SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

12.08.2008
Euroskop

Přehled tří nejdůležitějších návrhů, které Komise představila v rámci Aktu o drobném podnikání. Jeho cílem je podpora malých a středních podnikatelů. Čtvrtý návrh, revizi směrnice č. 2000/35 o pozdních plat­bách, hodlá Komise zveřejnit na podzim.

SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

Komise v rámci Aktu o drobném podnikání zformulovala konkrétní kroky na podporu malého a středního podnikání. Představila hned několik návrhů na podporu této oblasti. Vedle vzniku statutu evropské soukromé společnosti se jedná především návrh týkající se snížení sazby DPH na místně poskytované služby s vysokým podílem lidské práce, revizi směrnice o pozdních platbách a nařízení o blokových výjimkách.

Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu (KOM(2008)394 v konečném znění)

Shrnutí posouzení dopadů

Pracovní dokument útvarů Komise. Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu. Shrnutí posouzení dopadů

Jednotlivé dokumenty obsažené v Aktu o drobném podnikání

Statut evropské soukromé společnosti

Návrh nařízení Rady o statutu soukromé společnosti (KOM(2008)396 v konečném znění)

Obecné nařízení o blokových výjimkách

Nařízení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašujících určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem

Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)428 v konečném znění)

Seznam odkazů

Monitoring legislativního procesu

Prelex: Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány (KOM(2008)394)

Další odkazy

Euroskop: Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop: Statut evropské soukromé společnosti

Euroskop: Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality