AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

24.11.2008
Euroskop

Rada 24. října 2008 schválila návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Završil se tak mnohaletý komplikovaný legislativní proces, doprovázený politickými střety institucí. Schválená směrnice poprvé harmonizuje ustanovení trestního práva prostřednictvím kriminalizace některých zvlášť nebezpečných forem poškozování životního prostředí.
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí (KOM(2007)51 v konečném znění)

1. Klíčové obsahové body schváleného návrhu

Schválené znění směrnice je, jak jsme již informovali, kompromisem mezi zastánci hlubší integrace a jejími odpůrci. Návrh:

  • Má výrazně limitovaný věcný dopad – má se vztahovat jen na v příloze vyjmenované legislativní akty EU a jen na případy závažné újmy, smrti nebo vážného zranění osob;
  • Obsahuje definice jednotlivých skutkových podstat trestních činů proti životnímu prostředí (viz zde);
  • Nestanovuje výši sankcí (ty určí členské státy) za předpokladu, že sankce budou účinné, přiměřené a odrazující;
  • Kriminalizuje i podněcovaní, spoluúčast a případy hrubé nedbalosti.

2. Projednání návrhu v Radě

Návrh byl po dosažení dohody s Evropským parlamentem v prvním čtení bez problémů schválen Radou (JHA).

Devět delegací, mezi nimi i česká, ale připojilo k schválenému návrhu své prohlášení, ve kterém s e vyjadřují k čl. 8 odst. 2 směrnice. Ten stanoví, že členské státy budou informovat Komisi o znění hlavních ustanovení národního práva v oblasti působnosti směrnice a poskytnou ji také korelační tabulku. Jedná se o standardní formulaci nacházející se ve většině směrnic. Delegace podepsané pod prohlášením nicméně konstatují, že závazek v čl. 8 odst. 2 nemůže v žádném případě omezit volnost národních autorit ve volbě formy a metod provedení směrnice a také je podle jejich názoru v rozporu s čl. 34 Meziinstitucionální dohody o lepším zákonodárství, jenž se obecně týká korelačních tabulek.

3. Očekávaný další vývoj

Po očekávané publikaci schváleného návrhu v Úředním věstníku EU vyprší v roce 2010 lhůta dvou let pro transponování směrnice do národních právních řádů. Členské státy budou každé tři roky povinny sdělovat znění národní právní úpravy vycházející z této směrnice.

Návrh Směrnice Evropské parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí (KOM(2007)51)

Připojené dokumenty: SEK(2007)160, SEK(2007)161

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Hartmut Nassauer, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: JHA

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality