AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

07.01.2009
Euroskop

Rada na zasedání, které proběhlo ve dnech 18.-20. listopadu 2008, došla k politické dohodě ve věci střednědobé revize SZP (Health Check). O den později, 19. listopadu 2008, dospělo po hlasování o čtyřech zprávách Luise Manuela Capoulase Santose, ke stanovisku v jediném čtení také plénum Evropského parlamentu.

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce; Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (ES) č. […]/2008; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/114/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (KOM(2008)306)

1. Stav legislativního procesu

Evropský parlament byl pouze konzultován, vystupoval však velmi aktivně: k původním návrhům Komise podal více než tisíc pozměňovacích návrhů. Nejvíce jich směřovalo k návrhům nařízení, které se týkají stanovení společných pravidel pro režimy přímých podpor pro zemědělce a společné organizace trhů (více zde, zde a zde).

Hlasování po jménech se na vyžádání uskutečnilo ve dvou případech. Prvním byla závěrečná rezoluce ke zprávě o návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor. Návrh legislativního usnesení byl přijat 441 hlasy, 219 poslanců hlasovalo proti, 29 se hlasování zdrželo. Původní návrh Komise tak byl přijat v pozměněném znění. Druhé hlasování po jménech se uskutečnilo v případě závěrečné rezoluce ke zprávě o návrhu nařízení o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008. Zde byl návrh legislativního usnesení přijat 383 hlasy, 256 poslanců hlasovalo proti, 37 se zdrželo hlasování. Původní návrh Komise byl opět přijat v pozměněném znění.

V pozměněném znění byly schváleny i zbývající dvě části „health check: návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (viz legislativní usnesení) a návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (viz legislativní usnesení).

2. Klíčové obsahové body ve znění závěrů Rady a legislativních usnesení Evropského parlamentu

Nejkontroverznější otázku prvního návrhu (návrh nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor) představovala redukce přímých plateb prostřednictvím zvýšení povinné modulace. Evropský parlament upřednostňoval mírnější zvýšení modulace pro podniky spadající do kategorie 5 000 € – 99 999 € příjmu na přímých platbách ročně (namísto 13 % do roku 2013 dle původního návrhu Komise zvýšení jen na 7 %, ze stávajících 5 % na 6 % v letech 2009 a 2010 a na 7 % pak v letech 2011 a 2012). Menší navýšení povinné modulace, než předpokládá původní návrh Komise, Parlament navrhoval i u podniků pobírajících ročně na přímých platbách více než 100 tis. €.

Rada v rámci výsledného kompromisu dospěla také k dohodě na menší míře zvýšení povinné modulace. Namísto stávajících 5 % má povinná modulace pro podniky pobírající ročně více než 5000 € na přímých platbách činit 7 % v roce 2010, 8 % v roce 2011, 9 % v roce 2012 a 10 % v roce 2013. Podniky pobírající více než 300 tis. € ročně na přímých platbách navíc mají k této povinné míře modulace od roku 2009 (resp. rozpočtového roku 2010) připočítávat další 4 %.

Prostředky získané touto modulací mají být speciálně využity v rámci programů rozvoje venkova pro nové priority (klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, řízení vodních zdrojů, podpora biodiverzity, inovací a speciální podpora sektoru produkce mléka). Společenství chce programy v těchto oblastech kofinancovat do výše 75 %, u regionů soudržnosti až do 90 %.

Členským státům je v rámci čl. 68 nařízení umožněno 10 % z tzv. národní obálky věnovat specifickým podporám produkce, která má zvláštní význam z hlediska environmentálního, marketingového, z hlediska podpory zdraví zvířat a ekonomicky zranitelných regionů (hlavně pokud jde o mléčný sektor, který je speciálně předmětem zájmu).

Závěry jednání Rady z 18.-20. listopadu 2008 počítají u některých typů plateb, kde nedošlo k úplnému decouplingu, tedy oddělení od produkce, s jejich zrušením a integrací do systému jednotné platby. Týká se to například některých plodin pěstovaných na orné půdě či chmele od ledna 2010. Od července 2012 má končit také podpora vázaná na produkci u bramborového škrobu či lnu a konopí pěstovaných na vlákno. (Pozměňovací návrhy Parlamentu počítaly se zachováním specifických podpor u lnu na vlákno či bramborového škrobu až do roku 2013).

Pokud jde o normy cross-compliance, povinnost pokutovat zemědělce za nedodržování některých norem (zejména těch, které se týkají zdraví zvířat) prostřednictvím redukce přímých plateb, se má států přistoupivších k EU 1. května 2004 týkat až od 1. ledna 2013. Úsilí ke zjednodušování těchto norem a administrativních procesů, které probíhají na národní úrovni, má dle závěrů Rady nadále pokračovat.

U druhého návrhu (návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení č. 320/2006, nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (ES) č. […]/2008) představovalo nejvíce sledovanou otázku odstranění kvót na mléko a mléčné výrobky do roku 2015, které Komise navrhovala uskutečnit prostřednictvím postupného navyšování stávajících mléčných kvót do roku 2013/2014. Parlament podporoval variantu navýšení kvót o 2 % pro rok 2008/2009 a pak o 1 % v letech 2009/2010 a 2010/2011 a následné posouzení ze strany Komise, zda je vhodné další navyšování kvóty či její úplné odstranění s ohledem na situaci na trzích.

Výsledek kompromisu Rady předpokládá: a) navyšování stávajících kvót pouze o 1 % do roku 2013; b) možnost pružnějšího přístupu k požadovanému referenčnímu množství tuku v mléce, což by mělo umožnit větší manévrovací prostor pro členské státy, pokud jde o rozdělení na kvótu pro přímý prodej (mléko, které musí splňovat parametr minimálního referenčního množství tuku) a kvótu na dodávky; c) prezentaci zprávy Komise o stavu odvětví do 31. prosince 2012, která má nastínit další vývoj, počítá se přitom s úplným zrušením kvót v roce 2015; d) možnost členských států poskytovat do konce března 2014, kdy se předběžně počítá s uvolněním kvót, svému mléčnému sektoru limitovanou státní pomoc.

Důležitými změnami, které zůstaly zachovány v souladu s původním návrhem Komise, jsou zrušení povinného vyjímání části půdy z produkce (tzv. set-aside), které má být z ekologického hlediska nahrazeno dodržováním některých existujících Zásad správné zemědělské praxe, mezi které patří udržování remízků a biopásů coby ekosystémů „nárazníkových zón. Druhou změnou je zrušení hektarové podpory pěstování energetických plodin.

Kompromis týkající se návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2006/114 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) počítá se zahrnutím nových priorit do programu rozvoje venkova (boj s klimatickými změnami, podpora obnovitelných zdrojů energie, především však biopaliv druhé generace, vodohospodářství a zachování biologické rozmanitosti).

Revidované národní strategické plány mají být zaslány členskými státy Komisi do 30. června 2009.

3. Očekávaný vývoj

Rada jakožto rozhodující orgán v procesu schvalování (vzhledem ke konzultační proceduře) dospěla k politické dohodě nad konsolidovaným zněním textů všech čtyř legislativních návrhů. Následovat má už pouze přijetí vlastních legislativních textů po jejich finalizaci ze strany právních a lingvistických expertů.

Evropský parlament byl v tomto případě vzhledem ke konzultační proceduře méně relevantním činitelem legislativního procesu. Přesto došlo z jeho strany k přijetí legislativních usnesení, které ve všech čtyřech případech znamenaly přijetí původního návrhu Komise v pozměněném znění. Komise následně 19. listopadu 2008 publikovala svůj postoj k jednotlivým legislativním usnesením Parlamentu. V případě prvních tří návrhů dospěly Komise a Parlament k částečné dohodě, v případě usnesení o návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 2006/144 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013), v němž Parlament mj. kladl explicitní důraz na podporu biopaliv druhé generace a požadoval zajištění, aby podpora biopaliv neměla za následek omezení výroby potravin, byl postoj Komise zamítavý.

Legislativní proces tedy dospěl – až na některé víceméně formální – kroky k závěru (obsahové změny v politické dohodě a konečném kompromisu Rady již očekávat nelze).

Nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, má vstoupit v platnost sedmý den po publikaci v Úředním věstníku EU, počítá se s jeho účinností od 1. ledna 2009. V úvahu je bráno přechodné období pro přechod z aplikace režimu jednotné platby na plochu (SAPS) na režim jednotné platby na farmu (SPS) pro nové členské státy, které bylo prodlouženo až do konce roku 2013. Vzhledem k nutnosti poskytnout dostatečný čas členským státům pro implementaci norem souvisejících se začleňováním nyní samostatně stojících plateb (mimo decoupling) do systému jednotné platby mají také být související ustanovení aplikována až od roku 2010.

Podobně se s účinností od 1. ledna 2009 počítá u nařízení o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení č. 320/2006, nařízení č. 1234/2007, nařízení č. 3/2008 a nařízení č. […]/2008. Pouze některá ustanovení čl. 4 (cenová regulace a intervence v některých sektorech) mají nabývat platnost postupně v průběhu roku 2009, respektive od 1. dubna 2011.

Vstup v platnost sedm dnů po publikaci v Úředním věstníku EU a účinnost od 1. ledna 2009 se týká také nařízení, kterým se mění nařízení č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Health Check představuje především úpravu stávajících mechanismů SZP. Neřeší tedy otázku budoucnosti SZP a jejího financování (včetně vývozních subvencí, přímých plateb a požadavků ze strany Světové obchodní organizace) po roce 2013, pouze vyzývá k tomu, aby se tím v následujícím období Komise i Rada vážně zabývaly. Rada proto zahájila diskusi o budoucnosti SZP po roce 2013 na svém zasedání 28. listopadu 2008, pod vlivem závěrů neformální schůzky ministrů zahraničí EU ve francouzském Annecy 23. září 2008.

Návrh Nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce; Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (ES) č. […]/2008; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/114/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (KOM(2008) 306)

Připojené dokumenty: SEK(2008)1885; SEK(2008)1886

Právní báze: čl. 37 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zemědělství a rozvoj venkova

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: AGRI (zpravodaj Luis Manuel Capoulas Santos, Portugalsko, PES)

Odpovědná formace Rady: AGRI

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality