Modernizace systému zajišťování ropných rezerv

26.08.2008
Euroskop

Komise 17. června 2008 ukončila veřejnou konzultaci k otázce mechanismu zajišťování ropných rezerv, kterou zahájila 22. dubna 2008. Po zpracování diskusních příspěvků se v brzké době očekává předložení legislativního návrhu.

Modernizace systému zajišťování ropných rezerv

Consultation document on the revision of the emergency oil stocks regime in the EU. „Towards a modern and effective system of oil stocks in Europe

Komise 17. června 2008 ukončila veřejnou konzultaci k otázce mechanismu zajišťování ropných rezerv, kterou zahájila 22. dubna 2008. Po zpracování diskusních příspěvků se v brzké době očekává předložení legislativního návrhu.

Cílem konzultace bylo před samotným vypracováním návrhu zjistit, jaký je názor odborné sféry na problematiku zajišťování ropných rezerv. Diskuse byla otevřena již na summitu Evropské rady v březnu 2007, kdy byl nastolen kurz směřující k přepracování stávající legislativní úpravy, především pak směrnice č. 2006/67, jíž se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.

1. Pozadí

Snahou Evropské unie vždy bylo udržování strategických zásob ropy, jimiž by čelila případným výkyvům v dodávkách této suroviny. Komise v tomto kontextu upozorňuje na dlouhé budování legislativního rámce zaměřeného na tuto oblast. Již v roce 1968 byla schválena směrnice Rady č. 68/414, kterou se členským státům EHS ukládala povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů. Následovaly (především) směrnice č. 73/238 z roku 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty a rozhodnutí Rady č. 77/706 o stanovení společného ukazatele Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou. K dalším klíčovým dokumentům patřila směrnice Rady č. 98/93 měnící zastaralou směrnici č. 68/414 o povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy. Aktuálně závazným textem ukládajícím členským státům povinnost vytvářet ropné rezervy je směrnice č. 2006/67 z roku 2006.

1.1 Směrnice č. 2006/67

Směrnice ukládá členským státům udržovat v každé kategorii ropných produktů (motorový benzín, motorová nafta, topné oleje atd.) minimální rezervu odpovídající alespoň průměrné 90denní spotřebě. Dále platí pravidlo, že dané zásoby musí být v případě potřeby či krize přístupné členským státům. Členské státy jsou povinny samy zajišťovat kontrolu zásob a dohlížet nad nimi. Směrnice také obsahuje ustanovení, podle kterého Komise v případě potíží v zásobování ropou zprostředkuje na žádost dotyčného členského státu nebo z vlastního podnětu konzultace mezi členskými státy. Kdykoliv členský stát odebere jisté množství suroviny z vlastních rezerv, musí o tom neprodleně informovat Komisi, která tak vždy zaujímá roli koordinátora.

2. Formální struktura konzultovaného dokumentu

Konzultační dokument má patnáct stran a je výzvou k diskusi mezi Komisí a zainteresovanými aktéry. V úvodu Komise uvádí důvody nutné revize stávajícího legislativního rámce, a to včetně nedávných krizí dodávek, jako tomu bylo např. u ropovodu Družba. Následují jednotlivé kapitoly věnující se aspektům, které by měly být následně rozpracovány v legislativním návrhu. Na konci podkapitol je vždy uvedena otázka, resp. krátké shrnutí hlavních tezí s výzvou k vyjádření stanoviska.

3. Klíčové obsahové body konzultovaného dokumentu

 • Vytvoření jednotného legislativního dokumentu v oblasti udržování strategických zásob ropy. V současnosti se totiž daná oblast řídí již zmíněnými směrnicemi č. 2006/67 a č. 73/238, stejně jako rozhodnutím č. 68/416 ze dne 20. prosince 1968 o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů.
 • Vznesení otázky nejednotného přístupu k uchovávání ropných rezerv, což k nim může v případě nouze zkomplikovat přístup. Komise upozorňuje na skutečnost, že některé členské státy aplikují režim, kdy je surovina uložená ve vládních rezervoárech, v jiných státech naopak pouze v zásobárnách ropných společností, v dalších se pak uplatňuje smíšený přístup. Komise se ve své krátké analýze jednoznačně přiklání k udržování strategických rezerv v rukou vlády, tj. ve vládních rezervoárech.
 • Komise upozorňuje na závažný problém existujících „lístkových zásob ropy. Ty fungují na principu dobrozdání, tj. strategické rezervy státu jsou uloženy u komerčních subjektů. Na tyto rezervy však pohlíží Komise skepticky, neboť nelze zajistit jejich spolehlivou dostupnost v případě krize. Komise vznáší v této souvislosti otázku, zda by nebylo vhodné pro zajištění lepší kontroly skutečné dostupnosti rezerv ropy vytvořit mezinárodní kontrolní komisi, v níž by zasedali reprezentanti členských států (ne toho právě kontrolovaného) a Komise.
 • Komise vyzývá odbornou veřejnost, aby se vyjádřila k otázce, zda jsou zásoby ropy či ropných produktů na 90 dní dostačující, či zda je nutné v tomto bodě učinit nějaké změny?
 • Komise vyzývá dále k mnohem těsnější spolupráci s IEA (International Energy Agency, Mezinárodní agentura pro energii), která má zajistit především důslednější provádění kontrol dostatečnosti strategických zásob ropy v jednotlivých členských státech.
 • Komise navrhuje vytvoření databáze usnadňující monitoring ropných rezerv. Tato kontrolní platforma by fungovala v rámci již existujícího systému EMOS (Energy Markets Observation System).
 • Zastoupena je také otázka, zda mají být součástí ropných rezerv biopaliva.

3.1 Pozice České republiky k obsahu konzultačního dokumentu

Správa státních hmotných rezerv, jako relevantní orgán reprezentující Českou republiku, se zapojila do konzultace s následujícími názory:

 • Sladění současné metodologie výpočtů rezerv EU s metodologií IEA povede k nutnosti navýšit ropné rezervy.
 • Členské státy by měly rozhodnout, do jaké míry by měly být rezervy uchovávány v produktech, resp. v surové ropě.
 • Česká republika upozorňuje, že již nyní splňuje pravidlo 90denních zásob, nepoužívá komerčních skladů ani „lístkového systému. To však nic nemění na skutečnosti, že kroky Komise v tomto bodě plně podporuje.
 • ČR dále upozorňuje, že pravidelné kontroly provádí již IEA, a varuje tak před zdvojováním těchto kontrol a tím pádem zbytečným zvýšením nákladů.

4. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace, v jejímž rámci mohli zainteresovaní aktéři zasílat své názory na danou problematiku, byla uzavřena 17. června 2008. Kromě jednotlivých států do ní vstoupily i jednotlivé firmy a další aktéři v oboru. V současnosti probíhá vyhodnocování jejich příspěvků a lze předpokládat, že do konce roku 2008 vypracuje Komise konkrétní legislativní návrh.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality