AKTUALIZACE: Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

15.09.2008
Euroskop

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch schválil v úterý 9. září 2008 téměř jednohlasně zprávu o návrhu směrnice týkající se usnadnění přeshraničního vymáhání pokut za čtyři nejčastější dopravní přestupky, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Ačkoliv byl zachován rozsah působnosti původního návrhu Komise, poslanci doplnili především ustanovení o ochraně osobních dat, společných standardech pro dopravní kontroly a informovanosti řidičů.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Návrh zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151 v konečném znění)

Jak jsme vás informovali již dříve, Evropská komise navrhla ve snaze zvýšit bezpečnost silničního provozu v EU vytvoření společné elektronické datové sítě, pomocí které si členské státy budou moci předávat informace o řidičích, již překročili povolenou rychlost, jezdili pod vlivem alkoholu, nepoužili bezpečnostní pásy nebo nezastavili na červenou. Tak by se měla nejen zvýšit efektivita vymáhání pokut za vyjmenované přestupky, ale také odstranit jistá diskriminace, kdy zahraniční řidiči, na rozdíl od řidičů tuzemských, unikají pokutám.

Tuto iniciativu jednoznačně podpořil schválením zprávy poslankyně Inez Ayala Sender (PES, Španělsko) v úterý 9. září 2008 i Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch poměrem hlasů 49 pro, nikdo proti a jedno zdržení se.

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

I přes snahy některých poslanců rozšířit okruh aplikace směrnice a zahrnutí některých environmentálních aspektů byl původní návrh Komise de facto zachován. Poslanci své pozměňovací návrhy směřovali do následujících pěti oblastí:

  • Specifikace dalšího postupu u přestupků, když přestupce odmítne zaplatit. Vtakovém případě bude jeho odmítnutí sděleno úřadům jeho domovského členského státu, který přebere odpovědnost za vynucení, přičemž se užije postupu stanoveného národním právním řádem.
  • Stanovení celoevropských postupů kontroly bezpečnosti silničního provozu. Členské státy, v nichž je průměr smrtelných zranění u nehod vyšší než vEU jako celku, by měly o 30 % zvýšit dopravní kontroly dodržování maximální povolené rychlosti. Minimálně 30 % evropských řidičů by mělo být testováno každý rok na přítomnost alkoholu vkrvi a mělo by dojít i kposílení kontrol používaní bezpečnostních pásů ve státech, kde je používá méně než 70 % cestujících automobily.
  • Posílení ochrany osobních údajů, zejména zákaz propojení navrhované datové sítě sjinými databázemi, uchovávaní osobních údajů pouze po omezenou dobu a povinnost informovat pachatele přestupku o právech k přístupu kjeho údajům, jejich opravě a vymazání.
  • Informování evropských řidičů, zejména u vstupu do každé země EU, o existenci a vymáhání směrnice.
  • Požadavek zhodnocení implementace směrnice Evropskou komisí po dvou letech její aplikace, vypracování hodnotící zprávy a zvážení možnosti rozšíření okruhu přestupků, na které se směrnice vztahuje, například na řízení vozidla pod vlivem drog, telefonování za jízdy, řízení vozidla bez povinného ručení nebo bez řidičského průkazu.

2. Očekávaný vývoj

Směrnice je projednávána postupem spolurozhodování. V Evropském parlamentu jí čeká ještě projednání v plénu, které je plánováno na 21. října 2008. Směrnici musí také schválit Rada, která se jí bude poprvé zabývat 9. října 2008; přijata by měla být začátkem prosince. Směrnice bude účinná následující den po své publikaci v Úředním věstníku EU.

V případě, že bude návrh směrnice přijat, bude každý členský stát povinen sdělit Komisi do šesti měsíců název a adresu ústředního orgánu, který bude Komisi nápomocen při jejím uplatňování. Komise následně přijme společná pravidla pro formát a technické detaily výměny dat. Do dvanácti měsíců by měla být zřízena i elektronická síť výměny údajů. Do roka od přijetí směrnice ji také budou muset členské státy transponovat do vnitrostátních právních řádů. Do dvou let by pak měla proběhnout revize, po níž by se oblast působnosti mohla rozšířit na některé nové přestupky.

Návrhem směrnice se zabývá i Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR. Ten však na svém zasedání 3. září 2008 zastavil jeho projednávání do 1. října 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality