Zelená kniha o územní soudržnosti

18.10.2008
Euroskop

Dne 6. října 2008 byla Komisí zveřejněna zelená kniha o územní soudržnosti. Veřejná konzultace na toto téma potrvá do 29. února 2009.

Green Paper on Territorial Cohesion „Turning territorial diversity into strength (COM(2008)616 final)

1. Pozadí

Zelená kniha vychází ze strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost (rozhodnutí č. 2006/702), jež obsahují myšlenku propojení územní soudržnosti s agendou pro růst a zaměstnanost, a ze strategických směrů Společenství pro rozvoj venkova (rozhodnutí č. 2006/144) obsahujících zdůraznění souvislostí mezi rozvojem venkova a dosažením územní soudržnosti. Třetí důležitý zdroj daného dokumentu představují závěry neformálního setkání Rady ministrů odpovědných za územní plánování a regionální rozvoj, jež se uskutečnilo 24.-25. května 2007 v Lipsku. Právě toto setkání vyzvalo Komisi, aby do roku 2008 připravila zprávu o územní soudržnosti.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Zelená kniha představuje problematiku územní soudržnosti ve druhé a třetí kapitole. Druhá kapitola analyzuje problematiku vyváženého a harmonického rozvoje, přičemž zmiňuje otázku koncentrace, spojení a spolupráce (viz dále). Třetí kapitola se soustředí na to, jakým způsobem ovlivňují územní soudržnost odvětvové politiky EU, resp. jak je tato skutečnost vnímána členskými státy. Celkově vzato je dokument velmi obecný.

2.1. Koncentrace

Koncentrace hospodářské činnosti má podle Komise pozitivní dopad. Nese s sebou ale i negativní jevy spjaté s úpadkem a sociálním vyloučením. Nadměrné koncentraci je proto nutné se vyhnout a umožnit profit všem územím.

2.2. Spojení

Komise zdůrazňuje nerovnoměrnost v přístupu ke službám, dopravě, energetickým sítím a širokopásmovému internetu. Ve venkovských oblastech žije v průměru 40 % obyvatel dále než 30 minut jízdy od nemocnice a 43 % dále než hodinu jízdy od nejbližší univerzity. V roce 2007 byla na venkově dostupnost k širokopásmovému internetu v průměru o 15 procentních bodů nižší než ve městech.

2.3. Spolupráce

Potíže v oblasti životního prostředí apod. se netýkají jen jednoho regionu nebo státu. Podle Komise je proto nutné zlepšit spolupráci nyní podporovanou prostřednictvím programů INTERREG.

2.4. Regiony se zvláštními geografickými rysy

Komise zdůrazňuje znevýhodňující geografická specifika regionů – horské, ostrovní, příhraniční. Jejich charakteristika vytváří problémy v oblasti územního rozvoje, které je nutné řešit.

2.5. Územní soudržnost ve vytváření politik EU a v diskuzích v členských státech a mezi nimi

Komise zdůraznila nutnost koordinace mezi územními a odvětvovými politikami. Dále odkázala na svoji výzvu členským státům z roku 2007 k průzkumu na téma koncepce a dosahování územní soudržnosti v rámci vnitrostátních postupů.

3. Očekávaný vývoj

Zelená kniha svým charakterem otevírá cestu k další diskuzi. Zúčastněné strany mohou své připomínky a komentáře zasílat do 29. února 2009. Předpokládá se, že první souhrn odpovědí bude zveřejněn v březnu 2009. Územní soudržností se bude během francouzského předsednictví zabývat 30.-31. října 2008 v Paříži Konference o územní soudržnosti a budoucnosti kohezní politiky a 25.-26. prosince 2008 v Marseille Rada ministrů.

Výbor REGI by měl o zelené knize hlasovat 20. ledna 2009, plénum Evropského parlamentu pak 10. března 2009.

Green Paper on Territorial Cohesion „Turning territorial diversity into strength (COM(2008)616 final)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2550

Odpovědné generální ředitelství Komise: Regionální politika

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: REGI (zpravodaj Lambert Van Nistelrooij, Nizozemsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality