AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

22.12.2008
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu přijalo 16. prosince 2008 Bushill-Matthewsovu zprávu o revizi směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)419)

Komise návrh předložila coby součást tzv. sociálního balíku 2. července 2008 (více zde a zde) a přestože se původně předpokládalo, že jeho schvalování bude relativně problematické (s ohledem na předchozí „nedohodu mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců), nakonec se ukázalo, že sporných bodů je jen několik a všechny jsou řešitelné.

Cílem revize je zejména rozšířit aplikaci stávající směrnice, protože podle Komise není jejích ustanovení vždy náležitě využíváno (v současnosti existují evropské rady pracujících jen ve třetině podniků, v nichž je možné je zakládat).

1. Stav legislativního procesu

Před konáním zmíněného plenárního zasedání přijal Bushill-Matthewsovu zprávu 17. listopadu 2008 výbor EMPL, a to poměrem 36:1:10. S výjimkou samotného merita věci bylo na tomto kroku nejpozoruhodnější to, že zpravodaj textu se po předložení pozměňovacích návrhů ze strany PES (celkem jich bylo předloženo sedmnáct) při hlasování o zprávě jako celku zdržel a další neformální negociace o výsledném textu předal svému stínovému kolegovi Janu Cremersovi (Nizozemsko, PES).

Výbor navrhl především zpřesnění definic pojmů ve směrnici využívaných – kvůli zajištění právní ochrany zaměstnanců (článek 2). Na druhou stranu ovšem poznamenal, že v podnicích, kde již evropské rady zaměstnanců existují, by k žádným zásadním změnám docházet nemělo (článek 13).

Poslanci se rovněž postavili za vyjasnění, kdy lze kroky zaměstnavatele považovat za „transnacionální, aby bylo možné – v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech Vilvoorde, British Airways a Marks and Spencer – zajistit ochranu těch zaměstnanců, kteří pro daný podnik pracují v jiném členském státě (v případě, že by firma ukončovala svou činnost či prováděla zásadní restrukturalizaci), a za zrušení minimálního počtu zaměstnanců, kteří by měli být oprávněni jednat se zaměstnavatelem, resp. zakládat evropské rady zaměstnanců (v současnosti činí tento počet 50 osob).

Směrnice by se měla znovu revidovat po třech letech od vstupu v platnost (resp. po třech letech od završení implementace).

Plénum vše výše uvedené bez zásadnějších změn přijalo poměrem 411:44:181.

2. Očekávaný vývoj

Rada by se měla textem (spíše jen formálně) zabývat na některém ze svých prvních zasedání v roce 2009 (již 4. prosince 2008 vedli reprezentanti členských států debatu se zástupci Evropského parlamentu a Komise).

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)419)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2154, SEK(2008)2155, SEK(2008)2166, SEK(2008)2167

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Philip Bushill-Matthews, Velká Británie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality