Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví

12.01.2009
Euroskop

Dne 10. prosince 2008 zveřejnila Komise zelenou knihu otevírající diskusi o pracovnících ve zdravotnictví. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009.

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008)725)

Evropská komise touto zelenou knihou otevírá debatu o situaci v oblasti zdravotnictví s ohledem na rostoucí poptávku po zdravotnických službách a jejich omezenou nabídku, o technologickém a informačním rozvoji, o připravenosti poskytovatelů zdravotní péče reagovat na požadavky jednotlivců, ale i o schopnosti vyrovnat se s případnou krizí a postupným stárnutím společnosti.

1. Pozadí

Zelená kniha navazuje na strategii Evropské komise v oblasti zdraví přijatou v říjnu 2007 a zveřejněnou v bílé knize Společně pro zdraví.

V souvislosti s mobilitou pracovníků zelená kniha zmiňuje článek 39 Smlouvy o ES revidované Smlouvou z Nice a jeho rozpracování v nařízení č. 1612/68, v němž je stanoveno právo občanů EU pracovat v jiném členském státě. Nařízení č. 1408/71 a prováděcí nařízení č. 574/72 pak koordinují různé systémy sociálního zabezpečení (stejná pravidla jsou platná i pro právo studovat v jiném členském státě) a směrnice č. 2005/36 stanoví uznávání odborných kvalifikací pro účely usazení se v jiném členském státě.

Migrace a nebezpečí odlivu mozků z rozvojových zemí vedlo v prosinci 2005 k přijetí strategie k opatřením týkajícím se nedostatku lidských zdrojů v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemích a v roce 2006 k přijetí akčního programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích. Součástí tohoto postupu se stal i návrh směrnice z roku 2007 obsahující doložku, která vyžaduje, aby byl ve zdravotnictví prováděn etický nábor.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Komise zdůrazňuje nutnost přizpůsobení zdravotnických systémů stárnutí společnosti. Očekává, že v letech 2008-2060 vzroste počet obyvatel v zemích EU ve věku 65 let a více o 66,9 milionů a velmi staří lidé (80+) budou představovat nejrychleji rostoucí skupinu obyvatel. Propaguje trend zavádění nových technologií ve zdravotnictví, ale zároveň upozorňuje na finanční náročnost a nezbytnost odborného vzdělávání pracovníků.

Evropská komise dále specifikuje šest oblastí, o nichž je nutné vést debatu:

Demografie a podpora udržitelného počtu pracovníků ve zdravotnictví

 • Stárnutí pracovní síly. V letech 1995-2000 klesl počet lékařů ve věku do 45 let v celé Evropě o 20 %, zatímco počet lékařů starších 45 let naopak vzrostl o 50 %. V pěti členských státech je téměř polovina zdravotních sester a ošetřovatelů starší 45 let.
 • Genderová rovnováha. Ženy tvoří přibližně až 75 % pracovních sil ve zdravotnictví vEU, vněkterých členských státech přesahuje v současné době nábor žen do zdravotních škol 50 %.

Kapacity v oblasti veřejného zdraví

 • Dostatek kvalifikovaných pracovníků, dostatek lékařských zásob, prevence, existence krizových plánů.
 • Ochrana zdraví na pracovišti. Orientace na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nutný dostatek specializovaných pracovníků ve zdravotnictví.

Odborná příprava

 • Zvýšení počtu studijních míst a úměrně tomu i počet pedagogických pracovníků.
 • Zajištění, aby obsah odborné přípravy byl uzpůsoben i zvláštním potřebám zdravotně postižených lidí.

Řízení mobility pracovníků ve zdravotnictví v rámci EU

 • Podpora „cirkulačního pohybu pracovníků za účelem doplnění odborného vzdělání a získání zkušeností.
 • Podpora dohod umožňujících přeshraniční výměnu a odbornou přípravu pracovníků ve zdravotnictví.
 • Vytvoření platformy pro výměnu názorů vedoucích pracovníků.

Celosvětová migrace zdravotnických pracovníků

 • Vytvoření metod monitoringu migrace zdravotnických pracovníků.
 • Zamezení odlivu mozků zrozvojových zemí.
 • Vytvoření mechanismu na podporu „cirkulační migrace.

Údaje na podporu rozhodování

 • Harmonizace metodiky získávání a porovnávání údajů o pracovnících ve zdravotnictví.

3. Očekávaný vývoj

Zelená kniha byla přijata Komisí a předána Radě a Evropskému parlamentu 15. prosince 2008. Zainteresované strany se mají možnost k nastíněným otázkám vyjádřit do 31. března 2009. Po uzavření konzultace Komise vyhodnotí zaslané příspěvky a zveřejní výsledky.

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008)725)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zdraví a spotřebitelé

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality