Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

13.01.2009
Euroskop

Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známé také pod označením RoHS Directive.
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)809)

1. Legislativní pozadí

Komisi vedla k revizi směrnice č. 2002/95 především snaha začlenit do jejího rámce zdravotnické prostředky a monitorovací a kontrolní přístroje a snaha o administrativní zjednodušení.

Směrnice č. 2002/95 byla přijata 27. ledna 2003, vstoupila v platnost 13. února 2003 a členské státy ji byly povinny včlenit do svých právních řádů do 13. srpna 2004. Jejím cílem je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

2. Klíčové obsahové body návrhu

  • Postupné začlenění zdravotnických prostředků a monitorovacích kontrolních přístrojů do oblasti působnosti směrnice (srov. čl. 2 návrhu).
  • Zavedení/zpřesnění definic v čl. 3 návrhu (mj. definice „zdravotnické prostředky, „homogenní materiál ap.).
  • Stanovení maximálních hodnot koncentrací pro zakázané látky včetně možností překročení (byť dočasně; čl. 4 návrhu).
  • Maximální lhůta platnosti výjimek v délce čtyř let (srov. čl. 5 návrhu).

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

V následujícím období se v Evropském parlamentu očekává přidělení zpravodaje k návrhu, v Radě pak první neformální debaty – podobně jako případě návrhu směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která s danou normou/návrhem souvisí.

Podrobný harmonogram ani žádné zásadní námitky ze strany zainteresovaných zatím nejsou známy.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)809)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2930, SEC(2008)2931

Právní báze: čl. 95 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality