AKTUALIZACE: „Pesticidové nařízení“

29.01.2009
Evropský parlament na plenárním zasedání 13. ledna 2009 přijal legislativní balíček týkající se přípravků na ochranu rostlin. Jeho nejdůležitějšími součástmi jsou dvě normy týkající se jednak produkce, autorizace a uvádění těchto látek na trh, jednak „udržitelného používání“ pesticidů. Vzhledem k rozdílným pozicím Rady a Evropského parlamentu přijetí obou návrhů do značné míry ovlivnil výsledek trojstranných jednání mezi zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise, která byla ukončena 18. prosince 2008.

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2008)93)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)373)

1. Legislativní pozadí

1.1 Pozměněný návrh nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Původní návrh Komise předložila Radě a Evropskému parlamentu již 17. prosince 2006. Pod vlivem usnesení Evropského parlamentu schváleného 23. října 2007 se Komise rozhodla původní návrh stáhnout a předložit v pozměněné podobě 11. března 2008.

Rada ministrů dosáhla politické dohody o společném postoji k pozměněnému návrhu na zasedání 23. června 2008 (viz zde), k přijetí společného postoje Rady a jeho publikaci v Úředním věstníku došlo 15. září 2008. Komise podpořila tento společný postoj 22. září 2008 prohlášením ve formě sdělení Evropskému parlamentu (KOM(2008)578).

5. listopadu 2008 odpovědný výbor ENVI hlasoval o podobě doporučení pro druhé čtení (zpravodajka Hiltrud Breyerová, Německo, Zelení/EFA). Doporučení mělo být základem pro hlasování pléna o závěrečném usnesení k přijetí návrhu nařízení. Parlament se v doporučení vrátil k některým požadavkům původního usnesení z října 2007, které Komise odmítla již v souvislosti s prvním čtením (rozšíření seznamu zakázaných látek, urychlení procesu nahrazo­vání nebezpečných látek substituty a především princip vzájemného uznávání založený na rozdělení EU na tři zeměpisné zóny). Vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení plně podpořila společný postoj Rady, s nímž se doporučení v některých základních bodech rozcházelo, byla zahájena vzhledem ke spolurozhodovací proceduře ještě před hlasováním pléna Evropského parlamentu ve druhém čtení trojstranná jednání mezi zástupci Parlamentu, Rady a Komise o výsledném kompromisu. Jednání dospěla k závěru 18. prosince 2008 a jeho výsledek se stal základem i pro závěrečné usnesení, které bylo přijato na následném hlasování pléna 13. ledna 2009.

1.2 Návrh směrnice, kterou se stanoví rámec k dosažení udržitelného využívání pesticidů

Komise text publikovala 12. prosince 2006 a doprovodila dodatky v podobě pracovních dokumentů (SEC(2006)0894 a SEC(2006)0914), které hodnotí dopady navrhované tematické strategie pro udržitelné využívání pesticidů. První jednání o návrhu v Radě proběhlo již v září 2007, legislativní usnesení Evropského parlamentu na základě zprávy Christy Klassové (Německo, EPP-ED) však bylo přijato až na plenárním zasedání 23. října 2007. Parlament požadoval zmírnění některých původních návrhů Komise (namísto termínu „pesticidy požadoval používání termínu „přípravky na ochranu rostlin; měly být zohledněny nejen nega­tivní účinky těchto látek, ale i jejich nezastupitelná úloha v rostlinné výrobě; snižování rizika by měly provádět především členské státy prostřednictvím národních akčních plánů). Komise na usnesení reagovala částečnou dohodou.

Rada dosáhla politické dohody o společném postoji již na jednání ve dnech 17. a 19. prosince 2007, k odblokování legislativního procesu však mohlo dojít až poté, co Komise v březnu 2008 předložila pozměněný návrh nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, jehož přijetí rámcová směrnice předpokládala. Ve světle výsledků jednání o pozměněném návrhu nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh došlo potom na jednání Rady 19. května 2008 k přijetí společného postoje, který byl 22. července 2008 předán Evropskému parlamentu (viz zde).

Výbor ENVI hlasoval o doporučení pro druhé čtení (zpravodajka Christa Klass, Německo, EPP-ED) 12. listopadu 2008. Sporné body v postojích Evropského parlamentu a Rady představovaly především možnost tzv. tichého souhlasu s leteckými postřiky ze strany místních úřadů členských států, přísnější opatření týkající se používání pesticidů v blízkosti vodních zdrojů, možnost členských států vymezit bezpes­ticidovou zónu, která by zahrnovala celé území státu a zařazení některých dalších objektů (např. veřejných zdravotnických zařízení) mezi oblasti, v nichž by mělo být používání těchto prostředků omezeno na minimum.

Hlasování pléna o legislativním usnesení ke společnému postoji Rady proběhlo stejně jako v předchozím případě 13. ledna 2009.

2. Klíčové obsahové body usnesení Evropského parlamentu

2.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

„Pesticidové nařízení v kompromisní podobě, na níž se shodli zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise, obsahuje postupy a kritéria pro schválení účinných látek a také seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin.

Nařízení tedy zachovává „dvoufázový postup, který je typický pro směr­nici: na úrovni EU jsou definována kritéria pro autorizaci účinných látek a negativní seznam zakázaných substancí, autorizace vlastních přípravků na ochranu rost­lin, které však nesmí obsahovat nepovolené látky, se odehrává na úrovni národních států. Vysoce toxické látky (mutagenní, karcinogenní či látky ovlivňující reprodukční cyklus) mají být ve většině případů zakázány, látky neurotoxické či imunotoxické pouze v případě, pokud je jejich používání spojeno s významným a prokazatel­ným rizikem.

Autorizace se ve vztahu jednotlivých členských států a jejich trhů má odehrávat na základě principu vzájemného uznávání, který je stěžejním principem jednotného trhu. Pro účely tohoto nařízení je však toto pravidlo specifickým způsobem modifikováno: oblast jednotného trhu EU je rozdělena na tři zóny (sever, střed, jih) a princip automatického vzájemného uznávání platí pouze v rámci těchto zón. Česká republika má podle Přílohy I patřit do zóny B, spolu s Belgií, Německem, Irskem, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemím, Rakouskem, Polskem, Slovinskem, Slovenskem a Velkou Británií.

I když k autorizaci dochází na národní úrovni, na­řízení upravuje, respektive zkracuje časové období, které mají příslušné úřady na rozhodnutí o autori­zaci. Na rozhodnutí o vzájemném uznání mají úřady členských zemí 120 dnů.

Pokud je příslušný přípravek používaný na ochranu určitého druhu rostlin k potravinářské produkci momentálně nenahraditelný, může být doba jeho používání na trhu prodloužena až na 5 let, i když nesplňuje stanovené bezpečnostní standardy. Látky autorizované pro evropský trh na základě dosud platné legislativy mají oprávnění k uvádě­ní na trh EU do té doby, dokud nevyprší součas­ná autorizace.

2.2 Směrnice, kterou se stanoví rámec k dosažení udržitelného využívání pesticidů

Rámcová směrnice

  • předpokládá vytvoření národních akčních plánů na úrovni jednotlivých členských států, které mají identifikovat rizikové plodiny, oblasti a činnosti;
  • počítá s podporou informačních kampaní pro veřejnost o pesticidech a jejich alternativách;
  • důležitý je zákaz leteckých postřiků s možnými odchylkami povolenými na úrovni členských států, Komise však musí být o těchto odchylkách informována;
  • zavádí zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí, zohledňující nejen tzv. rámcovou vodní směrnici (č. 2000/60), ale i tzv. ptačí směrnici (č. 79/409);
  • zpřísňuje opatření týkající se nakládání s pesticidy, jejich skladování a balení;
  • členské státy jsou také povinny vymezit oblasti, v nichž má být používání pesticidů zcela zakázáno či výrazně sníženo (obytné zóny, parky, hřiště apod.).

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

V případě obou legislativních usnesení Komise ihned po výsledku hlasování pléna Evropského parlamentu vyjádřila souhlas s jejich podobou, což byl vzhledem k proběhnuvším trojstranným jednáním očekávaný výsledek. Legislativní proces je tedy v případě obou norem završen.

Nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh má vstoupit v platnost dvacet dnů po publikaci v Úředním věstníku EU, na některé vymezené účinné látky se má i nadále během stanovených přechodných období vztahovat dosud platná směrnice o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh č. 91/414. Nové nařízení dosud platnou směrnici nahrazuje a ruší směrnici č. 79/117.

Nová rámcová směrnice k dosažení udržitelného využívání pesticidů má vstoupit v platnost dnem publikace v Úředním věstníku EU, členské státy pak mají dva roky na to, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Opatření obsažená v novém předpisu mají doplňovat opatření stanovená jinými právními předpisy. Vedle „pesticidového nařízení se jedná o tyto platné právní předpisy: směrnice č. 2000/60 a nařízení č. 396/2005.

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2008)93 v konečném znění)

Právní báze: čl. 37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Hiltrud Breyer, Německo, Zelení/EFA)

Odpovědná formace Rady: AGRI, ENVI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)373 v konečném znění)

Připojené dokumenty: SEK/2006/894; SEK/2006/914

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Christa Klass, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: AGRI, ENVI

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality