AKTUALIZACE: Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

08.01.2009
Euroskop

17. prosince 2008 schválilo plénum Evropského parlamentu v prvním čtení návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Schválené znění podporuje volbu právního základu v rámci prvního pilíře, kterou provedla Evropská komise, a dostává se tak do rozporu s pozicí většiny členských států požadujících vypracování nového návrhu v rámci třetího pilíře.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151)

1. Klíčové obsahové body schválených pozměňovacích návrhů

Jak jsme již informovali, původní návrh Komise byl de facto zachován. Poslanci své pozměňovací návrhy směřovali do následujících oblastí:

  • Specifikace dalšího postupu u přestupků, když přestupce odmítne zaplatit. Odmítnutí přestupce bude sděleno úřadům jeho domovského členského státu, který převezme odpovědnost za vynucení, přičemž se užije postupu stanoveného národním právním řádem.
  • Stanovení celoevropských postupů kontroly bezpečnosti silničního provozu. Členské státy by měly zvýšit četnost dopravních kontrol zaměřených na dodržování maximální povolené rychlosti, frekvenci testování řidičů na přítomnost alkoholu v krvi, jakož i používaní bezpečnostních pásů. Poslanci rovněž navrhují, aby v budoucnu bylo projednáno zavedení jednotného pevného sazebníku pokut za porušení pravidel silničního provozu.
  • Posílení ochrany osobních údajů, zejména zákaz propojení navrhované datové sítě s jinými databázemi, uchovávaní osobních údajů pouze po omezenou dobu a povinnost informovat pachatele přestupku o právech k přístupu k jeho údajům, jejich opravě a vymazání.
  • Informování evropských řidičů, především u vstupu do každé země EU, o existenci a vymáhání směrnice.
  • Požadavek zhodnocení implementace směrnice Evropskou komisí po dvou letech aplikace, vypracování hodnotící zprávy a zvážení možnosti rozšíření okruhu přestupků, na které se směrnice vztahuje, například na řízení vozidla pod vlivem drog, telefonování za jízdy, řízení vozidla bez povinného ručení nebo bez řidičského průkazu.

2. Očekávaný vývoj

K návrhu se v prvním čtení musí vyjádřit také Rada. Vzhledem k velkým rozporům mezi členskými státy ohledně právního základu směrnice není v současnosti možné odhadnout, kdy se tak stane. Na jedné straně sice menšina států podporuje volbu právního základu návrhu v rámci prvního pilíře, tak jak to provedla Komise, na straně druhé však většina států s takovouto volbou nesouhlasí a požaduje vypracování nového návrhu v rámci třetího pilíře. Proti druhé variantě se však ostře vymezuje Evropský parlament, pro který by to znamenalo ztrátu vlivu i zapojení do legislativního procesu. Vyřešení patové situace v Radě bude úlohou českého předsednictví.

Kontroverzně je vnímán také pozměňovací návrh požadující vypracování celoevropských pokynů pro provádění silničních kontrol.

Vzhledem ke zmiňovaným kontroverzím není možné v současnosti odhadnout časový rámec případného přijetí návrhu. Uveďme jenom, že pokud bude návrh směrnice schválen, bude každý členský stát povinen sdělit Komisi do šesti měsíců název a adresu ústředního orgánu, který bude Komisi nápomocen při jejím uplatňování. Komise následně přijme společná pravidla pro formát a technické detaily výměny dat. Do dvanácti měsíců by měla být zřízena i elektronická síť výměny údajů. Do dvanácti měsíců od přijetí směrnice ji také budou muset členské státy transponovat do vnitrostátních právních řádů. Do dvou let by pak měla proběhnout revize, po níž by se oblast působnosti mohla rozšířit na některé nové přestupky.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151)

Připojené dokumenty: SEK (2008)350, SEK(2008)351, SEK(2008)352

Právní báze: čl. 71, odst. 1, písm. c) Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Inés Ayala Sender, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality