Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

22.12.2008
Euroskop

Evropská komise 27. listopadu 2008 předložila k veřejnému projednávání dokument, jehož cílem je vytvoření systému kolektivních žalob. Ten má pomoci spotřebitelům lépe se domoci svých práv.

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů (KOM(2008)794)

Dostupnost mechanismů odškodnění spotřebitelů podle Komise napomáhá nejen upevňování důvěry spotřebitelů v trh, ale zlepšuje také jeho výkonnost.

1. Legislativní pozadí

Mezi nejdůležitější dokumenty související s oblastí ochrany spotřebitelů patří Strategie spotřebitelské politiky, plán posilování důvěry spotřebitelů a maloobchodníků k přeshraničnímu nakupování. Strategie je doplněna návrhem směrnice o právech spotřebitelů.

Současná právní úprava zahrnuje doporučení č. 98/257 a doporučení č. 2001/310 o zásadách mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů, směrnici č. 98/27 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů a nařízení č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Samotná iniciativa pro vytvoření mechanismu kolektivního odškodnění spotřebitelů vychází z usnesení Evropského parlamentu, výzvy Rady, usnesení Evropského parlamentu k zelené knize o maloobchodních finančních službách, požadavku vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu „Equitable Life a stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru. I OECD vyzvala k vytvoření katalogu prostředků odškodnění spotřebitelů, včetně mechanismu kolektivního odškodnění.

Komise zorganizovala semináře s tématikou kolektivního odškodnění v červnu 2007 v Lovani a v květnu a červnu 2008 v Bruselu. Na konferenci o kolektivním odškodnění v listopadu 2007 byla zahájena konzultace k návrhu kritérií pro systém kolektivního odškodnění.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Komise předložila zelenou knihu s cílem vytvořit mechanismus, který by spotřebitelům umožnil získat účinné odškodnění bez závislosti na tom, kde v EU je hospodářský objekt usazen. Komise vyjmenovává současné překážky spotřebitelů, jimiž jsou přístupnost, efektivita, finanční dostupnost, důvěra a nedostatečné povědomí spotřebitelů o jednotlivých mechanismech odškodnění. Největší problémy se získáním odškodnění jsou podle vypracované studie v odvětví finančních služeb (39 % případů), telekomunikací (12 %), v dopravě (8 %) a souborných službách pro cesty a cestovní ruch (7 %). Každý pátý spotřebitel se na soud neobrátí, pokud je nárok nižší než 1000 €, a každý druhý spotřebitel, pokud částka nepřevyšuje 200 €. 76 % spotřebitelů je ochotno se svých práv domáhat u soudu, pokud by se mohli spojit s ostatními.

Dokument dále zmiňuje vysoké náklady a zdlouhavost v případě individuálně řešeného sporu. (Mechanismus alternativního řešení sporů není dostupný ve všech členských státech nebo je k dispozici pouze pro určitá odvětví.)

Mechanismus kolektivního odškodnění existuje ve třinácti členských státech, přičemž se mezi sebou vzájemně liší. Mechanismus kolektivních žalob funguje na principu zastoupení třetí stranou, například při finanční nevýhodnosti individuálního soudního řízení.

Komise navrhuje čtyři způsoby řešení:

  • Žádné opatření na úrovni ES. Nepočítá se s přijetím žádné úpravy na úrovni ES. Komise nicméně zdůrazňuje nutnost zavedení nástrojů pro řešení přeshraničních nároků – směrnice č. 2008/52 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech do roku 2011 a nařízení č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, platným od ledna 2009.

  • Spolupráce mezi členskými státy. Státy disponující mechanismem kolektivního odškodnění by jej otevřely i spotřebitelům zjiných členských států a ostatní členské státy by jej zavedly. Spolupráci usnadní zavedená Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net).
  • Kombinace nástrojů politik. Řešení spočívá vkombinaci závazných a nezávazných politik. První krok spočívá vdoporučení zaměřeném na monitoring výsledků a směrnici požadující zavedení systémů kolektivního alternativního řešení sporů.
  • Postup soudního kolektivního odškodnění. Řešením je závazné či nezávazné opatření EU zajišťující existenci mechanismu kolektivního odškodnění a vytvoření opatření a nástrojů kjeho prosazení – snížení finančních nákladů, záruky předcházení neoprávněným nárokům, právo podávat zástupné žaloby a postupy opt-in nebo opt-out.

3. Očekávaný vývoj

Zúčastněné strany se mohou k zelené knize vyjádřit do 1. března 2009. Evropská komise poté vyhodnotí jejich odpovědi a výsledek předloží v první polovině roku 2009. Na jeho základě pak vznikne nový politický dokument.

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů (KOM(2008)794)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zdraví a spotřebitelé

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další dokumenty

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality