Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

29.09.2008
Euroskop

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) 10. září 2008 schválil zprávu, jež by měla iniciovat zpřísnění sociální ochrany v oblasti silniční dopravy.

Uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

Zpráva o uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy (A6-0357/2008; Výbor pro zaměstnanost a sociální věci; Zpravodaj: Alejandro Cercas)

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) 10. září 2008 schválil poměrem 29:16:1 Cercasovu zprávu (její návrh ze 7. května 2008 je dostupný zde), která upozorňuje na nekonzistentní právní úpravu ve věci sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy a navrhuje v tomto směru další postup. Text byl přijat z vlastního podnětu na základě článku 45 jednacího řádu Evropského parlamentu.

1. Pozadí

Důvodem pro předložení zprávy byl podle zpravodaje Alejandra Cercase (Španělsko, PES) především fakt, že platná směrnice č. 2002/15 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě neupravuje status osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). To nejenže podle něj vede k právní inkonzistenci, ale i k tomu, že uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy se napříč jednotlivými členskými státy výrazně liší, nehledě na to, že některé z nich danou směrnici dosud řádně neimplementovaly, ač tak měly učinit nejpozději do 23. března 2005.

Coby podpůrný argument Cercas použil tvrzení Evropského soudního dvora, jenž se v rozsudku ve věcech C-184/02 a C-223/02 vyjádřil v tom smyslu, že OSVČ nelze z působnosti směrnice č. 2002/15 vylučovat.

Krom uvedených dokumentů zpráva odkazuje mj. i na nařízení č. 3820/85, nařízení č. 561/2006 (které nahradilo nařízení předchozí a doplnilo nařízení č. 3821/85 a nařízení č. 2135/98), směrnici č. 2006/22 či na zprávy o implementaci zmíněných norem, např. KOM(2007)266 nebo KOM(2007)622.

2. Klíčové obsahové body zprávy

Mezi nejdůležitější body Cercasovy zprávy patří následující:

  • požadavek na řádnou implementaci/provádění nařízení č. 3820/85 a směrnice č. 2002/15;
  • požadavek na to, aby bylo (mj. s ohledem na rovné podmínky hospodářské soutěže a bezpečnost silničního provozu) sjednoceno uplatňování ustanovení o pracovní době, době řízení a době odpočinku pro pracovníky na jedné straně a OSVČ na straně druhé;
  • požadavek na zahájení právních kroků v případě neplnění povinností ze strany členských států;
  • požadavek na předložení legislativního návrhu, aby mohly být OSVČ zahrnuty do rámce směrnice č. 2002/15 nejpozději 23. března 2009.

Zpráva obecně považuje za největší problém to, že na OSVČ se, pokud jde o mobilní činnosti v silniční dopravě (tj. např. pokud jde o řidiče kamionů), vztahují méně přísná pravidla a řada firem toho – podle zpravodaje nepřípustným způsobem – využívá: namísto zaměstnaneckého poměru jsou v nich řidiči vedeni jako „nepravé OSVČ, a tudíž nemusejí dodržovat přísná pravidla týkající se ustanovení o pracovní době, době řízení a době odpočinku (jež naopak platí pro zaměstnance/pracovníky). Stávající směrnice č. 2002/15 v článku 2.1 sice „nápravu v tomto směru předpokládá, ovšem podle výkladu Komise pouze na základě nové legislativní iniciativy, jejíž zveřejnění však dosud nebylo oficiálně potvrzeno (viz zmíněný dokument KOM(2006)266).

3. Očekávaný vývoj

Cercasovou zprávou by se mělo zabývat plénum Evropského parlamentu 8. října 2008. S ohledem na to, že před finálním schválením dokumentu ve výboru EMPL se textem 24. června 2008 zabýval i výbor TRAN a přijal jej podobným poměrem (39:2:0), lze očekávat, že zprávu podpoří i Parlament jako celek. Jaká však bude její budoucnost a zda ji Komise coby výhradní legislativní iniciátor vezme v potaz, není jasné, a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že oblast silniční dopravy v současnosti podléhá již celé řadě dalších legislativních změn, což může vést k tomu, že Komise bude nové aktivity na tomto poli brzdit – v zájmu prosazení těch návrhů, které již jsou na stole. Druhým důvodem je fakt, že funkční období stávající Komise skončí prakticky současně s volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009; to představuje omezení časové. Některé zdroje nicméně hovoří o tom, že příslušný legislativní návrh bude zveřejněn ještě před koncem roku 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality