AKTUALIZACE: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

29.12.2008
Euroskop

Rada se na svém zasedání 1. prosince 2008 vyjádřila k Aktu o drobném podnikání.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu (KOM(2008)394)

Návrh nařízení Rady o statutu soukromé společnosti (KOM(2008)396)

1. Stav legislativního procesu

Rada vyzvala na svém zasedání 1. a 2. prosince 2008 k co největší politické propagaci Aktu a drobném podnikání na nejvyšší úrovni; jeho myšlenky označila za vhodný rámec pro podporu malého a středního podnikání. Rada vyzývá Komisi, členské státy a Evropskou investiční banku, aby neprodleně – v souvislosti s finanční krizí – učinily kroky na podporu financování malých a středních podniků. Obsažena je také výzva Komisi, aby urychlila administrativní procedury umožňující podnikům čerpat z jejích finančních programů.

Diskuse obsahující konkrétnější položky byla vedena v COREPERu nad návrhem nařízení o statutu soukromé společnosti. Diskuse přinesla mnoho protichůdných návrhů a byla vedena především o následujících otázkách:

  • Mnoho delegací se vyslovilo pro bližší navázání evropské soukromé společnosti na národní právo, aby se zabránilo legislativnímu vakuu. Předsednictví tento bod podpořilo.
  • Otázka, zda má evropská soukromá společnost nutně vznikat na přeshraniční bázi. V tomto bodě byly členské státy nejednotné. Předsednictví se přiklonilo ke vztažení SPE (evropská soukromá společnost) k přeshraničnímu elementu.
  • Některé členské státy nesouhlasily se základním kapitálem SPE ve výši 1 € a navrhly minimální limit 1-3 tis. € (některé dokonce navrhovaly 10 tis. €). Předsednictví se přesto přiklonilo k tomu i nadále prosazovat 1 €.

2. Očekávaný vývoj

Před konečným projednáním v Radě poskytne své stanovisko ještě Evropský parlament, není však vázán žádnou časovou lhůtou. Přesný harmonogram dalších kroků tak nelze odhadnout, stejně jako nelze předvídat rychlost a úspěšnost dosažení kompromisu v Radě.

Návrh nařízení Rady o statutu soukromé společnosti (KOM(2008)396)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2098, SEK(2008)2100, SEK(2008)2099

Právní báze: čl. 308 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: JURI (zpravodaj Klaus-Heiner Lehne, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: COMPETITIVENESS

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality