Zvýšení minimální sazby spotřební daně na tabák

23.09.2008
Euroskop

Komise 16. července 2008 přijala návrh směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně z tabáku. Navyšování má být postupné – do roku 2014.

Zvýšení minimální sazby spotřební daně na tabák

Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků (KOM(2008)459 v konečném znění)

Dne 16. července 2008 přijala Komise návrh směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně z tabáku. Navyšování má být postupné – do roku 2014. Rozdíly ve zdanění tabáku v členských státech se mají předkládanými kroky Komise postupně snižovat, aby se zabránilo mj. i pašování tabáku.

Návrh rovněž zpřesňuje definice různých druhů tabáku, aby se zabránilo záměrně chybnému označování některých druhů cigaret. Cílem Komise je také snížit spotřebu cigaret v následujících pěti letech o 10 %.

1. Legislativní pozadí

Legislativní bázi dané oblasti tvoří směrnice č. 92/79 o sbližování daní z cigaret, dále směrnice č. 92/80 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice č. 95/59 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.

1.1. Hlavní obsahové body stávající legislativní úpravy

Směrnice č. 92/79 předpokládá minimální spotřební daň na cigarety ve výši 57% maloobchodní ceny, v absolutní částce minimálně 60 € na 1000 cigaret.

Směrnice č. 92/80 zavedla minimální daň na tabák pro vlastnoručně balené cigarety ve výši 36 % maloobchodní ceny, 5 % na doutníky či doutníčky (resp. 11 € na 100 kusů či kilo), na jiný tabák pak 20 % maloobchodní ceny, resp. 20 € na kilo.

Směrnice 95/59 definuje kategorie tabákového zboží a zavádí obecná pravidla pro zdanění tabákových výrobků.

Směrnice směrnice č. 2002/10 pak revidovala dosavadní legislativu zvýšením jednotlivých sazeb spotřební daně.

1.2. Zprávy Komise o sbližování spotřebních daní z tabáku

Od roku 1995 Komise zveřejnila v pravidelných intervalech několik zpráv monitorujících pokroky ve sbližování spotřební daně.

První zpráva (KOM(95)285 v konečném znění) z roku 1995 konstatovala, že došlo jen k malému sblížení daní a vyzvala k podrobné analýze případných změn právních předpisů a ke konzultaci zúčastněných stran.

Druhou zprávu (KOM(98)320 v konečném znění) vydala Komise v roce 1998. V ní uvedla, že sazby spotřební daně mohou zůstat beze změn a je nutné provést jen několik technických úprav stávajících právních předpisů. Součástí zprávy byl i návrh směrnice, jenž byl nakonec přijat (č. 1999/81).

Třetí zpráva Komise (KOM(2001)133 v konečném znění) z roku 2001 měla naopak přelomový dopad. V návrhu směrnice, který doprovázel zprávu, navrhla Komise minimální sazbu spotřební daně ve výši 57 %, v absolutní částce minimálně 70 € z 1000 cigaret. Rada s návrhem sice vyslovila souhlas, změnila však minimální sazbu na 64 € (výslednou podobou byla směrnice č. 2002/10). Ve směrnici se také objevila důležitá myšlenka, že konvergence sazeb spotřební daně z cigaret napříč členskými zeměmi může zabránit pašování a překupnictví cigaret v EU.

Některé otázky nicméně zůstaly i po schválení dané normy nedořešeny, např. případné sladění sazby daně u jemně řezaného tabáku a cigaret. Komise se však na žádost členských států zavázala, že v rámci své příští zprávy bude iniciovat i změny v této oblasti.

2. Formální struktura legislativního návrhu

Směrnice nemá nahradit, nýbrž pouze pozměnit stávající směrnice č. 92/79, č. 92/80 a č. 95/59. Dokument má celkově sedmnáct stran. Jeho úvodní část obsahuje především analýzu dosavadní legislativy a rozbor jednotlivých navrhovaných obsahových bodů (osm stran).

Samotný legislativní návrh má šest článků, které odkazují na změny jiných článků obsažených ve zmíněných třech směrnicích.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

  • Minimální spotřební daň z cigaret musí být od 1. ledna 2010 ve výši alespoň 57 % maloobchodní prodejní ceny, v absolutní částce pak alespoň 64 € na 1000 kusů cigaret. Od 1. ledna 2014 bude činit minimální spotřební daň z cigaret 63 % vážené průměrné maloobchodní ceny, minimálně však 90 € z 1000 kusů cigaret. Zároveň platí, že vybírají-li od 1. ledna 2010 státy daň alespoň 101 € z 1000 kusů cigaret, nevztahuje se na ně pravidlo 57 %. Stejně tak se od 1. ledna 2014 nebude vztahovat pravidlo 63 % na členské státy, které uplatňují spotřební daň ve výši alespoň 122 € z 1000 cigaret.
  • Zrušení konceptu nejžádanější cenové kategorie. Dosavadní úprava odvozovala spotřební daň z tabáku od nejžádanějšího druhu cigaret. Toto ustanovení však podle Komise bylo v rozporu s cíli vnitřního trhu, neboť s sebou přinášelo rozdělování trhů s tabákem členských států. Návrh proto počítá s blokovým použitím minimální spotřební daně 64 €/kg u všech cigaret. Princip odvozování daně od nejžádanějších cigaret by se měl změnit na pravidlo odvozování od vážených průměrných cen cigaret.
  • Zavedení minimální spotřební daně na jemně řezaný tabák pro ruční balení cigaret od 1. ledna 2010 ve výši 38 % maloobchodní ceny, resp. 43 €/kg. Od 1. ledna 2014 má pak spotřební daň na tento druh tabáku činit minimálně 42 % maloobchodní ceny, resp. 60 €/kg. Cílem je postupně minimalizovat rozdíl ve zdanění jemně řezaného tabáku a klasických cigaret.
  • Nové definice druhů tabákového zboží. Precizovaný je především popis doutníků a doutníčků, které mohou vykazovat podobu tabákových smotků s krycím listem ze surového tabáku nebo tabákových svitků naplněných tabákovou směsí s krycím listem v obvyklé barvě doutníku. Dále se ustanovuje, že uvedený tabákový smotek se počítá pro potřeby daně jako dvě cigarety, je-li delší, jako tři cigarety.

4. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je na úplném začátku. Návrh směrnice byl v rámci Komise vypracován v Generálním ředitelství (DG) pro daně a celní unii. Po přijetí v Komisi byl text o dva dny později poslán Radě a Evropskému parlamentu, jež o něm rozhodnou procedurou konzultace.

5. Očekávaný vývoj

Procedura konzultace sice staví Evropský parlament do pozice, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, ovšem stejně tak pro něj nestanovuje žádné závazné limity, do kdy se musí vyjádřit. Časová posloupnost jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu je tak jen těžko předvídatelná. Návrh však oficiálně počítá s tím, že členské státy přizpůsobí své národní právní a správní předpisy výsledné směrnici nejpozději do 31. prosince 2009. Státy budou rovněž povinny Komisi sdělit znění svých nových předpisů a předložit srovnávací tabulku mezi novými předpisy a danou směrnicí.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality