Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

26.08.2008
Euroskop

2
Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (5058/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)), P6_TA(2008)0333

Ambiciózním cílem EU je přeměnit Evropu v energeticky účinnou ekonomiku s nízkými emisemi skleníkových plynů. Přijala tedy závazek, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 alespoň o 20 % (více zde). Omezení emisí skleníkových plynů z letecké dopravy je podle Komise zásadním příspěvkem v souladu s tímto závazkem. Podíl letecké dopravy je relativně malý (3 %), nicméně podle Komise oslabuje pokrok dosažený v jiných odvětvích. Komise si uvědomuje ekonomický dopad tohoto opatření, přesto jej dává do souvislosti s přírodními událostmi posledních let zapříčiněnými změnou klimatu. Jednání vedla nakonec k upřednostnění emisních povolenek před daněmi nebo poplatky. Všechna letadla pohybující se ve vzdušném prostoru 27 členských států EU (tj. (i stroje neevropských společností) budou povinny v dražbě nakupovat až 15 % povolenek na produkci CO2.

1. Legislativní pozadí

V září 2005 Komise přijala sdělení KOM(2005)459 o omezování dopadu letectví na změnu klimatu. Komise v něm doporučila zařadit emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami (tzv. ETS), který EU zavedla směrnicí č. 2003/87. V prosinci 2006 proto předložila návrh směrnice KOM(2006)818, která by leteckou dopravu do systému ETS zahrnula.

Komise v předložené normě navrhla, aby se systém vztahoval od roku 2011 nejprve na vnitrounijní lety a na ostatní přílety a odlety se rozšířil od 1. ledna 2012. Rada ovšem přijala společný postoj, kterým zavedla jednotné datum 1. ledna 2012, kdy by se měl systém začít vztahovat jak na unijní, tak neunijní leteckou dopravu (stroje přilétající nebo odlétající z/do teritoria EU).

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí 27. května 2008 poměrem 54:4:1 přijal návrh doporučení pro druhé čtení (2006/0304 COD) předložený zpravodajem Peter Liesem (Německo, EPP-ED). Výbor do návrhu začlenil několik bodů z prvního čtení, jež Rada nezahrnula do společného postoje. Návrh předpokládal zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám o rok dříve, než předpokládala Rada i Komise, tj. již v roce 2011, byť s postupným náběhem aukčního mechanismu z 25 % povolenek vložených do aukce v roce 2011 až na 100 % v roce 2013. Rada a Parlament nakonec dospěly v dané otázce ke kompromisu, jejž Parlament potvrdil na svém plenárním zasedání v červenci 2008.

Text byl schvalován procedurou spolurozhodování. Projednávala jej Rada pro životní prostředí, Rada pro justici a vnitřní otázky a Rada pro dopravu, telekomunikace a energii. V Parlamentu byl odpovědným Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Během příprav návrhu byly konzultovány vnitrostátní, regionální a místní správní orgány, průmyslová sdružení, obchodní organizace, organizace zabývající se životním prostředím, organizace spotřebitelů, vědecké a výzkumné ústavy a příslušná generální ředitelství Komise.

2. Formální struktura legislativního aktu

Text se týká změny směrnice č. 2003/87, jež vytvořila systém obchodování s emisními povolenkami. Tato směrnice se skládá z 33 článků a pěti příloh. Přijatá směrnice upravuje doposud platnou normu (č. 2003/87) tak, aby se vztahovala také na leteckou dopravu. Definice termínu „emise se v článku 3, písm. b mění na „emisemi se rozumí uvolňování skleníkových plynů do atmosféry ze zdrojů v zařízení nebo uvolňování plynů určených ve vztahu k činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze I z letadel vykonávajících takovou činnost. Původní směrnice byla také doplněna o kapitoly týkající se letecké dopravy.

3. Klíčové obsahové body legislativního aktu

Systém bude fungovat tak, že bude provozovatelům letadel přidělovat určitý počet povolenek, které jim umožní vypouštět 1 mil. tun oxidu uhličitého za rok. Celkový počet přidělených povolenek bude představovat hranici celkových emisí účastníků systému.

Provozovatelé mohou s povolenkami obchodovat, aby mohly být emise sníženy tam, kde je to nejhospodárnější. Do 30. dubna každého roku budou provozovatelé muset vyřadit povolenky podle skutečné výše svých emisí.

Mezi klíčové body směrnice patří následující:

 • odpovědnými subjekty za dodržování závazků budou provozovatelé letadel;
 • systém se bude od 1. ledna 2012 vztahovat na všechny přílety a odlety na letištích ve Společenství;
 • výjimkou ze systému budou disponovat malé společnosti s emisemi do 10 tis. tun CO2 ročně, letadla do hmotnosti 5,7 tuny, humanitární lety, lety záchranářů a bezpečnostních složek a lety výzkumné (nikoli však lety vládní);
 • metoda přidělování povolenek bude harmonizována pro celé Společenství;
 • do systému bude zahrnut milion rezervních povolenek pro rychle rostoucí aerolinky;
 • mělo by dojít k celkovému snížení emisí z letecké dopravy, a to o 3 % v porovnání s lety 2004-2006 (od roku 2013 o 5 %);
 • 15 % povolenek se vydraží a 85 % získají aerolinie zdarma; od roku 2013 se může množství zdarma udělovaných povolenek snížit;
 • bude přijato nařízení obsahující podrobná ustanovení pro dražby povolenek, které nemusí být vydány zdarma; množství povolenek, která mají v každém období jednotlivé členské státy vydražit, bude úměrný jejich podílu na celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských státech za referenční rok;
 • způsob použití příjmů z dražby povolenek určí členské státy; příjmy by se měly využít za účelem boje proti změně klimatu v EU a třetích zemích a měly by být použity také na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a opatření proti odlesňování;
 • provozovateli letadla nesmí být podle odst. 1 písm. b přiděleno více než 1 mil. povolenek;
 • členské státy získají pravomoc zakázat působení konkrétní společnosti, pokud nebude plnit výše uvedená pravidla;
 • aby nedocházelo k duplicitě a nadměrné administrativní zátěži provozovatelů letadel, bude každého provozovatele, včetně provozovatelů ze třetích zemí, spravovat jeden členský stát;
 • každý provozovatel letadla předloží příslušnému orgánu v daném státě plán pro monitorování stanovující opatření pro monitorování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech;
 • provozovatelé letadel by měli mít možnost používat certifikované jednotky snížení emisí (CER) a jednotky snížení emisí (ERU) z projektových činností, aby mohli plnit závazky ohledně vyřazování povolenek až do harmonizovaného limitu; používání CER a ERU by mělo odpovídat kritériím schvalování systému obchodování s povolenkami; průměr procentních podílů stanovených členskými státy pro použití CER a ERU pro první období závazků v rámci Kjótského protokolu bude činit přibližně 15 %.
 • zvláštní pozornost bude věnována zacházení s leteckými službami do vzdálených a izolovaných regionů, které jsou obzvláště závislé na leteckých přepravních službách, v rámci stávajících opatření, jako jsou závazky veřejné služby a podpora sociální povahy;
 • Komise do konce roku 2008 předloží návrh na řešení emisí oxidů dusíku z letectví;
 • Komise normu přezkoumá do 1. prosince 2014, včetně dopadu systému na odvětví letectví, problematiky konkurenceschopnosti, zejména s přihlédnutím k účinku politik v oblasti změny klimatu, jež se pro letectví uplatňují mimo EU;

4. Stav legislativního procesu

Poslanci schválili návrh směrnice (P6 TC2-COD(2006)304) na plenárním zasedání 8. července 2008 ve druhém čtení většinou 640 poslanců (proti bylo 30 poslanců a 20 se zdrželo). V současné době je návrh v Radě, která se k němu ještě formálně vyjádří. Poté, co bude publikován v Úředním věstníku, vstoupí v platnost a jednotlivé členské státy jej budou povinny implementovat do dvanácti měsíců.

5. Očekávaný vývoj

Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) s postupem EU zavádět další omezení nesouhlasí a tvrdí, že emise lze snižovat pouze lepším řízením a technologiemi. IATA poukazuje na to, že při rostoucích cenách ropy je letecká doprava ohrožena a její začlenění do systému obchodování s emisními povolenkami bude znamenat další restrikce. Podle Mezinárodní asociace letecké přepravy (IACA) tento krok nepovede k navyšování prostředků do oblasti výzkumu a vývoje letecké dopravy. S návrhem nesouhlasí také mnoho amerických společností. V roce 2008 přestalo provozovat svoje služby 24 aerolinií. Předpokládá se, že ceny letenek se v důsledku uvedených opatření zvýší (podle destinace) o 4-40 €. Představitelé zemí G8 se nicméně shodli na tom, že je potřeba do roku 2050 snížit množství emisí na polovinu a kroky EU podporují.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality