SPECIÁL: Sociální balík

29.07.2008
Euroskop

Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jež jsou součástí tzv. obnovené sociální agendy, kterou Komise prezentovala 2. července 2008.

SPECIÁL: Sociální balík

Sociální balík (resp. tzv. obnovená sociální agenda) obsahuje celkem čtyři texty, které předpokládají bezprostřední vznik legislativních norem. S ohledem na pozici České republiky jsou nicméně relevantní pouze tři z nich; nelze předpokládat, že by se Česka výrazně dotkl návrh týkající se námořní pracovní síly.

Přeshraniční zdravotnická péče

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)414 v konečném znění)

Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)419 v konečném znění)

„Antidiskriminační směrnice

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)426 v konečném znění)

Seznam odkazů

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality