Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

29.09.2008
Euroskop

Dne 23. září 2008 přijala Komise návrh nařízení zavádějícího levnější ceny roamingových datových služeb a roamingových SMS. Iniciativa počítá i s dalším zlevněním hlasových služeb.

Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (COM(2008)580 final)

Dne 23. září 2008 přijala Komise návrh nařízení zavádějícího levnější ceny roamingových datových služeb a roamingových SMS. Iniciativa počítá i s dalším zlevněním hlasových služeb. V případě schválení v Evropském parlamentu a Radě by měla nová norma platit od 1. července 2009.

Návrh nařízení pozměňuje stávající platnou legislativní úpravu (nařízení č. 717/2007) a zlevňuje jak hlasové služby v rámci roamingu, tak ceny SMS, což je oproti stávající legislativě novinkou. Komise totiž dospěla k názoru, že ceny roamingových SMS a datových služeb neodpovídají reálným nákladům mobilních operátorů a existuje prostor pro jejich výrazné snížení. Komise ve své tiskové zprávě uvedla, že služby SMS jsou především u mladé generace oblíbeným a využívaným komunikačním prostředkem, a regulace roamingových cen tak musí být prohloubena i do této oblasti.

1. Legislativní pozadí

1.1. Nařízení č. 717/2007

Nejdůležitějším dokumentem v oblasti snižování cen roamingu je nařízení z roku 2007 o roamingu ve veřejných mobilních sítích. Kromě celkového snížení cen za volání ze zahraničí a za přijetí hovoru nařízení také ustanovilo, že do konce roku 2008 proběhne revize funkčnosti této legislativní úpravy a případně bude přikročeno k regulaci datových komunikačních služeb, především SMS a MMS. Platnost nařízení, a tím i regulace, má skončit 30. června 2010.

1.2. Veřejná konzultace 2008

Konkrétním krokem Komise v rámci zmíněného přezkumu funkčnosti stávající regulace bylo otevření veřejné konzultace 7. května 2008. Komise se v jejím rámci dotazovala relevantních aktérů na trhu, zda je nutné prodloužit platnost stávající regulace i po roce 2010 a zda je účelné regulovat ceny SMS a dalších datových služeb v rámci roamingu.

1.3. Pozice České republiky

Česká republika ústy Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu vyjádřila zcela odmítavý postoj k jakékoliv další regulaci roamingu. Odmítla prodloužení regulace po roce 2010 s odůvodněním, že je nepředstavitelné, aby při stávající konkurenci ceny opět začaly stoupat. Stejně tak vyjádřila nesouhlas s regulací cen SMS, neboť ceny volání se již natolik přiblížily cenám SMS, že je jen otázkou času, než budou mobilními operátory sníženy. V opačném případě by totiž opadl zájem spotřebitelů o tuto službu, čehož jsou si mobilní operátoři podle českého ministerstva dobře vědomi, a budou tak dobrovolně jednat.

1.4. Odůvodnění nutnosti další regulace ze strany Komise

Ve své argumentaci se Komise opírá především o následující statistiku, která dokazuje, že průměrná maloobchodní cena SMS je v EU na úrovni 0,29 €, což je podle Komise neudržitelné. Tabulka upozorňuje především na zcela rozdílné cenové hladiny za posílání roamingových SMS v jednotlivých zemích EU, kdy např. turisté pobývající ve Španělsku zaplatí v průměru okolo 0,50 € (lotyšský spotřebitel pobývající v této zemi dokonce až 0,70 €).

2. Formální struktura legislativního návrhu

Návrh nařízení formálně obsahuje jen tři články, ty však pozměňují mnoho dalších článků nařízení č. 717/2007 a směrnice č. 2002/21 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací. Celkově se tak jedná o relativně rozsáhlý text s rozsahem přibližně šestnáct stran. K tomu je třeba připočíst odůvodnění cílů nařízení, které tvoří úvodní část dokumentu (zhruba devět stran).

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

  • Maximální cena za poslání SMS v rámci EU se stanovuje na 0,11 € (cena bez DPH). Přijetí SMS musí být vždy zdarma. Tím by se měly ceny snížit až o 60 % – z nynějších průměrných 0,29 € (znázorněno v tabulce výše) na 0,11 €. Pro maximální velkoobchodní cenu Komise dokonce stanovuje limit 0,04 €. Maximální cena 0,11 € v rámci tzv. Euro SMS tarifu bude od 1. července 2009 automaticky aplikována u všech zákazníků užívajících roaming, s výjimkou těch, kteří se vědomě a dobrovolně rozhodli pro jiný roamingový tarif.
  • Další zlevnění hlasových služeb v rámci roamingu. Ceny by měly poklesnout na 0,43 € od 1. července 2009 a 0,40 €, 0,37 €, resp. 0,34 € v letech 2010-2012. I přijetí hovoru by mělo zlevnit z 0,19 € až na 0,10 € od roku 2012 (ceny bez DPH).
  • Komise dále navrhuje účtování roamingových hovorů po sekundách, nikoliv po minutových blocích, jak tomu bylo často doposud. Ukázalo se totiž, že spotřebitel platí mnohdy více, než skutečně provolá.
  • Uživateli by měla od 1. července 2009 přijít na mobil automaticky zasílaná SMS informující jej o poplatcích za datový roaming. Výjimkou bude situace, kdy spotřebitel explicitně uvědomí mobilního operátora, že takovou zprávu nevyžaduje. Nejpozději od 1. července 2010 se také počítá s povinným zavedením služby, kdy si bude moci spotřebitel dopředu stanovit finanční limit za roamingové datové služby, při jehož překročení se mu automaticky tato funkce zablokuje. Tato služba má spotřebiteli zajistit, aby neztratil přehled o svých výdajích za přenos dat a konečný účet jej pak ve výsledku nepřekvapil. Nové využívání datových služeb bude moci být obnoveno opět až s výslovným souhlasem spotřebitele.
  • Od 1. července 2009 se dále stanovuje částka, kterou může hostitelský operátor požadovat od domácího operátora za přenos 1 MB dat, na maximálně 1 €.
  • Komise se zavazuje provést zhodnocení funkčnosti revidovaného nařízení a podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2011. Zpráva bude především zaměřena na to, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Do daného data musí Komise předložit i návrhy na případnou další regulaci roamingových služeb.
  • Datum, kdy vyprší platnost všech roamingových regulací, a formálně tak ceny bude opět určovat výhradně trh, se posouvá z 30. června 2010 na 30. červen 2013.

Tabulka: Ceny za hlasové služby vyplývající z navrhované legislativy

Rok

2009

2010

2011

2012

Volání

0,43

0,40

0,37

0,34

Přijetí hovoru

0,19

0,16

0,13

0,10

Zdroj: COM(2008)580

Poznámka: Ceny jsou uvedeny v € bez DPH.

4. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je v současnosti na úplném začátku. Návrh zatím přijala pouze Komise.

5. Očekávaný vývoj

Návrh bude v následujících dnech předán Evropskému parlamentu a Radě, přičemž bude použita legislativní procedura spolurozhodování. Nejprve poskytne své stanovisko Evropský hospodářský a sociální výbor, přihlédnuto bude také ke stanovisku Výboru regionů. Poté bude návrh projednáván v obou institucích, přičemž jako první poskytne své stanovisko Evropský parlament a Rada o něm bude následovně hlasovat. V návrhu je stanoveno datum platnosti od 1. července 2009. Jelikož se jedná o nařízení, bude po případném vstupu v platnost automaticky použitelné bez nutného přizpůsobení národních legislativ.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality