Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

13.01.2009
Euroskop

Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jež je známa také pod zkratkou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

1. Legislativní pozadí

Komisi vedly k předložení textu hned tři důvody: zjednodušení realizace cílů stávající směrnice č. 2002/96 skrze přehodnocení často zbytečných administrativních požadavků, závazek plynoucí, pokud jde o danou směrnici, z Lisabonské strategie, a samotný revizní mechanismus obsaženy ve směrnici č. 2002/96 (srov. čl. 17).

V důsledku přijetí nového textu by mělo dojít k rozšíření využití/opětovného využití/recyklace odpadních elektrických a/nebo elektronických zařízení a k eliminaci situací, kdy si členské státy danou normu vykládají různě (volně), a tudíž nedosahují požadovaných cílů. (Z cca 65 % recyklovaných elektrických a elektronických zařízení jsou podle Komise téměř dvě třetiny zpracovávány v rozporu se směrnicí. Navíc plošný cíl 4 kg vybraných odpadních elektrických a elektronických zařízení na osobu ročně (srov. Příloha II směrnice) je v některých případech nadhodnocen, v v jiných naopak silně podhodnocen.)

Směrnice č. 2002/96 byla přijata 27. ledna 2003, vstoupila v platnost 13. února 2003 a členské státy ji byly povinny včlenit do svých právních řádů do 13. srpna 2004.

2. Klíčové obsahové body návrhu

  • Propojení oblasti působnosti směrnice se směrnicí č. 2002/95 o nebezpečných látkách (známá také pod označením RoHS Directive; srov. čl. 2 návrhu).
  • Stanovení úrovně sběru na 65 % elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v předchozích dvou letech od roku 2016 (srov. čl. 7 návrhu).
  • Revize úrovně sběru v roce 2012 (mj. s ohledem oddělený sběr chladících a mrazících zařízení; srov. čl. 7 návrhu).
  • Požadavek na opětovné využití celých spotřebičů a zdravotnických prostředků (srov. čl. 11 návrhu).
  • Potvrzení požadavku odpovědnosti výrobců elektrických a elektronických zařízení (srov. čl. 12 návrhu).
  • Harmonizace registrace výrobců a předkládání zpráv výrobci v EU (srov. čl. 16 návrhu).
  • Doplnění minimálních požadavků na inspekce dodržování směrnice ze strany členských států (srov. čl. 20 návrhu).

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

V následujícím období se v Evropském parlamentu očekává přidělení zpravodaje k návrhu, v Radě pak první neformální debaty.

Podrobný harmonogram ani žádné zásadní námitky ze strany zainteresovaných zatím nejsou známy.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2933, SEC(2008)2934

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality