AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

27.10.2008
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo zprávu Dana Jørgensena vztahující se k pozměněnému návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma by měla od roku 2010 pro veřejné autority zavést povinnost zohledňovat při nákupu silničních vozidel nejen jejich základní cenu, ale také jejich ekologickou šetrnost a spotřebu paliva, čímž by mělo být zabezpečeno snížení zatížení životního prostředí v EU, v souladu s cíli dopravní a energetické politiky a politiky ochrany životního prostředí.

Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)817 v konečném znění)

Jak jsme již informovali dříve, návrh směrnice má nejen přispět k větší míře ochrany životního prostředí v EU, ale také podporuje cíle energetických úspor a čistší dopravy. Jeho podstatou je zohlednění ceny vozidla i celkových nákladů na jeho provoz, do nichž by měly být započteny náklady na palivo, emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku a pevných částic pro stanovenou dobu životnosti vozidla. Měl by se tak ovlivnit trh s vozidly v EU.

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

Evropský parlament návrh poměrem 641:37:24 přijal a ocenil, že text již pokrývá všechny druhy vozidel, zohledňuje emise oxidu uhličitého a zavádí technologicky neutrální a flexibilní model posuzování. Zároveň nicméně přijal několik významných změn vůči původnímu revidovanému legislativnímu návrhu Komise.

Poslanci své pozměňovací návrhy směrovali do následujících oblastí:

  • Posunutí účinnosti návrhu již na 1. leden 2010;
  • Explicitní zdůraznění, že pravidla směrnice se mají vztahovat pouze na nová vozidla, s výjimkou vozidel poskytujících „operační podporu anebo určených pro údržbu infrastruktury, jakož i sanitek, hasičských, záchranářských a vysoce specializovaných vozidel;
  • Zohlednění energetických a ekologických dopadů minimálně v podobě spotřeby energie, emisí CO2 a emisí znečisťujících látek, včetně NOX, NMHC a částic;
  • Zvýšení nákladů na CO2 ze 2 na 3 eurocenty/kg;
  • Vytvoření srovnávací tabulky pro města stejné velikosti k hodnocení míry aplikace opatření chránících životní prostředí;
  • Vytvoření ocenění „Čistá a energeticky účinná silniční městská doprava pro města, regiony a státy, které více než 75 % svých ročních potřeb zabezpečují čistými a energeticky účinnými vozidly;
  • Nákup čistých a energeticky účinných vozidel by měl být do budoucna podporován standardními veřejnými podporami nebo Evropským fondem ochrany podnebí, jenž by měl být vytvořen;
  • Komise bude každé dva roky podávat zprávu o implementaci a dopadech směrnice na trh různých kategorií vozidel a životní prostředí;
  • Vytvoření standardizovaných zkušebních postupů s cílem porovnat a zlepšit transparentnost údajů poskytovaných výrobcem;

V rozpravě vystoupil i český poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ODS/EPP-ED), který se vyslovil proti přijetí předložené směrnice, protože ji považuje za „zbytečnou, přičemž podle něho návrh „jde proti pravidlům volného trhu, zasahuje do subsidiarity místních samospráv a povede „ke zvýšení administrativní zátěže radnic a nárůstu byrokracie. Vyjádřil přesvědčení, že by bylo vhodnější využít finančních prostředků radnic např. na „zateplování budov, zvýšení izolačních vlastností oken nebo výměny zdrojů osvětlení za moderní.

2. Očekávaný vývoj

Návrh musí také schválit Rada. Vzhledem k šíři pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu Rada návrh zkoumá, přičemž navrhuje i některé vlastní změny. Jedná se například o vyjmutí malých nákupů vozidel z rámce směrnice, aby se předešlo nadměrné administrativní zátěži. Zároveň Rada navrhuje uplatnění dvou možností naplnění požadavků směrnice povinnými subjekty – buď zahrnou technické specifikace na energetickou účinnost a dopady na životní prostředí do dokumentace vozidel, nebo je vyjádří v peněžních jednotách a uvedou je v rozhodnutí o koupi.

Jakmile Rada návrh schválí, text bude publikován v Úředním věstníku EU a dvacátý den po publikaci bude účinný. Jeho ustanovení se budou uplatňovat buď od 1. ledna 2010, nebo od 1. ledna 2012.

Státy budou muset směrnici transponovat do národních právních řádů do 18 měsíců od data účinnosti. Neprodleně pak sdělí Komisi znění transponovaných ustanovení a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a ustanoveními směrnice. Zároveň by měly mít notifikační povinnost: sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice.

Komise bude každé dva roky ode dne účinnosti podávat zprávy o uplatňování směrnice.

Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)817)

Připojené dokumenty: SEK(2005)1588

Právní báze: čl. 175 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Dan Jørgensen, Dánsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality