Zelená kniha o biologickém odpadu

20.01.2009
Euroskop

Dne 3. prosince 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, kuchyní a jídla již nepřímo regulována některými evropskými právními předpisy, může dle Komise existovat prostor pro zlepšení. Zelená kniha má prozkoumat možnosti dalšího vývoje v nakládání s biologickým odpadem a podnítit debatu v této oblasti, vedoucí k případnému přijetí příslušného legislativního návrhu směřující ho k využití biologického odpadu zejména pro energetické účely a kompostování. Zároveň se do 15. března 2009 otevírá veřejná konzultace v této oblasti.

Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (KOM(2008)811)

1. Pozadí

Každým rok vyprodukuje EU dle odhadů Komise 110 až 139 milionů tun biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad a parků, kuchyňského odpadu z domácností a stravovacích zařízení, jakož i srovnatelný odpad z potravinářského průmyslu. Tento odpad má významné dopady na životní prostředí, zejména v podobě vylučování metanu, skleníkového plynu 23krát silnějšího než oxid uhličitý, pokud je ponechán volně na skládkách.

V oblasti nakládání s biologickým odpadem se uplatňují rozdílné vnitrostátní politiky. Také evropská legislativa tuto oblast reguluje pouze okrajově a roztříštěně. Revidovaná rámcová směrnice o odpadech (98/2008; více zde) vyzývá Komisi, aby provedla hodnocení nakládání s biologickým odpadem a případně předložila legislativní návrh. Směrnice o skládkách (1999/31) stanovuje základní právní úpravu pro provoz skládek, na kterých bývá uložen i biologický odpad. Právní úpravu doplňují revidovaná směrnice o integrované prevenci (2008/1) a nařízení o vedlejších produktech živočišného původu (1774/2002), které upravuje výrobu bioplynu.

Několik právních instrumentů upravuje využití kompostu. Jedná se o nařízení o ekologickém zemědělství (834/2007), rozhodnutí o ekoznačkách pro pomocné půdní látky (2006/799) a pro pěstební substráty (2007/64), jakož i tematická strategie pro ochranu půdy (KOM(2006)231).

Biologický odpad, v podobě biomasy, se může stát i významným zdrojem energie, jak to navrhuje návrh směrnice o obnovitelných zdrojích energie (KOM(2008)19). Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie (KOM(2006)848) předpokládá, že by v roce 2020 mohlo pocházet asi 7 % veškeré obnovitelné energie právě z biomasy a z biologického odpadu. Každá tuna biologického odpadu totiž může poskytnout 100-200 m3 bioplynu.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

Zelená kniha nabízí přehled základních postupů pro nakládání s biologickým odpadem, které se v současnosti v EU používají a hodnotí jejich kladné i záporné stránky ve světle ekonomických, ekologických a společenských dopadů. Konstatuje, že ačkoliv je skládkování nejméně vhodnou metodou, i tak se používá nejvíce, zejména v nových členských státech. Dalšími využívanými způsoby jsou spalování s nízkou nebo vysokou úrovní znovuzískání energie, biologické zpracování v podobě kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu) a mechanicko-biologické zpracování (předúprava biologického odpadu spočívající v jeho třídění). Samotné ekologické a energetické přínosy závisejí na místních podmínkách (například na hustotě obyvatelstva, podnebí a existující infrastruktuře).

Zelená kniha má podnítit debatu o potřebě vypracování komunitárního legislativního návrhu, který by směroval využití biologického odpadu k většímu podílu recyklace, energetickému využití, jakož i použití kompostu pro revitalizaci půdy.

3. Očekávaný vývoj

Současně se zveřejnění zelené knihy Komise otevřela veřejnou konzultaci o otázkách souvisejících s biologickým odpadem. Konzultace je dostupná do 15. března 2009 na této adrese. Výsledkem konzultace bude předložení analýzy zaslaných odpovědí. Následně může dojít k předložení legislativního návrhu, který by mohl být přijat v roce 2010.

Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (KOM(2008)811)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2936

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality