AKTUALIZACE: Telekomunikační balík

03.11.2008
Euroskop

Poté, co plénum Evropského parlamentu přijalo pozměňovací návrhy k legislativním textům telekomunikačního balíku, jimiž provedlo podstatnou změnu v celém systému navrhované regulace, Komise upravila svůj návrh tak, aby reagoval na názory, které Evropský parlament během procesu schvalování zřetelně vyjádřil.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699 v konečném znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)628 v konečném znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (ES) č.21/2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice (ES) č.19/2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice (ES) č.20/2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697 v konečném znění)

1. Legislativní pozadí

Telekomunikační balík, sestávající ze tří legislativních a dvou nelegislativních dokumentů, byl Komisí představen 13. listopadu 2007. Jeho cílem je prostřednictvím změn stávajícího předpisového rámce vytvořit „jednotný evropský informační prostor (více zde). Již od svého představení se však setkává s poměrně negativním přijetím (ať již ze strany poslanců Evropského parlamentu, členských států nebo telekomunikačních společností).

Evropským parlamentem prošly všechny tři legislativní texty s poměrně rozsáhlými pozměňovacími návrhy. Ty se nejvíce dotkly plánovaného úřadu pro regulaci telekomunikačních trhů. Hlavním bodem kritiky je nejen zřízení úřadu jako takové, ale též rozsah jeho pravomocí a vztah úřadu ke Komisi.

Komise se modifikovaným zněním svého návrhu pokouší na kritiku reagovat. Přestože některé myšlenky Evropského parlamentu přejala, stále zde existují sporné body, které Komise, přes nesouhlas Parlamentu, prosazuje.

2. Klíčové obsahové body modifikované verze návrhu

Hlavní změnou oproti původnímu návrhu je změna struktury hlavního regulačního úřadu. Ten by se již neměl jmenovat Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací (EECMA), ale nově Úřad pro evropské telekomunikační regulátory. Komise tak odmítla název BERT, který navrhl Evropský parlament. Přijala však ten podnět Parlamentu, který hovoří o částečném financování z rozpočtu Evropské unie. Parlament také doporučil, aby dvě třetiny výdajů nového úřadu byly povinně poskytovány vnitrostátními regulačními orgány. S tím ovšem Komise nesouhlasí a prosazuje verzi, kdy podíl jednotlivých vnitrostátních orgánů bude dobrovolný. Jako důvod k tomuto opatření Komise vidí možnost, že při povinném přispívání by se některé regulační orgány mohly dostat do vážných finančních potíží.

Komise se s Parlamentem neshodla též na míře její spolupráce s úřadem. Catherine Trautmann, zpravodajka jednoho z návrhů, předložila systém spolupráce, který by vyžadoval pro situace, kdy by Komise chtěla zrušit nařízení zavedené některým vnitrostátním regulačním orgánem, schválení tohoto kroku od úřadu BERT. To Komise odmítá. Domnívá se, že by to bylo přílišným zásahem do pravomocí, které náleží jí – podle Smlouvy o založení ES. Úřad v podobě, jak ho vidí Komise, by tak měl mít pouze konzultační úlohu. Na podobném základě si Komise také přisuzuje pravomoc rozhodnout, zda vnitrostátní orgány smějí provést tzv. unbundling. Zde se Parlament opět domnívá, že k tomuto rozhodnutí by měl být třeba souhlas hlavního regulačního úřadu.

3. Očekávaný vývoj

Rada se bude telekomunikačním balíkem zabývat na svém zasedání 27. listopadu 2008. Očekává se, že budou schváleny výše uvedené změny. Poté se bude pro návrh hledat shoda mezi Evropským parlamentem a Radou.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)628)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:IMCO (zpravodaj Malcolm Harbour, Velká Británie,EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:ITRE (zpravodajkaPilar del Castillo Vera, Španělsko,EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (ES) č.21/2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice (ES) č.19/2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice (ES) č.20/2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:ITRE (zpravodajka Catherine Trautmann, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality