AKTUALIZACE: Kvalitativní standardy povrchových vod

03.11.2008
Euroskop

Rada na svém říjnovém zasedání přijala návrh směrnice týkající se ochrany povrchových vod v EU.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES (KOM(2006)397 v konečném znění)

1. Stav legislativního procesu

Rada ve svém druhém čtení 20. října 2008 přijala návrh směrnice upravující kvalitativní standardy povrchových vod. Text byl přijat ve druhém čtení Evropského parlamentu v červnu 2008 (viz zde). Na implementaci směrnice mají členské státy 18 měsíců.

2. Klíčové obsahové body legislativního aktu

Směrnice:

  • zrušuje směrnice č. 82/176, č. 83/513, č. 84/156, č. 84/491, č. 86/280 a doplňuje směrnici č. 2000/60 o vodě;
  • zavádí normy environmentální kvality (EQS) pro 33 látek (pesticidů, těžkých kovů aj.);
  • vymezuje kritéria pro tzv. mísící zóny, tedy oblasti blízké zdroji znečištění;
  • vyčleňuje skupinu 13prioritně hazardních látek (včetně těžkých kovů jako rtuť a kadmium), které by členské státy měly do dvaceti let zcela přestat používat;
  • stanovuje, že do roku 2015 musejí členské státy vytvořit plány, které povedou k nepřekročení horní hranice stanovené touto směrnicí pro míru koncentrace výše zmíněných látek ve vodě;
  • určuje, že Komise v roce 2011 přezkoumá EQS a rozhodne o začlenění dalších látek.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES (KOM(2006)397)

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Anne Laperrouze, Francie, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality