AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

24.11.2008
Euroskop

Z dosavadních jednání o revizi směrnice o ekodesignu plyne, že minimálně na úrovni Rady o návrhu prozatím shoda neexistuje.
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399 v konečném znění)

1. Legislativní pozadí

Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (energy-related products; ErPs), mající rozšířit „záběr stávající směrnice č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive), Komise předložila 16. července 2008.

Obecně je jeho cílem zpřehlednění právního prostředí a zajištění volného pohybu ekologicky šetrného zboží v rámci EU – s výjimkou dopravních prostředků, na něž by se měla vztahovat separátní norma/normy (více zde).

2. Stav legislativního procesu

Rada se (stejně jako Evropský parlament) návrhem doposud meritorně nezabývala. Z jednání na úrovni stálých zástupců ovšem prozatím plyne, že shoda se bude – alespoň mezi členskými státy – hledat obtížně.

Např. ČR a Dánsko požadují, aby ErPs byly ve směrnici (resp. jejím článku 2) definovány co možná nejpřesněji. Naproti tomu Belgie se staví spíše za extenzivnější seznam a Velká Británie by uvítala kvantifikaci potenciálního zahrnutí i jiných než plánovaných ErPs – např. již zmíněných dopravních prostředků (srov. čl. 16 návrhu).

Itálie preferuje zcela odlišný přístup – revizi a/nebo přijetí norem vážících se ke konkrétním oblastem (jako příklad uvádí směrnici č. 2002/91 o energetické účinnosti budov) a odložení revize obecné směrnice o ekodesignu až do roku 2012.

3. Očekávaný vývoj

Výbor ENVI by měl svou zprávu pro první čtení přijmout 17. února 2009 s tím, že Evropský parlament jako celek by se měl návrhem zabývat 1. dubna 2009. Data, kdy by mělo dojít k meritorním jednáním v Radě, prozatím známa nejsou.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2115, SEK(2008)2116

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podnikání a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Magor Imre Csibi, Rumunsko, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality