SPECIÁL: Balík pro zlepšení rovnováhy pracovního a rodinného života

11.11.2008
Euroskop

Evropská komise 3. října 2008 prezentovala kontroverzní balík opatření, která mají zlepšit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a také mezi muži a ženami v EU.

Balík se skládá z čtyř hlavních částí – revize směrnic o mateřské dovolené a právech pro ženy samostatně výdělečně činné, zprávy o dostupnosti dětské péče v EU a také vysvětlujícího sdělení. Návrhy mají nejenom přispět k usnadnění volby mezi pracovním a rodinným životem, ale také zlepšit demografickou situaci na kontinentě spojenou se stárnutím obyvatelstva.

Představené návrhy nejsou jedinou aktivitou Komise v dané oblasti. V červenci 2008 sociální partneři započali jednání o možné revizi úpravy rodičovské dovolené ve směrnici č. 96/34, která budou trvat maximálně devět měsíců. Jestliže dospějí k dohodě, Komise navrhne její obsah ve formě právně závazného legislativního návrhu.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A better work-life balance: stronger support for reconciling professional, private and family life (COM(2008)635 final)

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636 v konečném znění)

Rovné zacházení u OSVČ

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637 v konečném znění)

Prodloužení mateřské dovolené

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)638 v konečném znění)

Zlepšení dětské péče

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A better work-life balance: stronger support for reconciling professional, private and family life (COM(2008)635)

Připojené dokumenty: žádné

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2592, SEK(2008)2593

Právní báze: čl. 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2595, SEK(2008)2596

Právní báze: čl. 137 odst. 2 a 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)638)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2597

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality