Koordinace zdanění nafty a benzínu

23.09.2008
Euroskop

Komise navrhuje přiblížit výši zdanění motorové nafty a bezolovnatého benzínu, tedy zvýšit minimální hodnotu spotřební daně z nafty na minimální hodnotu této daně z bezolovnatého benzínu s platností od roku 2014.

Revize směrnice týkající se zvláštních daňových ujednání pro motorovou naftu a bezolovnatý benzín

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním účelům a o koordinaci zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje používaného jako pohonná hmota (KOM(2007)52 v konečném znění)

Členské státy daní motorovou naftu a bezolovnatý benzín rozdílně, což podle Komise vede k nevyváženosti v silniční dopravě, „naftovému turismu a narušení hospodářské soutěže. Komise vychází podle svých slov také z mezinárodních závazků týkajících se životního prostředí, jakým je např. Kjótský protokol. Nafta i benzín mají z hlediska produkce CO2 na životní prostředí stejný vliv.

1. Legislativní pozadí

S návrhem koordinace daně z motorové nafty přišla Komise již v roce 2002. Rozdíly v jednotlivých členských zemích byly velké a přispívaly k tzv. naftové turistice. V roce 2002 bylo zdanění motorové nafty nejvyšší ve Velké Británii (742 €/1000 l) a nejnižší v Řecku (296 €/1000 l). Komise tedy navrhla směrnici č. 2003/96, která se pokouší tyto sazby harmonizovat. Byla přijata 27. října 2003.

Daná směrnice členským státům umožňuje zavést zvláštní úroveň zdanění pro plynový olej používaný k obchodním účelům (daňové odlišení obchodního a neobchodního účelu) za předpokladu, že jsou dodrženy minimální úrovně a že sazba u plynového oleje používaného k obchodním účelům neklesne pod vnitrostátní úroveň zdanění platnou k 1. lednu 2003.

Pokud členské státy chtějí stanovit sazbu u plynového oleje používaného k obchodním účelům nižší, než je vnitrostátní úroveň zdanění platná k lednu 2003, je jim to umožněno zavedením poplatků za užívání silnic (více k návrhu směrnice zpoplatňující užívání silnic nákladní dopravou viz zde), pokud celkové daňové zatížení zůstane přibližně stejné.

V praxi však tato možnost byla dostupná pouze pro Spojené království. Komise proto uvedla, že tento požadavek měl zvlášť narušující účinek, jelikož bránil tomu, aby součinnost daňových politik členských států vedla k omezení rozdílů v daních.

Pro členské státy, které stanovily daň vyšší, než je minimální úroveň platná v roce 2003, je v současnosti pro daňové odlišení obchodního a neobchodního účelu jedinou možností zvýšení sazby uplatňované na dopravu k neobchodním účelům. Podle Komise to nemůže napomoci odstranit stávající rozdíly mezi členskými státy v sazbách daně z plynového oleje používaného k obchodním účelům a vede to pouze ke zvýšení rozdílů v sazbách daně z plynového oleje používaného k neobchodním účelům, což může zase zvýšit „tankovací turistiku u soukromých vozidel. Země, které již měly vysokou úroveň zdanění v roce 2003, nemají podle stávajících právních předpisů v praxi žádný prostor pro manévrování.

Za Komisi text předložilo generální ředitelství (DG) pro daně a celní unii. Zpravodajem návrhu byl určen Olle Schmidt (Švédsko, ALDE), člen odpovědného Hospodářského a měnového výboru. Výbory ENVI, ITRE a TRAN (více zde) byly konzultovány.

Jelikož se jedná o otázku daní, podléhá návrh směrnice proceduře konzultace. Rada musí dosáhnout jednomyslnosti.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Návrh Komise mění původní směrnici č. 2003/96 čtyřmi články, a to zejména ve smyslu přiblížení míry zdanění daných pohonných hmot. Původní směrnice z roku 2003 vytváří rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny a je tvořena dvaatřiceti články a dvěma přílohami. Příloha I stanoví zdanění motorových pohonných hmot (olovnatého a bezolovnatého benzínu, motorové nafty, petroleje, LPG a přírodního plynu) a Příloha II se zabývá výjimkami a sníženými sazbami daně v jednotlivých členských zemích.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Navrhovaná směrnice se zabývá především sblížením cen motorové nafty (tzv. gas oil neboli plynový olej) a bezolovnatého benzínu.

Klíčové body návrhu jsou následující:

 • Od 1. ledna 2004, 1. ledna 2010, 1. ledna 2012 a 1. ledna 2014 se minimální úrovně zdanění platné pro pohonné hmoty budou pohybovat, jak je uvedeno v Tabulce 1.
 • Členské státy mohou rozlišovat mezi plynovým olejem používaným jako pohonná hmota k obchodním a neobchodním účelům, pokud jsou dodrženy minimální úrovně zdanění stanovené Společenstvím a sazba pro plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům neklesne pod vnitrostátní úroveň zdanění platnou k 1. lednu 2003.
 • Vnitrostátní úrovně zdanění platné v členském státě pro plynový olej používaný k neobchodním účelům a pro bezolovnatý benzín používaný jako pohonná hmota nesmí být nižší než vnitrostátní úroveň, kterou tento členský stát uplatňuje na plynový olej používaný k obchodním účelům;
 • Komise předpokládá ponechání přechodných období pro Španělsko, Rakousko, Belgii, Lucembursko, Portugalsko a Řecko a znových členských států pro Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Bulharsko.

Tabulka 1: Minimální úrovně zdanění podle návrhu Komise

Druh pohonné hmoty

2004

2010

2012

2014

Plynový olej (v € na 1000 l)

302

330

359

380

Bezolovnatý benzín (v € na 1000 l)

359

359

359

380

Zdroj: KOM(2007)52

Mezi klíčové pozměňovací návrhy Evropského parlamentu patří následující:

 • Od roku 2012 se bude daň z motorové nafty rovnat minimu daně z bezolovnatého benzínu. Od roku 2015 bude minimální daň 359 €/1000 l.
 • Členské státy, které mají v souladu s právními předpisy Společenství povinnost navýšit spotřební daň z motorové nafty na 340 €/1000 l do ledna 2012, musí do ledna 2015 tuto sazbu navýšit na 359 €/1000 l.
 • Členské státy, jejichž spotřební daň z motorové nafty v roce 2008 převyšovala 400 €/1000 l, nesmí tuto sazbu do roku 2015 zvýšit; totéž platí u sazby 500 €/1000 l z bezolovnatého benzínu.
 • Přechodné období pro Španělsko, Rakousko, Belgii, Lucembursko, Portugalsko a Řecko stanovené ve směrnici č. 2003/96 přestane platit.
 • Pro Litvu a Lotyšsko bude platit přechodné období na přizpůsobení daně z motorové nafty a petroleje: 302 €/1000 l do roku 2012, 330 €/1000 l do roku 2013 a 359 €/1000 l do ledna 2016. Totéž platí pro Polsko a jeho přizpůsobení sazby daně z motorové nafty. Bulharsko a Rumunsko disponují přechodným obdobím do roku 2016, kdy daň z motorové nafty dosáhne 359 €/1000 l.
 • Definice motorové nafty pro komerční využití by měla být změněna – měla by zahrnovat přepravu zboží po silnici vozidly s max. užitnou hmotností 3,5 tuny.
 • Do šesti měsíců od vstupu směrnice v platnost by měla Komise připravit jednotná pravidla mechanismu refundace.
 • Daňové výnosy plynoucí z implementace směrnice by měly členské státy použít k rozvoji infrastruktury, biopaliv a nových environmentálních opatření vedoucích ke snižování emisí CO2.

Tabulka 2: Minimální úrovně zdanění podle návrhu Evropského parlamentu

Druh pohonné hmoty

2004

2010

2012

2015

Plynový olej (v €/1000 l)

302

330

340

359

Bezolovnatý benzín (v €/1000 l)

359

359

359

359

4. Stav legislativního procesu

Evropský parlament hlasoval o zprávě Olle Schmidta 13. března 2008 a přijal 447 hlasy legislativní usnesení. 64 poslanců bylo proti a 39 se hlasování zdrželo.

IRU, zájmová organizace zastupující zájmy silničních přepravců, návrh Komise kritizuje, především pak absenci maximální sazby daně na výše uvedené pohonné hmoty. Zpochybňuje také míru vlivu „tankovacího turismu.

5. Očekávaný vývoj

Návrhem směrnice a připomínkami Evropského parlamentu se bude Rada zabývat na svém zasedání 7. října 2008. Norma je přijímána procedurou konzultace, Rada ji musí přijmout jednomyslně.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality