Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

19.01.2009
Euroskop

Návrh zavádí sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území členského státu za účelem práce. V případě kladného vyřízení žádosti by se vydávalo povolení k pobytu a výkonu práce jediným aktem.

Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)638)

Směrnice je součástí balíku norem týkajících se pracovního přistěhovalectví včetně projektu tzv. evropských modrých karet (viz zde), které mají představovat pracovní povolení a povolení k pobytu určené pro přistěhovalce, již mohou zaplnit volná, vysoce kvalifikovaná pracovní místa na evropském pracovním trhu.

1. Legislativní pozadí

11. ledna 2005 Komise zveřejnila zelenou knihu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace, podle níž 21. prosince 2005 ve formě sdělení publikovala plán politiky v oblasti legální migrace. Jedním z cílů následného akčního programu Evropské rady z prosince 2006 týkajícího se legální migrace bylo také zavedení „obecného rámce pro spravedlivý a na právech založený přístup k pracovní migraci.

Původní návrh směrnice předložila Komise 23. října 2007. Cílem francouzského předsednictví bylo uzavřít jednání do konce roku 2008, což bylo součástí Evropského paktu pro imigraci a azyl, který byl jako stěžejní programový dokument francouzského předsednictví pro oblast svobody, bezpečnosti a práva (justice a vnitřních věcí) předložen summitu Evropské rady 15.-16. října 2008. Jednání ale do konečné podoby povede předsednictví české.

Ve vztahu k Evropskému parlamentu je návrh předmětem konzultace.

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

2.1. Návrh Komise

 • Povolení k pobytu a pracovní povolení budou tvořit jeden dokument.
 • Platnost povolení určí daný členský stát.
 • Vzor povolení bude vycházet ze vstávajícího povolení k pobytu státních příslušníkům třetích zemí v EU, který zavedlo nařízení č. 1030/2002.
 • Bude platit obecný zákaz dodatečných povolení.
 • V povoleních k pobytu vydaných za jiným účelem (např. rodinnému příslušníku) bude vyznačeno, zda má státní příslušník třetí země přístup na trh práce uvedeného členského státu.
 • Zavedení systému s jedním správním místem v členském státě.
 • Směrnice nevymezuje kritéria přijímání příslušníků třetích zemí.
 • Žadatel má právo na opravné prostředky, dostatečné informace o potřebných dokumentech i výši poplatků, pokud jsou daným členských státem za služby vyčísleny.

2.2. Stanovisko parlamentního výboru LIBE

 • Důraz na to, že členské státy rozhodnou o počtu přijatých občanů z třetích zemí.
 • Sezónním pracovníkům třetích zemí se bude věnovat separátní směrnice.
 • Cílem je zjednodušit administrativní postup.
 • Důraz na zaručení uznávání základních sociálních a ekonomických práv migrujících osob oprávněných pobývat na území EU.

3. Stav legislativního procesu

Evropský parlament přijal 20. listopadu 2008 poměrem 442:77:42 zprávu zpravodaje Gauberta (Francie, EPP-ED) k dané směrnici, která úzce souvisí s plánovanými normami stanovujícími podmínky přijímání specifických kategorií migrantů (vysoce kvalifikovaných pracovníků (viz zde), sezónních pracovníků, placených stážistů a osob převedených v rámci společnosti). Zpravodaj uvedl, že cílem je zabránit vlivům přistěhovalecké politiky o dvou rychlostech, která by podporovala migraci vysoce kvalifikovaných osob a zároveň odmítala vstup a práva těm méně kvalifikovaným.

Rada JHA na svém zasedání 27. listopadu 2008 prohlásila, ž v dané otázce byl udělán velký pokrok a nyní je na českém předsednictví jednání ukončit.

4. Očekávaný vývoj

V současné době se čeká na závěrečný podpis Rady, k němuž by mělo dojít podle všeho v únoru nebo březnu 2009.

Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)638)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1393, SEK(2007)1408, SEK(2007)1402

Právní báze: čl. 63 odst. 3a Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (zpravodaj Patrick Gaubert, Francie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: JHA

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativy

Další

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality