Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

19.11.2008
Euroskop

Cílem návrhu je sankcionovat zaměstnavatele při zaměstnávání příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Rovněž jde o to omezit vykořisťování a zneužívání migrujících osob.

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249 v konečném znění)

1. Legislativní pozadí

Komise předložila 16. května 2007 návrh směrnice, kterou se stanoví minimální harmonizace správních, finančních a trestních sankcí vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Návrh je součástí rozsáhlé agendy imigrační politiky a boje proti zneužívání migrujících osob, která obsahuje mj. i směrnici o navrácení nelegálních migrantů nebo návrh na vytvoření tzv. modrých karet pro vysoce kvalifikované pracovníky.

V Unii žije podle odhadů EU 4,5 až 8 mil. nelegálních migrantů, kteří většinou pracují v zemědělství, hoteliérství nebo stavebnictví.

První rozprava v Radě proběhla 12. června 2007. 24. července 2008 pak Rada na svém 2887. zasedání vedla o návrhu další rozpravu. Většina delegací se shodla, že za účelem efektivnějšího působení směrnice je třeba zavést sankce a také účinné a cílené inspekce v odvětvích, která každý členský stát označí za důležitá. Rada počítá také se zavedením opatření pro právnické osoby.

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Hlavní body návrhu Komise jsou:

 • zavedení jednotných metod kontrol zaměstnavatelů členskými státy;
 • sankce – jak správní (pokuty, zpětná úhrada mzdy, úhrada nezaplaceného sociálního pojištění), tak trestní (přísně podmíněné mírou závažnosti porušení předpisů);
 • zaměstnavatelé budou mít povinnost kontrolovat povolení migrantů k pobytu a práci;

 • za pracovní poměr bude považován minimálně šestiměsíční kontrakt;

 • členské státy budou muset ilegálním migrantům umožnit podat na zaměstnavatele stížnost (v tom by jim měly být nápomocny neziskové organizace aj., aniž by jim hrozily jakékoli právní postihy).

2.1. Návrh legislativního usnesení výboru LIBE

Návrh legislativního usnesení parlamentního výboru LIBE ze 4. listopadu 2008 uvádí, že oblast působnosti navrhované směrnice je malá a že se předpis například nevztahuje na státní příslušníky těch členských států, které k EU přistoupily v roce 2004 a 2007 a pro které stále platí přechodná opatření, čímž se omezuje volný přístup na pracovní trhy řady členských států EU-15.

Mezi hlavní připomínky a pozměňovací návrhy výboru patří:

 • zjednodušení směrnicí navrhovaných formalit v případě, že zaměstnavatelem je soukromá osoba;
 • členské státy by měly zaměstnavatelům poskytnout jasná pravidla a průběžné poradenství, jak rozpoznat pravost povolení k pobytu a jiných povolení (měl by být zaveden systém sdílení osvědčených postupů na úrovni celé EU);
 • snížení finančních postihů v případě, že zaměstnavatel je soukromá osoba, která státního příslušníka třetí země s nelegálním pobytem zaměstnává jako pomocnou sílu v domácnosti či v oblasti osobních služeb;
 • neproplacené odměny, které náleží nelegálně zaměstnanému státnímu příslušníkovi třetí země za vykonanou práci, zaplatí zaměstnavatel včetně dalších finančních pohledávek související s prací (plus veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem odměny a pohledávek do zahraničí v případě, že se nelegální zaměstnanec vrátil do své vlasti; tím by se mělo zabránit penalizaci tohoto příslušníka);
 • státní příslušník třetí země by měl zpětně získat dlužnou odměnu automaticky, aniž by byl nucen podat stížnost, a to i v případě navrácení do své vlasti;
 • členské státy by měly mít povinnost kontrolovat minimálně 5 % podniků na svém území namísto Komisí navrhovaných 10 % (návrh pramení ze snahy omezit administrativní zátěž; v současnosti jsou takto kontrolována 2 % společností).

2.2. Pozice České republiky

Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9871/07 dne 23. května 2007. Výbor pro evropské záležitosti navrhl 6. prosince 2007 závěrečná stanoviska k návrhu směrnice:

 • vítá a podporuje snahu o komplexní řešení problému nelegálního zaměstnávání, která by měla vést i k omezení s ním související trestné činnosti;
 • doporučuje ke zvážení rozšíření působnosti směrnice na všechny nelegálně pracující cizince, tj. i cizince pobývající na území členského státu legálně (zavádění dalších odlišných režimů pro jednotlivé skupiny cizinců považuje výbor za neopodstatněné a nežádoucí);
 • navrhuje upravit návrh tak, aby byla vyváženěji rozdělena odpovědnost mezi primární zaměstnavatele a nelegální zaměstnance;
 • nepovažuje trestněprávní sankce za opodstatněné či vhodné řešení problému nelegálního zaměstnávání cizinců (podporuje spíše posílení koordinace, spolupráce a výměny informací o tzv. osvědčených postupech);
 • žádá vládu o zohlednění především sankčních opatření obecně tak, aby obstála v hodnocení souladu s principy subsidiarity a proporcionality.

Senátním zpravodajem návrhu směrnice byl Tomáš Grulich. Senátní Výbor pro záležitosti Evropské unie usnesením č. 147 návrh doporučil k projednání plénem Senátu. Ten se návrhem zabýval 1. listopadu 2007. Přestože se usnesl na nezbytnosti dané normy, odmítl princip, podle něhož má být navrácení nelegálního imigranta odloženo, dokud státní příslušník třetí země neobdrží veškerou odměnu.

Senát žádal, aby bylo ponecháno na úvaze členských států, jakým způsobem bude upravena odpovědnost tzv. třetích stran za podporu nelegální imigrace.

Kvantitativní vymezení povinnosti každoročních kontrol společností pokládá za nadměrnou administrativní zátěž, která navíc neposlouží účinnému provádění směrnice, a doporučuje zaměřit kontrolu spíše na sektory, které jsou nelegální prací obzvláště postiženy.

Senát vládě doporučil, aby při případné implementaci navrhované směrnice zvážila možnost rozšíření v ní obsažených principů právní úpravy na nelegální práci cizinců bez ohledu na jejich pobytový status.

3. Stav legislativního procesu

Poslanci LIBE přijali 4. listopadu 2008 návrh legislativního usnesení v prvním čtení poměrem 24:3:16. Zpráva bude sloužit jako podklad při dalším vyjednávání s Radou.

4. Očekávaný vývoj

Zpravodaj návrhu Fava již započal jednání s francouzským předsednictvím a chce docílit přijetí normy v prvním čtení, aby o ní mohlo plénum Evropského parlamentu hlasovat 17. prosince 2008. V Radě proti sobě stojí jižní členské státy, které návrh podporují, a Německo, Polsko, Švédsko a Nizozemí, které nesouhlasí zejména se zavedením trestních sankcí.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007) 249)

Připojené dokumenty: SEK(2007) 596, SEK(2007) 603, SEK(2007) 604

Právní báze: čl. 63 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (Claudio Fava, Itálie, PES)

Odpovědná formace Rady: JHA

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality