AKTUALIZACE: Přeshraniční zdravotnická péče

12.01.2009
Euroskop

Na programu Rady se 16. prosince 2008 objevil návrh směrnice o přeshraniční zdravotnické péči. Návrh, který je jedním z textů tzv. sociálního balíku, jenž byl jako celek představen v červenci 2008, je z pohledu členských států poměrně problematický, poněvadž se názory na jeho podobu výrazně odlišují. To se na zasedání Rady jen potvrdilo. Přijetí směrnice by dle Komise mělo napomoci pacientům uplatňovat své právo na přístup k přeshraniční zdravotnické péči.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)414)

1. Legislativní pozadí

Text, který Komise předložila, je součástí tzv. sociálního balíku, jenž byl představen 2. července 2008 v rámci „obnovené sociální agendy. Balík fakticky obsahuje čtyři legislativní návrhy (více zde).

Návrh již od svého zveřejnění vyvolává mezi zainteresovanými aktéry široké spektrum pozitivních i negativních reakcí. Jednání v Radě předcházela schůzka Coreperu 10. prosince 2008, která měla ukázat, kam se budou další diskuze o přeshraniční zdravotnické péči ubírat. Již zde se ukázalo, že debaty nebudou jednoduché a že se dá očekávat jejich dlouhé trvání, které se přenese minimálně do období po volbách do Evropského parlamentu. Během jednání téměř všechny národní delegace vyjádřily zájem na podstatných změnách v Komisí předloženém návrhu. Členské státy mají především obavu, že systém, který by návrh vytvořil, by mohl mít negativní vliv na jejich schopnost ovlivňovat vlastní (vnitrostátní) zdravotnické systémy. O těchto problémech se mluví již déle, a tak francouzské předsednictví během zasedání Coreperu přišlo s kompromisním návrhem. Ani tento text se však nesetkal s přílišným nadšením.

2. Stav legislativního procesu

Setkání Rady, které proběhlo v polovině prosince 2008, ukázalo, že politická dohoda ohledně přeshraniční zdravotnické péče je stále v nedohlednu. Velké množství členských zemí nadále považuje navrhovaný dokument za přílišné zasahování do vnitřních záležitostí. Některé hlasy dokonce zpochybnily potřebu směrnice jako takové. Velmi silně se proti ní postavila například delegace Kypru, která vyjádřila názor, že bude nemožné implementovat směrnicí předepsaná opatření ve všech zemích EU. Tatáž delegace vyjádřila i obavy z problému pro malé státy – přílivu dlouhodobých pacientů.

Právě zahrnutí dlouhodobých pacientů do směrnice je jedním z nejdůležitějších témat, o nichž se vedou spory. Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou proto učinila neformální ústupek v podobě předpokládaného vyjmutí dlouhodobých pacientů z návrhu.

3. Očekávaný vývoj

Projednávání návrhu v Evropském parlamentu se očekává na jaře 2009. Rada se bude návrhu věnovat na svém červnovém zasedání.

V současné době je poměrně složité odhadovat další směřování návrhu. Důvodem je nejen odlišnost názorů zainteresovaných aktérů, ale rovněž blížící se volby do Evropského parlamentu, které mohou celý proces de facto vrátit na počátek.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)414)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2163, SEK(2008)2164, SEK(2008)2165, SEK(2008)2183

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zdraví a spotřebitelé

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj John Bowis, Velká Británie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality