Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

03.11.2008
Euroskop

Komise 15. října 2008 zveřejnila zelenou knihu o jakosti zemědělských produktů a zároveň otevřela veřejnou konzultaci, která potrvá do 31. prosince 2008.

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (KOM(2008)641 v konečném znění)

1. Pozadí

Komise považuje jakost produktů za jedinou možnost, jak konkurovat zboží z rozvíjejících se zemí s nízkými produkčními náklady. Dalšími dlouhodobými požadavky evropských spotřebitelů jsou podle Komise chuť, tradice a autentičnost, ale také bezpečnost potravin, zdraví či výživová hodnota. Snahou Komise je tedy dlouhodobě vytvořit politiku zajišťující pevná pravidla na ochranu jakosti zemědělských produktů, zároveň ale zabránit zvýšeným nákladům.

Platnou legislativou v této oblasti jsou především nařízení č. 509/2006 podporující zaručené tradiční speciality, nařízení č. 510/2006 týkající se ochrany zeměpisných označení a označení původu potravin a směrnice č. 13/2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin.

K nařízením Rady č. 509/2006 a 510/2006 dále existují nařízení Komise č. 1216/2007, resp. č. 1898/2006, která stanovují podrobná prováděcí pravidla.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Cílem zelené knihy je zahájit v Evropské unii diskusi o tom, jak pomoci evropským zemědělcům efektivněji využívat kvality potravin, které produkují. Zelená kniha je rozdělena do tří hlavních kapitol:

2.1. Požadavky na produkci a obchodní normy

  • Nutnost zajistit lepší informovanost veřejnosti o požadavcích a normách, které evropští zemědělci dodržují a které jdou nad rámec hygieny a bezpečnosti produktů. Pokud si bude veřejnost existenci těchto přísných pravidel uvědomovat, může to být pro evropské výrobky výhodou na trhu.
  • Otázka, do jaké míry ovlivňuje definování produktu v obchodních normách EU spotřebitele. Komise zvažuje, zda má být povolen maloobchodní prodej produktů, které sice splňují hygienické a bezpečnostní požadavky, nedodržují však normy z estetických důvodů.
  • Má EU přesněji definovat tzv. nepovinné vyhrazené údaje, které na výrobcích definují způsoby hospodaření zemědělců (přičemž při chybném užití mohou spotřebitele mást)?
  • EU stojí před rozhodnutím, do jaké míry má být navrhování, provádění a kontrola obchodních norem ve sféře samoregulace, či naopak společné regulace.

2.2. Specifické systémy jakosti EU

  • Komise zvažuje vyjasnění či úpravu některých aspektů předpisů stanovujících práva uživatelů zeměpisných označení. Dle jakých kritérií by se mělo v budoucnu určovat, jedná-li se o obecné či zeměpisné označení?
  • Možné kroky EU za cílem ochrany zeměpisných označení ve třetích zemích (mimo EU). Úvaha, zda má EU usilovat o mezinárodní ochranu všech 3 tis. zeměpisných názvů.
  • Návrh, aby byly stávající tři systémy zápisu do rejstříku a ochrany zemědělských zeměpisných označení (zemědělské produkty a potraviny, lihoviny, víno) zjednodušeny a harmonizovány. Alternativně Komise zvažuje, že budou nadále rozvíjeny jako samostatné nástroje registrace.
  • Současný systém ZTS (Zaručené tradiční speciality) je jen velmi málo využíván. Konzultace vyzývá k předložení lepších řešení na podporu tradičních specialit.
  • Nutnost propagace zemědělských produktů z nejvzdálenějších regionů EU. Doposud byly užívány obrazové symboly na potravinách, zvažuje se však další prohloubení podobných aktivit.

2.3. Systémy certifikace

  • Současné certifikace jakosti poskytují záruky týkající se dodávaných produktů. V poslední době však vznikly obavy ohledně transparentnosti požadavků systémů certifikace a důvěryhodnosti uváděných tvrzení. Vzniká tak riziko, že spotřebitel bude i přes existenci certifikace uveden v omyl.

3. Očekávaný vývoj

Veřejná konzultace končí 31. prosince 2008. Po tomto datu Komise vyhodnotí příspěvky zainteresovaných aktérů a lze předpokládat, že na jejich základě vypracuje další dokument, v něm uvede již konkrétní alternativy nové politiky. Zveřejnění tohoto dokumentu lze očekávat v květnu 2009.

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (KOM(2008)641)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zemědělství a rozvoj venkova

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality