Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

19.08.2008
Euroskop

Dne 19. března 2008 Komise přijala návrh směrnice, která má usnadnit vymáhání finančních sankcí uložených za čtyři nejběžnější typy dopravních přestupků, kterých se řidiči dopouštějí v jiných členských státech EU. Iniciativa má napomoci splnění dlouhodobého cíle snížení počtu smrtelných dopravních nehod na evropských silnicích do roku 2010 o jednu polovinu.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151 v konečném znění)

Návrh směrnice má usnadnit vymáhání sankcí za překročení rychlostního limitu, jízdu pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou. Cílem je zlepšení vymáhání, pomocí elektronické sítě dat, umožňující snadnější identifikaci přestupce. Sekundárně má být posílena bezpečnost na silnicích a odstraněna jistá disproporce, kdy řidiči ze zahraničí mnohdy uniknou sankci za dopravní přestupky. Směrnice, která se má týkat jen finančních sankcí za dopravní přestupky, přichází v době charakterizované zvýšeným úsilím Komise o dosažení nebo alespoň přiblížení se cíli z roku 2001 snížit počet smrtelných dopravních nehod o polovinu do roku 2010.

1. Legislativní pozadí

Po počátečním úspěchu v plnění cíle snížení počtu smrtelných dopravních nehod do roku 2010, stanoveného v Bílé knize o evropské dopravní politice, se v roce 2007 příznivý trend zastavil. Proto se Komise zaměřila na jedné straně na vybavení motorových vozidel vyspělými bezpečnostními technologiemi (viz zde) a na straně druhé na vymáhání sankcí za dopravní přestupky.

V současnosti se vymáhání sankcí za dopravní přestupky, které byly spáchány v členském státě EU vozidlem registrovaným v jiném členském státě, řídí především řadou bilaterálních dohod. Ty však nejsou příliš efektivní, protože se často nedaří správně identifikovat přestupce, zejména když se jedná o zaznamenání přestupku automatickými kamerami.

Navrhovaná směrnice není první aktivitou v této oblasti. Na půdě EU bylo již dříve přijato právně nezávazné doporučení o vymáhání v oblasti silniční bezpečnosti. To se zaměřilo na sdílení nejlepších metod v oblasti vynucování, především ve vnitrostátním kontextu. Podle Komise právě kvůli absenci právní závaznosti a jeho menšímu důrazu na příhraniční kontext není s to významně napomoci dosažení cíle snížení počtu mrtvých na evropských silnicích.

Směrnice také doplňuje dříve přijaté rámcové rozhodnutí Rady č. 2005/214 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut. Zatímco navrhovaná směrnice má být použita na fáze před stanovením finální sankce, ustanovení rámcového rozhodnutí se využijí až v případě, že bylo přijato konečné rozhodnutí a přestupce pokutu nezaplatil.

V neposlední řadě je nutné, aby navrhovaná směrnice dostála požadavkům ochrany osobních údajů, které budou uloženy v navrhované evropské datové síti (podle směrnice č. 95/46 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracovávání osobních údajů a volný pohyb takových dat).

2. Formální struktura legislativního návrhu

Návrh směrnice se skládá ze dvou základních částí. První je tradiční důvodová zpráva a druhou samotný text směrnice, skládající se z jedenácti článků rozčleněných do čtyř kapitol. Připojena je také jedna příloha obsahující formulář oznámení o přestupku.

První kapitola obsahuje obecná ustanovení, tedy předmět a obsah působnosti navrhované směrnice a definice některých použitých pojmů. Druhá kapitola představuje jádro návrhu směrnice a stanovuje postup pro výměnu informací mezi členskými státy, využití elektronické sítě, zaslání oznámení o přestupku a jeho rámcových náležitostech, jakož i ukládá členským státům povinnost označit ústřední orgány, které budou nápomocny při uplatňování směrnice. Není opomenuto ani právo subjektů údajů na přístup, opravu a vymazání. Třetí kapitola zavádí Výbor pro vymáhání bezpečnosti v silničním provozu a jeho základní úlohu. Poslední kapitola obsahuje závěrečná ustanovení o provedení směrnice do vnitrostátních předpisů, okruhu jejích adresátů a datu platnosti.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh přináší technické mechanismy a právní instrumenty potřebné k výkonu přeshraničného vymáhání peněžitých sankcí za stanovené dopravní přestupky. Jedná se prozatím o čtyři přestupky, které ohrožují bezpečnost provozu: překročení rychlostního limitu, jízdu pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou na semaforech. Je nutno upozornit, že vymáhány by měly být jen peněžité (nikoliv jiné, administrativní) sankce, čili nemělo by být možno nařídit např. odebrání řidičského průkazu.

Podstatou návrhu je výměna informací mezi členskými státy, která má ulehčit práci orgánu státu, v němž byl přestupek spáchán. V případě, že je s vozidlem registrovaným v členském státě spáchán dopravní přestupek v jiném členském státě (a není vyřešen přímo na místě), mělo by dojít k výměně informací mezi dotčenými státy. Stát, kde byl přestupek spáchán, zašle poznávací značku a další podstatné informace týkající se data a místa spáchání přestupku státu pobytu držitele vozidla. Stane se tak prostřednictvím elektronické sítě.

Okamžitě po obdržení žádosti by měl být příslušný správní úřad v dožádaném státě povinnen poskytnout úřadu ve státě spáchání přestupku identifikaci vozidla, se kterým byl přestupek spáchán, jakož i údaje o jeho držiteli.

Následně stát, ve kterém má držitel vozidla pobyt, zašle oznámení o přestupku. Mělo by se tak stát ve formě standardizovaného formuláře, který by měl obsahovat nejen identifikaci přestupku, ale také výši pokuty, informaci o možnosti odvolání se a postupu v takovém případě. Formulář by měl být doručován v oficiálním jazyce státu, v němž má držitel vozidla pobyt.

V případě, že přestupce odmítne pokutu zaplatit a ve stanovené lhůtě nepodá odvolání, měla by pokuta být vymáhána dle ustanovení rámcového rozhodnutí Rady č. 2005/214.

Komisi by měl při vypracovávání společných pravidel regulujících elektronickou výměnu informací asistovat nově vytvořený Výbor pro vymáhání bezpečnosti v silničním provozu.

4. Stav legislativního procesu

Návrh směrnice předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě, které o něm rozhodnou postupem spolurozhodování. U této příležitosti komisař Jacques Barrot (Francie) uvedl, že bezpečnost silničního provozu je pro Komisi prioritou a pro dosažení cíle snížit počet smrtelných zranění je potřebné další úsilí. Přijatý návrh směrnice je podle něj „velmi důležitou součástí opatření, která se přijímají pro zvýšení bezpečnosti na silnicích.

V Evropském parlamentu byl vypracován předběžný návrh zprávy ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka Inés Ayala Sender (PES, Španělsko) navrhla změny týkající se pěti oblastí. Kromě záruk v oblasti uznání a výkonu rozhodnutí o uložení pokut požaduje zakotvení minimálních evropských standardů pro silniční kontroly. Dále pak vyzdvihla otázku ochrany osobních údajů a informovanosti řidičů, jež má být zabezpečena nejen kampaněmi v členských státech, ale také dopravními značkami na hranicích. Zpravodajka také navrhla zakotvit povinnost Komise vypracovat hodnotící zprávu po dvou letech od účinnosti směrnice, týkající se efektivity implementace směrnice, okruhu její působnosti a standardizace dopravních kontrol.

Česká republika ve svých sektorových prioritách předsednictví na rok 2009 vítá návrh směrnice a prohlašuje, že se „bude snažit o dosažení maximálního pokroku při projednávání tohoto návrhu, v ideálním případě pak o dosažení konečné dohody. Poslanecká sněmovna a Senát v současnosti návrh projednávají; zpravodaji jsou Petr Bratský ve Sněmovně a Karel Tejnora v Senátu (oba ODS). Ve stanovisku senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, které si vyžádal gesční Výbor pro evropské záležitosti, se konstatuje, že zatímco výbor podporuje přijímání opatření vedoucích ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách, nepovažuje návrh směrnice za „efektivní a nevyhnutelné opatření a doporučuje „hlubší analýzu hospodářských dopadů aplikace směrnice, zejména vzhledem k ekonomické efektivnosti navrhovaného elektronického systému.

Méně skeptické stanovisko zaujala Evropská rada dopravní bezpečnosti (ETSC). Ta konstatuje, že nový návrh „jistě přispěje ke snížení počtu mrtvých na silnicích a odstraní „zjevný nesoulad mezi podílem cizinců v dopravě, který je přibližně 5 % a jejich asi 15% podílem na celkovém počtu dopravních přestupků. Zároveň však upozorňuje, že ještě větší potenciál by měl návrh, jenž by obsahoval i rámec pro sbližování praxe při dopravních kontrolách. Podobně pozitivně se k návrhu staví i asociace leasingových společností a půjčoven automobilů Leaseurope. Upozorňuje však na potřebu oddělení osoby držitele vozidla od skutečného řidiče, který vozidlo řídil v době spáchání přestupu, a na otázku ochrany osobních údajů.

5. Očekávaný vývoj

V Evropském parlamentu se předpokládá projednání návrhu směrnice v prvním čtení dne 21. října 2008. Očekává se, že následně jej projedná Rada na zasedání dne 9. října 2008; přijat by měl být začátkem prosince. Směrnice by měla být účinná následující den po své publikaci v Úředním věstníku EU.

V případě, že bude návrh směrnice přijat, bude každý členský stát povinen sdělit Komisi do šesti měsíců název a adresu ústředního orgánu, který bude Komisi nápomocen při jejím uplatňování. Komise následně přijme společná pravidla pro formát a technické detaily výměny dat. Do dvanácti měsíců by měla být zřízena i elektronická síť výměny údajů.

Do roka od přijetí směrnice ji také budou muset členské státy transponovat do vnitrostátních právních řádů. Kromě textu ustanovení, která budou směrnici transponovat, a korelační tabulky budou členské státy povinny sdělit Komisi text hlavních ustanovení národních právních norem, které se budou dotýkat oblasti působnosti směrnice.

Už v samotném návrhu směrnice je předpokládána možná následná revize, po které by se oblast působnosti mohla rozšířit na některé nové přestupky. Jedná se především o řízení pod vlivem drog, telefonovaní z mobilního telefonu a řízení vozidla bez platného pojištění.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality