AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

06.10.2008
Euroskop

Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata tzv. Turmesova zpráva k návrhu směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. V textu jsou zapracovány některé důležité pozměňovací návrhy týkající se především povinného cíle navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy, který má zavazovat členské státy.

AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19 v konečném znění)

Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata zpráva Clauda Turmese (Lucembursko, Zelení/EFA) o návrhu směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů, kterou v lednu letošního roku předložila Komise coby součást tzv. klimaticko-energetického balíku. Členové výboru finální verzi zprávy přijali poměrem 50:2:0.

K návrhu Turmesovy zprávy, který byl zveřejněn 13. května 2008 a obsahoval 113 pozměňovacích návrhů, podali poslanci Evropského parlamentu další 1004 návrhy (celkem tedy 1118 pozměňovacích návrhů). Ve výsledném hlasování se shodli na 35 kompromisních návrzích, které byly následně zapracovány do finální verze Turmesovy zprávy. Ta bude schvalována ve druhém čtení na plenárním zasedání Evropského parlamentu, po obdržení společné pozice Rady, jež nyní musí brát v úvahu i změny, které k původnímu návrhu směrnice Turmesova zpráva navrhla.

Ve finální verzi Turmesovy zprávy jsou zapracovány některé důležité pozměňovací návrhy týkající se především stanoveného povinného cíle navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy na konečné spotřebě této energie na 10% do roku 2020, který má zavazovat členské státy. Turmesova zpráva navrhuje tento povinný cíl snížit na polovinu, současně ale požaduje zavedení finančních sankcí za nedodržení stanovených limitů, a to jak střednědobých, tak konečného cíle do roku 2020. Zpráva také navrhuje omezit výrobu energie ze zdrojů, jež jsou primárně určeny k potravinové produkci. K modifikacím dochází také u Komisí navrhovaného schématu obchodování se zárukami původu, které by mělo umožnit členskému státu dosáhnout stanoveného cíle nejen vlastní produkcí energie z obnovitelných zdrojů, ale v případě biopaliv i jejich nákupem ze zahraničí (i ze třetích zemí).

1. Legislativní pozadí

V souladu se spolurozhodovací procedurou podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice byl návrh směrnice předán 28. ledna 2008 současně Radě (formace pro dopravu, telekomunikace a energetiku, pro životní prostředí a pro zemědělství) i Evropskému parlamentu, který jej diskutoval v rámci odpovědného výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a dále výborů pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), pro mezinárodní obchod (INTA), pro hospodářství a měnu (ECON), pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), pro regionální rozvoj (REGI) a pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) (viz zde).

Zpravodaj Turmes publikoval v ITRE návrh své zprávy 13. května 2008, příslušný výbor se jím zabýval na svých zasedáních 27. května a 25. června. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k Turmesově zprávě byla stanovena na 13. června 2008.

ECON vydal své stanovisko 5. června 2008 a v podstatě se v něm ztotožnil s cíli i základními mechanismy navrhovanými v legislativním dokumentu Komise. Plnou podporu návrhům Komise de facto dalo také stanovisko REGI ze 27. května 2008. INTA ve stanovisku publikovaném 25. června 2008 naopak navrhl odložit datum pro dosažení desetiprocentního cíle, který se týká povinného podílu energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v dopravním sektoru a přezkoumání tohoto cíle s ohledem na využívání biopaliv druhé generace. Stanovisko poukazuje také na možné absurdní vyznění tohoto cíle, který má sice bojovat proti změnám klimatu, na druhé straně však do určité míry podporuje odlesňování krajiny. Upozorňuje na omezenou účinnost mechanismu certifikace, který navrhuje Komise, a na nutnost předcházet situaci, v níž obchod s biopalivy a jejich přeprava na větší vzdálenosti vytváří další emise skleníkových plynů a klade další nároky na dotace.

Nejobsáhlejší stanovisko vydal podle očekávání ENVI 15. července 2008, který také navrhl revizi závazného cíle a jeho snížení na 8 %, zavedení udržitelných druhů obnovitelné energie, stanovení hranice úspor emisí skleníkových plynů na 50 % či změny v metodice výpočtu těchto úspor.

Podobné postoje k navrhovanému cíli odráželo i stanovisko TRAN z 26. června 2008. Zrušit závaznost desetiprocentního cíle navrhovalo také stanovisko AGRI vydané 26. června 2008.

2. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

Na základě výsledků zasedání ITRE 10. září 2008 by měly být do finální verze Turmesovy zprávy zapracovány některé důležité pozměňovací návrhy týkající se především původně navrhovaných střednědobých cílů a povinných limitů pro užívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy. Do roku 2015 má být střednědobý cíl stanoven ve výši 5 % podílu obnovitelné energie na palivech užívaných pro dopravu, přičemž 20 % z této energie musí být vyrobeno z obnovitelných zdrojů jiných než těch, které lze využít i k produkci potravin. Do roku 2020 má podíl jiných než potravinářských zdrojů vzrůst na 40 %. K výrobě energie mají být tedy přednostně využita biopaliva druhé generace, vodík či jiné progresivní zdroje. Na druhé straně přijaté pozměňovací návrhy požadují zavedení finančních sankcí za nedodržení stanovených limitů, a to jak u střednědobých cílů, tak u cíle stanoveného do roku 2020. Mechanismus přímých sankcí proti členským státům má zavést Komise.

K modifikacím dochází také stran navrhovaného schématu obchodování s plněním limitů pomocí tzv. certifikátů zelené energie. Pozměňovací návrhy dávají přednost podpoře společných přeshraničních projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Finální verze Turmesovy zprávy upravuje také dovoz energie z obnovitelných zdrojů ze třetích zemí, který by umožnil příslušnému státu a EU jako celku splnit stanovené limity, aniž by bylo nutné veškerou energii vyrobit na jejich území. Dle zprávy bude do národních limitů, které se týkají především sektoru dopravy, započítávána pouze energie, která bude fyzicky (nikoli virtuálně pomocí obchodování s certifikáty) dovezena na území EU a zde také spotřebována. Členské státy jsou vyzývány, aby při budování infrastruktury, konstrukčních pracích u veřejných zakázek apod. braly v úvahu, že využívání energie z obnovitelných zdrojů je považováno za prvořadý cíl.

3. Očekávaný vývoj

Po zveřejnění výsledků zasedání ITRE následovalo zahájení rozhovorů mezi zpravodajem Claudem Turmesem a zástupci francouzského předsednictví reprezentujícími Radu ministrů.

Výsledek prvního čtení v ITRE (v podobě Turmesovy zprávy) je pro příslušné instituce k dispozici od 26. září 2008. Zařazení zprávy na pořad jednání pléna Evropského parlamentu bude záviset především na tom, do jaké míry bude Rada schopna dospět k politické dohodě. Vzhledem ke spolurozhodovací proceduře by eventuelní nedosažení shody mezi společnou pozicí Rady a obsahem usnesení, jež bude pod vlivem Turmesovy zprávy přijato plénem Evropského parlamentu, zamezilo schválení vlastního legislativního aktu (jako důležitý činitel zde ovšem může vystoupit Komise, která v případě hrozby takového výsledku může původní návrh stáhnout). Důležitý tedy bude proces slaďování stanovisek obou hlavních aktérů legislativního procesu, Rady a Evropského parlamentu.

Debata o návrhu směrnice a pozměňovacích návrzích Turmesovy zprávy bude na půdě Rady ministrů probíhat minimálně do prosince (9. října 2008 na zasedání formace pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 20. října 2008 a 4. prosince 2008 na zasedání formace pro životní prostředí).

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další zdroje

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality