zavedení nabídkového řízení), soukromého skladování, vývozních subvencí pro obiloviny a zrušení produkčních kvót na mléko.

Návrhy Komise v oblasti řízení rizik a krizových řízení považuje druhá zpráva Capoulase Santose vesměs za nedostatečné ke zvládání velkých krizí typu epidemie BSE a navrhuje také vyšší finanční spoluúčast Společenství (až 70 %) při zvládání těchto krizí u nových členských států.

Zpráva reflektuje závazky Komise ke zrušení vývozních subvencí do roku 2013 tak, jak je požaduje v rámci Katarského kola WTO. Vyzývá proto k jednostrannému zrušení vývozních náhrad na obiloviny, hovoří v té souvislosti o „jasném politickém signálu solidarity s rozvojovými zeměmi. Motivem je však bezesporu také snaha čelit nedostatku skladových zásob obilovin v EU a předcházet krizím na jednotném trhu s obilovinami.

Zpráva konstatuje rozporuplnost navrhovaného odstranění mléčných kvót a navrhuje proto v tomto směru větší opatrnost (navýšení mléčných kvót pro roky 2009/2010 a 2010/2011 o 1 % namísto Komisí navrhovaných 2 %) a vytvořit „mléčný fond. Ačkoli explicitní nesouhlas se zrušením mléčných kvót od roku 2015 zpráva neobsahuje, navrhuje odložit konečné rozhodnutí o budoucnosti odvětví podle plánu s výhledem do roku 2010. Podle návrhu zprávy nejsou mléčné kvóty ve své současné výši využívány dostatečně.

2.3 Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (PE407.829v01-00 – 2008/0105(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Třetí zpráva Capoulase Santose souhlasí se začleněním nových výzev do programů rozvoje venkova (boj s klimatickými změnami, podpora obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství a zachování biologické rozmanitosti) a s jejich revizí v tomto směru ze strany jednotlivých členských zemí. Navrhuje však vyšší flexibilitu členských států při využívání finančních zdrojů pro nová opatření určená k plnění těchto nových cílů.

Zpráva navrhuje také další doplňková opatření k indikativnímu seznamu nových opatření, která obsahuje návrh Komise, a to opatření k podpoře využití sluneční, větrné a geotermální energie či k podpoře řízení záplavových rizik. Mezi uznatelné náklady mají být zařazeny náklady spojené s konkrétními opatřeními, jejichž cílem je podporovat investice a předávání znalostí. Důležitý je návrh zvýšení maximální podpory pro zahájení činnosti mladých zemědělců na 75 tis. € a jednorázové prémie na 50 tis. €.

2.4 Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (PE407.830v01-00 – 2008/0106(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

Čtvrtý návrh zprávy Capoulase Santose obsahuje jedinou změnu, která vzhledem k nízké energetické a ekologické využitelnosti vyzývá k ukončení podpory produkce biopaliv první generace a jejímu přesunutí ve prospěch rozvoje inovativních a trvanlivějších technik nahrazování fosilních paliv, včetně biopaliv druhé generace.

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Klíčovým činitelem legislativního procesu je vzhledem ke konzultační proceduře Rada, která nyní může (ale nemusí) v souladu s touto procedurou vzít pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v úvahu.

Rada ministrů zemědělství vedla o kontrole stavu SZP politické jednání na svém posledním zasedání před letní přestávkou 15. července 2008. Předsedající francouzský ministr zemědělství Michel Barnier označil „health check za prioritu číslo jedna v rámci pracovního programu francouzského předsednictví pro resort zemědělství. Během politické debaty se svými resortními kolegy se zaměřil na čtyři klíčová témata obsažená v prvních dvou návrzích v rámci předkládaného dokumentu Komise. Tato témata byla náplní dotazníku předloženého jednotlivým národním delegacím: postupné zvyšování povinné modulace (odlišení), ukončení kvót na produkci mléka, další změny v mechanismech řízení zemědělských trhů a zjednodušování norem cross-compliance. Největší názorová divergence mezi národními delegacemi byla prozatím (opět) konstatována v otázkách zvyšování povinné modulace, kde zástupci některých členských států navrhují zvažovat i jiné varianty posílení druhého pilíře SZP, než jakou představuje návrh Komise. Většina národních delegací přivítala ukončení mléčných kvót jejich postupným navyšováním (což bývá označováno jako „měkké přistání), i když ne všichni se ztotožňují s percentuelní mírou navyšování kvót, s níž počítají pozměňovací návrhy zpráv Capoulase Santose. Zástupci členských států se prozatím neshodují také na tom, zda učinit rozhodnutí stran ukončení kvót ihned, nebo vyčkat na hodnotící zprávy do června 2011. Všechny delegace se naopak shodly na nutnosti zjednodušit a učinit více transparentním systém cross-compliance; pravidla správné zemědělské praxe (good agricultural and environmental practices; GAEP) by měla zůstat indikátorem odrážejícím rozdílné potřeby a situaci členských států.

S dosažením dohody na půdě Rady se nadále počítá v listopadu 2008; je třeba připomenout, že ke schválení její pozice, která může změnit předkládané návrhy ve znění pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, je potřebná kvalifikovaná většina.

V Evropském parlamentu mezitím legislativní proces pokračuje lhůtou pro podání pozměňovacích návrhů ke všem čtyřem návrhům zpráv Luise Manuela Capoulase Santose, která byla vypsána do 27. srpna 2008. S přijetím konečných podob těchto zpráv se počítá na zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 7. října 2008. Plénum má o textech hlasovat v listopadu 2008, po obdržení společné pozice Rady.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality