AKTUALIZACE: Směrnice o sezónním zaměstnání

24.09.2008
Euroskop

Rada k návrhu 15. září 2008 přijala společný postoj, jejž Komise o tři dny později předala Evropskému parlamentu. Text je předmětem legislativního procesu od roku 2002.

Směrnice o sezónním zaměstnání

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách dočasných agenturních pracovníků (KOM(2002)149 v konečném znění)

Rada svůj společný postoj přijala kvalifikovanou většinou formálně 15. září 2008. Hlasování se zdržela Belgie, Portugalsko a Kypr. Maďarsko, Malta, Španělsko a Řecko kompromisní návrh nepřijaly.

1. Legislativní pozadí

Cílem návrhu je zajistit ochranu dočasných agenturních pracovníků a zlepšit kvalitu dočasné agenturní práce tím, že bude zajištěno uplatňování zásady rovného zacházení. Agentury zprostředkovávající dočasnou práci by měly být uznány jakožto zaměstnavatelé (více zde).

2. Stav legislativního procesu

Komise 18. září 2008 přijala prohlášení o společném postoji. Ten podle ní zahrnul většinu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Bylo dosaženo pokroku v otázkách jako přímé uplatnění zásady rovného zacházení na zaměstnance agentur od prvního dne přidělení bez jakékoli výjimky v případě krátkodobých přidělení, došlo k vyjasnění použitých definic či k zavedení podmínky konzultace se sociálními partnery v případě různých výjimek, které umožňují odchylku od zásady rovného zacházení.

2.1. Změny oproti pozměněnému návrhu Komise

V článku 4 věnovaném přezkumu omezení a zákazů využívání dočasné agenturní práce Rada doplnila nový odstavec týkající se přezkumu dohod sjednaných sociálními partnery. Rada se domnívá, že by měla od prvního dne obecně platit zásada rovného zacházení. Jakékoli zacházení s dočasnými agenturními pracovníky, které by se od této zásady lišilo, by mělo být

schváleno sociálními partnery, ať již prostřednictvím kolektivních smluv, nebo prostřednictvím dohod se sociálními partnery uzavřenými na vnitrostátní úrovni. Konkrétní výjimka v případě krátkodobých smluv (šestitýdenních nebo kratších) proto již nebyla zmíněna.

Společný postoj odráží změny předložené Parlamentem, v nichž se zdůrazňuje význam úlohy sociálních partnerů. Rada se domnívá, že členské státy potřebují na provedení směrnice tři roky, zatímco Komise navrhla dvouleté prováděcí období.

Rovněž byla aktualizována a upravena řada bodů odůvodnění, a to jak z důvodu vysvětlení úprav pozměňovacího návrhu Komise, které provedla Rada, tak i z důvodu popsání vývoje, k němuž došlo od uveřejnění pozměněného návrhu v roce 2002.

Do společného postoje bylo zcela přijato šestadvacet změn. Rada podpořila odůvodnění o dočasných agenturních pracovnících s pracovní smlouvou na dobu neurčitou tím, že doplnila větu o pracovní smlouvě na dobu neurčitou jakožto obecné formě pracovního poměru. Společný postoj ale neobsahuje podrobnější znění změny o tom, co by takové pracovní smlouvy na dobu neurčitou měly dočasnému agenturnímu pracovníkovi nabídnout.

3. Očekávaný vývoj

Druhé čtení v Evropském parlamentu proběhne 18. prosince 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality