Výzva k předkládání návrhů – EACEA/26/08

21.10.2008

Evropa pro občany 2007-13 – aktuální výzvy. Termín uzávěrky 17. listopadu 2008.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/26/08

  • Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě
  • Opatření 2 – Strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem veřejné politiky a organizací občanské společnosti na evropské úrovni – 2009

Konkrétní cíle této výzvy:

a) prostřednictvím spolupráce organizací občanské společnosti na evropské úrovni podporovat činnost, diskusi a úvahy související s evropským občanstvím a demokracií, sdílenými hodnotami, společnou historií a kulturou;

b) podporovat spolupráci mezi občany a organizacemi občanské společnosti ze všech zúčastněných států, přispívat k interkulturnímu dialogu a zdůrazňovat rozmanitost i jednotu Evropy, přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat činnostem, které se zaměřují na vytváření užších vazeb mezi občany členských států, které přistoupily k Evropské unii před 30. dubnem 2004 a těch, které přistoupily po tomto datu.


Tématické priority:

Pracovním program neziskových organizací, které žádají o podporu by měl být zaměření na alespoň na jednu z následujících tematických priorit:

a) Budoucnost Evropské unie a jejích základních hodnot;

b) Aktivní evropské občanství – účast a demokracie v Evropě;

c) Mezikulturní dialog;

d) Dopad politik EU na společnost;

e) Blaho občanů v Evropě, zaměstnanost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj.

Předpokládaný celkový rozpočet na spolufinancování dotací na provoz činí pro rok 2009 přibližně 600 000 EUR.


Podporované aktivity:

Tato výzva k předkládání návrhů se týká strukturální podpory, označované jako dotace na provoz, poskytované organizacím, jejichž cílem je obecný evropský zájem.

Cílem je vybrat organizace, které svými stálými, běžnými a pravidelnými aktivitami přispívají k cílům programu Evropa pro občany.

Způsobilí žadatelé:

Neziskové organizace, které lze považovat za evropské organizace zabývající se výzkumem veřejné politiky (think-tanks) nebo je lze považovat za organizace občanské společnosti na evropské úrovni podporující evropské občanství.

Tato výzva se netýká organizací, které již byly vybrány k uzavření rámcové dohody o partnerství na období 2008-2009 s agenturou, jejím cílem je vybrat organizace k uzavření smluv o ročním grantu na rozpočtový rok 2009.

Termín uzávěrky je 17. listopadu 2008.

Plné znění výzvy a Programový průvodce s podrobnými informacemi pro žadatele jsou ke stažení na http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.

Kontakt:
Mgr. Marcela Straková
Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany, Eurocentrum Praha
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1.
tel: +420 221 455 315.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality