Reforma DPH u vybraných druhů služeb

29.07.2008
Euroskop

Evropská komise 7. července 2008 zveřejnila svůj návrh reformy systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v členských státech. Týká se vybraných druhů služeb a je součástí balíku Zákona o malém podnikání. Zároveň je první (menší) částí celkové reformy právní regulace DPH, která by měla být Komisí prezentována nejdříve letos na podzim.

Návrh směrnice pozměňující směrnici týkající se mj. snížených sazeb daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady pozměňující směrnici 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)428 v konečném znění)

Návrh reformy úpravy snížených sazeb DPH není návrhem komplexní reformy. Naopak, jedná se pouze o úpravu nejpalčivějších otázek, vyvolaných potřebou přijmout právní úpravu snížené sazby DPH u některých služeb pro období po roce 2010 a některé technické úpravy. Rozsáhlejší reforma DPH se očekává na podzim tohoto roku. Návrh tak pokrývá především služby, které jsou náročné na lidskou práci, a služby, které jsou poskytovány lokálně.

1. Legislativní pozadí

Základní principy výběru DPH v EU se řídí směrnicí č. 2006/112, která stanovuje standardní sazbu této daně ve výši minimálně 15 %. Kromě toho mají členské státy možnost používat maximálně dvě snížené sazby DPH ve výši minimálně 5 %. Za určitých okolností také mohou používat sníženou sazbu DPH na služby s vysokým podílem lidské práce. Právní úprava problematiky DPH je dále komplikována množstvem výjimek udělených pro jednotlivé členské státy.

První směrnice č. 1999/85 o DPH na služby s vysokým podílem lidské práce byla přijata v roce 1999. Byl zaveden „experiment v devíti členských státech, které požádaly o aplikaci snížených sazeb v takových sektorech, jako jsou opravy bicyklů, obuvi, kožených výrobků a oděvů, renovace a opravy bydlení, mytí oken a úklid v domácnosti či domácí pečovatelské služby a kadeřnické služby.

Po schválení žádostí Radou v roce 2000 byl „experiment postupně prodloužen rozhodnutími Rady a směrnicí č. 2006/18 až do konce roku 2010. Od roku 2006 sa snížená sazba DPH týká i České republiky, která ji aplikuje společně s dalšími sedmnácti členskými státy EU. V ČR se týká snížená sazba DPH renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů, čištění oken a úklidu v domácnostech, jakož i domácích pečovatelských služeb. V případě bydlení však ČR sníženou sazbu v současnosti nevyužívá.

Po přijetí směrnice č. 2006/112, která nahradila šestou směrnici o DPH, byl zmíněný „experiment zahrnut do širšího rámce právní regulace DPH v EU.

5. července 2007 Evropská komise zahájila politickou debatu o zlepšení a zjednodušení současné legislativy týkající se snížených sazeb DPH. Jejím výsledkem je přijetí dvoustupňového přístupu – v prvním kroku budou vyřešeny urgentní záležitosti a některé technické otázky. (Produktem tohoto kroku je právě návrh směrnice týkající se snížených sazeb DPH.) V druhém kroku bude představena komplexnější revize systému DPH.

V červnu 2008 se ministři financí zemí užívajících euro zaobírali také francouzským návrhem na snížení DPH na pohonné hmoty, který by měl pomoci řešit současný problém jejich vysokých cen. Tento návrh však nebyl přijat.

Očekává se, že vhodná volba položek pro sníženou sazbu DPH podnítí specifické užitky, jako je hospodářský růst a přesun spotřebitelů od svépomoci a černé ekonomiky k oficiálním službám. Rovněž se očekává vytvoření více pracovních míst pro méně kvalifikované dělníky. Právě proto byl tento návrh prezentován jako součást právně nezávazného Zákona o malém podnikání. Služby, které bude možno zařadit do snížené sazby DPH, byly vybrány tak, aby byly určeny především pro lokální trh, nebylo je možno poskytovat na velké vzdálenosti a aby se jejich zákazníci a poskytovatelé nacházeli v geograficky omezeném prostoru.

Návrh se však nevztahuje na ekologické výrobky, jako jsou úsporné zářivky a elektrospotřebiče, nebo automobily vypouštějící méně emisí CO2. Jejich zařazení do snížené sazby DPH je podle názoru Komise nutno dále zkoumat, a proto není tato oblast ošetřena prezentovaným návrhem. Očekává se, že návrh tzv. zelené daně bude představen Komisí v druhém reformním balíčku letos na podzim.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Po formální stránce se návrh skládá z vysvětlujícího memoranda Komise a samotného textu návrhu směrnice. Ten je krátký, čítá jen čtyři články. V prvním článku se nacházejí všechny navrhované změny směrnice č. 2006/112, ve druhém ustanovení o povinnosti členských států předat Komisi texty předpisů provádějících tento návrh směrnice, jakož i odeslat korelační tabulku mezi jednotlivými ustanoveními. Následně je stanoven počátek účinnosti směrnice na 1. ledna 2011 a v posledním článku jsou jako adresáti jmenovány všechny členské státy EU. V příloze návrhu lze nalézt změny přílohy III směrnice č. 2006/112.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh umožní členským státům rozšířit aplikaci snížené sazby DPH na v něm stanovené kategorie služeb a výrobků. Bude záležet na každém jednotlivém státě, jestli této možnosti využije, nebo ne, protože zavedení snížených sazeb má být volitelné. Zároveň návrh ruší současné omezení, které neumožňuje aplikovat sníženou sazbu DPH ve více než dvou sektorech. Na druhé straně, návrh se nedotýká výjimek pro členské státy, které jim umožňují aplikovat na vybrané komodity nulovou sazbu DPH.

Technické úpravy existující legislativy zahrnují do snížené sazby DPH nově i dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vybavení pro chronicky nebo vážně nemocné pacienty, audioknihy, příjem rozhlasového a televizního vysílaní, služby autorů, pohřební služby, čištění ulic a popelářské služby, s výjimkou recyklace.

Rozšíření aplikace snížené sazby se týká i bydlení, kde už není požadováno, aby šlo o sociální bydlení, tedy to o rozloze do 120 m2 u bytů a 350 m2 u rodinných domů. Snížená sazba DPH se bude uplatňovat také na stavby, renovace, opravy a údržbu bydlení, náboženských staveb a míst kulturního dědictví.

Mezi nové kategorie, kde se může snížená DPH uplatňovat, by měly být zařazeny zahradnické služby, menší opravy, čištění a údržba movitého hmotného majetku, včetně bicyklů a trojkolek. Ačkoliv se snížená sazba bude uplatňovat i pro restaurační služby, nebude tomu tak u podávání alkoholických nápojů, a to z důvodu jednotného přístupu vůči nim. Alkoholické nápoje podávané v restauracích budou tedy i nadále spadat do standardní sazby DPH.

4. Stav legislativního procesu

Komise předala finální verzi návrhu Evropskému parlamentu a Radě 8. července 2008. Návrh se tedy nachází na začátku legislativního procesu; v Parlamentu mu ještě ani nebyl přidělen zpravodaj (ve Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti).

Doposud se k návrhu z unijních institucí veřejně vyjádřila pouze Komise, která jej přirozeně plně podpořila. Odpovědný komisař pro oblast daní a celní unie Lázsló Kovács uvedl, že návrh umožní členským státům větší flexibilitu a zároveň povede ke zvýšení právní jistoty v EU.

Ministerstvo financí ČR se staví k návrhu zdrženlivě. Diskusi se sice nebrání, ale „obecně je proti rozšiřování položek ve snížené sazbě DPH.

Naopak organizace Evropských řemeslníků a malých a středních podnikatelů (UEAPME) návrh jednoznačně přivítala. Ocenila, že se jedná o stálou právní úpravu, která sjednocuje doposud roztříštěná ustanovení. Považuje jej za významný nástroj boje proti černé práci a stínové ekonomice. Zároveň vyzývá členské státy, aby návrh v brzké době přijaly a předešly tak zbytečným nechtěným průtahům.

5. Očekávaný další vývoj

Návrh bude schvalován postupem konzultace, což znamená, že Evropský parlament bude mít při jeho projednávání pouze poradní hlas. Očekává se, že k návrhu vydá své stanovisko v únoru nebo březnu příštího roku. Ve stejném časovém horizontu se očekává stanovisko Hospodářského a sociálního výboru. Následně pak bude muset být návrh definitivně jednomyslně schválen Radou, k čemu by mělo dojít příští léto. Problematickou zůstává pozice Německa a Dánska, které návrh zatím plně nepodporují.

V případě schválení vstoupí návrh v platnost 1. ledna 2011. Členské státy budou povinny sdělit Komisi texty předpisů provádějících daný návrh (resp. novou směrnici) a odeslat jí korelační tabulku mezi jednotlivými ustanoveními.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality